Kommunale praksiseksempler Sammenhængende indsatser på 0-18 års området

Halsnæs Kommune: Distriktsorganisering – et tidligere og tættere tværprofessionelt distriktssamarbejde

Halsnæs Kommune den 25. oktober 2018

Praksis og proces

På baggrund af de udfordringer, ambitioner og ønsker, som er beskrevet under Kontekst og formål, blev det i foråret 2018 politisk besluttet at intensivere den tidlige, forebyggende og helhedsorienterede indsats med det formål:

 • At sårbare børn, unge og familier får en indsats så tidligt som muligt og inden, at der er behov for underretning og foranstaltning
 • At det tværprofessionelle samarbejde styrkes, så løsninger findes og beslutninger tages så tæt på barnet, den unge og familiens hverdag som muligt

Indsatsen er trestrenget og består af:

 1. Oprettelse af fem distrikter som ramme for et tæt tværprofessionelt samarbejde mellem det almene og det specialiserede børne- og familieområde
 2. Tilførsel af økonomiske ressourcer til oprettelse af dagtilbuds- og skolesocialrådgiverstillinger i de fem distrikter
 3. LØFT-baseret tilgang, hvor familien/barnet tænkes ind som en central aktør

Ad. 1: Med distriktsorganisering forstås, at Halsnæs Kommune siden den 1. august 2018 har været opdelt i fem distrikter svarende til skoledistrikterne. Hvert distrikt består således af én skole, de tilknyttede dagtilbud og et fast team af medarbejdere fra det almene og det specialiserede børne- og familieområde (Sundhedstjenesten, PPR, Familieafdelingen m.fl.). Distriktsorganiseringen er den ramme, inden for hvilken barnet/den unge og familiens stemme høres, og hvor der i et tæt tværprofessionelt samarbejde findes løsninger med afsæt i de håb, ønsker og ressourcer, som barnet/den unge og familien måtte have.

Ad. 2: §11-medarbejdere i Familieafdelingen konverteres og opnormeres, så alle distrikter hver får tilført en eller to dagtilbuds- og skolesocialrådgivere. Disse er i projektet benævnt ”forebyggende socialrådgivere”. I praksis bruger disse rådgivere det meste af deres arbejdstid i dagtilbuddene, på skolerne og hjemme hos familierne – organisatorisk hører de fortsat hjemme i Familieafdelingen. Rådgiveren arbejder på det forebyggende niveau med sparring, råd og vejledning til både medarbejdere (dagtilbud og skole) og forældre. Rådgiveren deltager endvidere i samarbejdsmøderne i distriktet. Visitering til dagtilbuds- og skolesocialrådgiveren foregår via distriktsteamets samarbejdsmøder.

Ad. 3: For at understøtte et fælles fokus på arbejdet på tværs af faglige og organisatoriske skel, og for at fremme en løsningsfokuseret tilgang til arbejdet med barnet/den unge og familien, arbejdes der i alle fem distrikter efter metoden LØFT (forkortelse for løsningsfokuseret korttidsterapi). Essensen i LØFT handler om – med udgangspunkt i barnet/den unge og familiens ressourcer – at fokusere på at finde løsninger frem for at rette fokus mod at finde selve årsagen bag problemet.

Overordnet baserer den ny distriktsorganisering sig på de gode erfaringer, Halsnæs Kommune har haft i projektet ”Sammen om ny velfærd”, der netop også baserer sig på en borgercentreret tilgang.

Kontekst og formål

Halsnæs Kommune oplever en stadig stigning i antallet af komplekse sager med børn og unge, som har massivt brug for støtte. Stigningen finder sted på trods af et øget fokus på den tidlige, forebyggende og helhedsorienterede indsats de seneste år. Samtidig opleves vejen til hjælp og støtte som lang, hvilket kalder på forandring i relation til:

 • Tilbud på det forebyggende område
 • Interne arbejdsgange
 • Indstillinger og underretninger

Halsnæs Kommune forfølger en ambition om, at borgeren er i centrum, og oplever sig som en del af en helhedsorienteret og sammenhængende indsats.

Endvidere er ønsket om et tættere/bedre samarbejde blandt de højest prioriterede ønsker fra de involverede forældre og medarbejdere i to omfattende dialogprocesser på hhv. skole- og dagtilbudsområdet i 2017 og 2018.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Halsnæs Kommunes:

 • Børn-, unge- og familiepolitik
 • Servicepolitik
 • Strategi for tidlig indsats i Dagtilbud, Skole og Unge- og Kulturcentret

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Den ny distriktsorganisering trådte i kraft den 1. august 2018 og er derfor stadig under udvikling og implementering. Der er nedsat en styregruppe, som følger udviklingen og udfordringerne i distriktssamarbejdet. Styregruppens opgave er at:

 • Tilføre de nødvendige ressourcer til distriktssamarbejdet
 • Beslutte hvilke visitationsbeføjelser, der ligger i distriktsteamet
 • Sikre ensartethed på tværs af distrikterne
 • Behandle løbende udfordringer
 • Sikre udvikling og fremdrift i distriktssamarbejdet

Styregruppen arbejder på baggrund af input fra en sparringsgruppe bestående af repræsentanter fra områderne Børn, Unge og Læring samt Social Service og Familier.

De næste skridt

Se under Erfaringer og opmærksomhedspunkter.

Nødvendige ressourcer

Det kræver en særlig prioritering, som kan være i form af dels en omprioritering inden for den eksisterende organisation og dels en opnormering ift. antallet af socialrådgivere.

Hvis du vil vide mere

Kan du kontakte Halsnæs Kommune på: mail@halsnaes.dk

×

Log ind