Kommunale praksiseksempler Sammenhængende indsatser på 0-18 års området

Faxe Kommune: Læseglæde og læselyst – forældre som betydningsfulde rollemodeller

Faxe Kommune, august 2018

Praksis og proces

Læseglæde og læselyst er et fælleskommunalt projekt, der hviler på et tværfagligt samarbejde mellem bibliotek, sundhedspleje og dagtilbud med brobygning til skolen. Snitfladen for samarbejdet har som omdrejningspunkt et fælles ønske om at styrke læseglæden og læselysten samt inddrage forældre som betydningsfulde rollemodeller i deres børns sprog og læseudvikling.

Sundhedsplejen har digitalt og analogt informationsmateriale med ud til forældre ved hjemmebesøg, hvor de fortæller om, hvordan man kan understøtte sprogudvikling og læse bøger med det helt lille barn.

I dagpleje og dagtilbud er bøgerne gjort tilgængelige via bogfokuspunkter, som udgøres af en bogreol og anbefalinger til bibliotekslån. I udvalgte bøger sidder læseguider, som understøtter forældrenes læsning med deres børn i hjemmet. Læseguiderne er bygget op om et strategihjul og om principperne om dialogisk læsning, sådan som det er beskrevet og anvendt i bogen Læseforståelsens fantastiske fire, Brudholm og Sørensen 2016, Akademisk forlag. Når dette udgangspunkt er valgt er det med begrundelse i, at de strategier der arbejdes med er forskningsbaserede og anvendelige på tværs af alder, fag og miljø – og derfor kan følge barnet fra det er spæd og op gennem grundskoleforløbet.

Derudover har alle dagtilbud en læseglædeambassadør, som rådgiver og vejleder bredt i blandt både personale og forældre.

Kontekst og formål

Vi har i Faxe Kommune et ønske om at styrke børn og unges sprog – og læsekompetencer til gavn for deres læseglæde og læselyst – og forskningen peger på, at børns sprog er afgørende for deres senere læsning. Et godt sprog er med til at sikre alle børns udviklings- og deltagelsesmuligheder i leg. Leg, sprog og tænkning bidrager med kulturel kapital til barnet og børnefællesskabet – og til senere læring, fx læseforståelse og sociale relationer.

Baggrunden for at ændre praksis var dermed en målsætning om, at styrke børn og unges sprog og læsekompetence, således at læseresultaterne i folkeskolen højnes.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Læseglæde og læselyst knytter an til Faxe Kommunes kommende strategi for sprog og literacy – en sammenhængende og dynamisk strategi for arbejdet på 0 - 18 årsområdet, samt den gældende børne– og ungepolitik.

Alle områdebestyrelser på dagtilbudsområdet er blevet orienteret gennem et fagligt oplæg.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vi oplever en høj grad af udlån og får positive tilbagemeldinger fra børn, forældre og personale. Der vil inden længe udgå en spørgeskemaundersøgelse til forældre, personale og ledere. Formålet med undersøgelsen er at sikre forsat god implementering.

De næste skridt

Læseglæde og læselyst fastholdes og videreudvikles løbende i takt med evalueringer og lokale behov.

Der er mulighed for at lægge projektets grundlæggende strategier ind som en del af den læsestrategiske værktøjskasse i grundskoleforløbet.

Nødvendige ressourcer

Det kræver at de primære fagpersoner, som skal løfte projektet, opgraderes på relevant viden om projektets grundlæggende strategier.

Yderligere kræver det, at fagpersoner i det tværprofessionelle samarbejde er motiveret for at være en aktiv del af projektet.

Ligeledes skal der afsættes nødvendig økonomi til indkøb af reoler.

Det vigtigste råd til andre

Vær lydhør overfor de tilbagemeldinger der kommer fra brugerne (børn og forældre) og vær åben overfor løbende justeringer, for at skabe størst mulig engagement og deltagelse.

Hvis du vil vide mere

https://faxeifaellesskab.dk/Fortællinger/bogfokuspunktet.html

https://www.faxebibliotek.dk/section/boern-og-unge/bogguider

×

Log ind