Kommunale praksiseksempler Sammenhængende indsatser på 0-18 års området

Hedensted Kommune: Udvikling af systematikker, metoder, forløb mm. der understøtter, at flest muligt børn og unge skal være i og forblive i trivsel i størstedelen af institutions-, skole- og fritidslivet

Hedensted Kommune, september 2018

Praksis og proces

I Hedensted Kommune arbejder vi med "KLAR til Læring kompetencerne", som er en målrettet pædagogisk indsats for alle børn og unge fra 0-18 år. Målet er, at alle børn og unge får udnyttet deres potentiale for læring, så de bliver så dygtige, som de kan, og så de bliver parate til uddannelse eller job, og derved får de bedste muligheder for et godt liv.

Mindsettet omkring KLAR til Læring er velforankret i institutioner, skoler og fritidsområdet, men der efterlyses inspiration til konkrete metoder, systematikker, forløb mm. for, hvordan man kan arbejde med KLAR til Læring på hver enkelt institution, årgang eller klassetrin. Det kan f.eks. være rammerne for en temauge, undervisningsmateriale til et bestemt klassetrin, systematisk fokus på en kompetence mm. Dvs. tydeligt beskrevet og nemt tilgængeligt materiale, der kan understøtte den enkelte pædagog, lærer, institution mv. i at arbejde med børn og unges tilegnelse af KLAR til Læring kompetencerne.

Derfor har styregruppen for KLAR til Læring i samarbejde med en arbejdsgruppe under overskriften ’Stay Green’ (som fokuserer på at børn og unge er i og forbliver i en grøn position, jf. Børnelinealen) iværksat en todelt proces:

Del 1: kortlægning og beskrivelse af eksisterende viden

Der findes allerede gode erfaringer og viden om arbejdet med KLAR til Læring kompetencerne i praksis lokal, som kan være til stor gavn for andre institutioner, skoler mm. Derfor kortlægges og beskrives de eksisterende forløb, metoder, koncepter mm. så de kan deles på tværs af Læring.

Del 2: videre- og nyudvikling af de metoder, systematikker og koncepter som efterlyses

Under del 1 dannes overblik over metoder, systematikker mm. som efterlyses i praksis. I del 2 er der fokus på at udvikle de områder, der mangler – dels ved at nyudvikle dels ved at indhente viden fra fx andre kommuner.

Tovholder på processen er udviklingskonsulenten i Læring, og arbejdet pågår i tæt samarbejde med de fagpersoner, som har viden på området samt styregruppe og arbejdsgruppe.

Kontekst og formål

Det giver god fremdrift og et godt overblik, at der er én tovholder på projektet, som organisatorisk er forankret ved styregruppe/arbejdsgruppe og fagligt henter input fra de områder og faggrupper i organisationen, der har bedst viden om emnerne.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Projektet er en videreudvikling og understøttelse af arbejdet med KLAR til Læring kompetencerne, som er en omsætning af Læringsområdets kerneopgave i praksis: At understøtte bevægelsen mod at alle børn og unge bliver klar til en uddannelse eller et arbejde.

KLAR til Læring er opstået i et tæt samarbejde mellem politikkere, forældre og professionelle på tværs af Læring.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Projektet er forholdsvis nyopstartet, derfor er erfaringerne herfra begrænsede. Der er overordnet set god erfaring med én central tovholder/projektleder som har et tæt samarbejde med både ledelsen og de fagprofessionelle, der bidrager til projektets indhold.

Arbejdet med KLAR til Læring har allerede givet et fælles sprog og retning for samarbejdet på tværs af faggrupper, men også for samarbejdet mellem forældre og professionelle.  

De næste skridt

Jf. del 1 og del 2 skal vi i gang med at kortlægge og beskrive eksisterende praksis med henblik på udbredelse, samt kortlægge manglende metoder, forløb mm. og herefter udvikle disse. Forventningen er, at produktet bliver et samlet inspirationskatalog af en art som er nemt tilgængeligt for den enkelte pædagog, lærer eller institution.

Nødvendige ressourcer

Det kræver en tovholder som har projekt og proceskompetencer samt, at der er ledelsesopbakning til opgaven – både på overordnet ledelsesniveau og på institutionsniveau – så der kan laves en kortlægning og beskrivelser, hvilket kræver medarbejdernes og ledelsens tid.

Det vigtigste råd til andre

Lav et godt procesdesign, sørg for at formål og opgaven er tydeligt kommunikeret, og at der er ledelsesopbakning.

Hvis du vil vide mere

http://klartillaering.dk/

×

Log ind