Kommunale praksiseksempler Læring om og gennem teknologi i skoler og dagtilbud

Silkeborg Kommune: Det mediepædagogisk netværk - et eksperimenterende fællesskab med fokus på børns læringsmiljøer, leg og digitale medier som del af den styrkede pædagogiske læreplan

Silkeborg Kommune den 1. oktober 2018

Praksis og proces

I det mediepædagogiske netværk i Silkeborg Kommune er alle daginstitutioner og Dagplejen repræsenteret med minimum en mediepædagog eller pædagogisk leder. Netværket mødes 4 gange årligt og afholder hvert år en stor fælles temadag med fokus på mediepædagogik. Netværket arbejder i digitale medielabs, hvor nye digitale teknologier undersøges for pædagogiske værdier sammen med børn og ansatte. Når det er muligt inddrages leverandører, eksterne samarbejdspartnere og forskere for at kvalificere den faglige viden.

Kontekst og formål

Det mediepædagogiske læringsnetværk arbejder ud fra en vision om at være en central medspiller i børnenes digitale dannelse. Den digitale dannelse har pædagoger stor mulighed for at præge via deres mediepædagogiske praksis og i samarbejde med forældrene. Netværkets arbejde tager udgangspunkt i børnenes verden præget af en nysgerrig og legende tilgang, hvor vi sammen stiller spørgsmål til digitale medier og opøver færdigheder i at benytte dem.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Det mediepædagogiske netværk blev etableret i 2015 som led i Silkeborg Kommunes it-strategi på 0-18 årsområdet, der udløber 2018.

En forudsætning for en vellykket mediepædagogisk praksis er, at personalet “har mulighed for faglig udvikling, så de kan løse kerneopgaven optimalt, se nye måder at løse opgaven på og blive udfordret på egen faglighed” (Silkeborg Kommunes Lærings og Trivselspolitik 2021). I dette arbejde er netværket et vigtigt stillads, og det har en central rolle i at stimulere, inspirere, provokere og supportere det store netværk af medarbejdere på tværs af institutioner.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Netværket giver mediepædagoger et vigtigt rum for sparring og udvikling af nye ideer, som kan understøtte den mediepædagogiske praksis lokalt i dagtilbuddene. Netværket giver også mulighed for at lave fælles indkøb af digitale teknologier, som kan udlånes og afprøves på tværs af dagtilbuddene (se mediekasser nedenfor). Dette giver også mulighed for spredning af teknologiforståelse og konkrete metoder til at arbejde mediepædagogisk til kollegaer. Sidstnævnte er et område som netværket fortsat vil have et særligt fokus på i kobling til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Ligeledes er samarbejdet med forældrene et vigtigt fokus for netværket, idet der synes at være en stigende bekymring blandt forældre ift. digitale teknologier og deres rolle i børns liv.

De næste skridt

Næste skridt er at få beskrevet netværkets rolle mere præcist ift. det forestående arbejde og implementering af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud.

Nødvendige ressourcer

Det er vigtigt, at et mediepædagogisk netværk er forankret og prioriteret af ledelsen – både i de enkelte dagtilbud og i den kommunale forvaltning. Deltagerne (mediepædagogerne) skal have den nødvendige tid til at deltage i møder og opleve rum for at kunne dele deres viden på eksempelvis personalemøder. Som mediepædagog er det vigtigt, at besidde nysgerrighed, en legende tilgang og fralægge sig forestillingen om at være ’superbruger’ af digitale teknologier.

Det vigtigste råd til andre

Få afklaret hvorfor I mener digitale teknologier er vigtige i børns liv – inddrag gerne bredt både ansatte, børn, forældre, beslutningstagere, m.fl. Opstil simple pejlemærker for det mediepædagogiske arbejde og rammebetingelse, så netværket har noget at arbejde ud fra. Tænk i at samle erfaringer og dokumentation løbende, så det er lettere at dele de gode erfaringer med andre.

Hvis du vil vide mere

Se eksempel på et netværksmøde: https://youtu.be/Tf-cSwOh8VE

Se eksempel på en temadag: https://youtu.be/fwVy4h-dCTI

Se eksempel på digitale medielabs: https://youtu.be/khoWtGJDR_U

Se eksempel på hvordan vi laver Kode Camps for børn: https://youtu.be/TJqgl6pcnF4

×

Log ind