Kommunale praksiseksempler Sammenhængende indsatser på 0-18 års området

Rebild Kommune: Koordineret indsats ift. skolevægring, Projekt Fælles-Indsats og Inklusionsarbejde

Rebild Kommune, december 2018

Praksis og proces

I forhold til at imødegå udfordringen med elevers skolevægring har Rebild Kommune etableret et tværgående forum, som koordinerer indsatsen overfor denne udsatte elevgruppe. Foruden den tværgående indsats, er der desuden lavet en klar procedure for indsatsen overfor elever med fravær. Målet med den samlede indsats er, at få eleverne tilbage i skole, og herved undgå marginalisering og mistrivsel.

Ligesom kernen i indsatsen omkring skolevægring er tværgående koordinering af indsatsen, er dette også udgangspunktet for Projekt Fælles Indsats. Med projektet samler man alle relevante aktører omkring et barn med udfordringer – forældre, lærere/pædagoger, psykolog, socialrådgiver og sundhedsplejerske – til en drøftelse af måder at imødegå barnets udfordringer. Fælles Indsats-møderne foregår både i skoler og i dagtilbud, og lægges efter en på forhånd fastlagt mødekadence. 

Kontekst og formål

I Rebild Kommune søger vi aktivt at udnytte, at vi er en mindre kommune, med de fordele det giver ift. mulighederne for tværgående koordinering og hurtig indsats. Vi arbejder kontinuerligt på at fjerne søjletænkning, og i stedet lade barnets/den unges udbytte af indsatsen være rettesnoren for det vi gør.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Tværgående tidlig indsats med fokus på børnenes/de unges trivsel, udvikling og dannelse er kerneværdier, der gennemsyrer Rebild Kommunes nyligt vedtagne sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Politikken er blevet til med baggrund i en inddragende proces for alle relevante aktører på børne-ungeområdet i kommunen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Indsatserne skal tilrettelægges med udgangspunkt i den virkelighed skoler og dagtilbud står i, og med baggrund i erfaringer fra udførerleddet. Et godt tværgående samarbejde kræver løbende kulturarbejde og det rette ledelsesmæssige fokus.

De næste skridt

Vi arbejder kontinuerligt med vores tværgående indsatser. Specifikt ift. Fælles Indsats-projektet, så skal dette ved projektperiodens ophør evalueres med henblik på, om det skal gøres permanent.

Nødvendige ressourcer

Den koordinerede indsats ift. skolevægring kræver prioritering, men det er vores vurdering, at indsatsen tjener sig selv hjem i det lange løb. Det er således vores oplevelse, at vi får tidligere fat i nogle ting, får dem bedre koordineret og herved er der også en bedre chance for at undgå marginalisering af eleverne, som herved får bedre chance for at blive aktive og selvforsørgende samfundsborgere.

Fælles-Indsats projektet er finansieret med ekstraordinære projektmidler.

Inklusionsarbejdet finder sted indenfor den eksisterende ramme til specialundervisning. 

Det vigtigste råd til andre

Tilrettelæg praksis ud fra barnets/den unges behov.

Hvis du vil vide mere

Kan du kontakte Center for Børn og Unge på: CBU@rebild.dk

×

Log ind