Kommunale praksiseksempler Læring om og gennem teknologi i skoler og dagtilbud

Rødovre Kommune: Teknologi og innovation i Rødovre Kommunes skoler

Rødovre Kommune den 4. oktober 2018

Praksis og proces

Teknologi og innovation skal indgå i elevernes læring, dels som en dimension i den eksisterende faggruppe og dels som fag på 6. til 8. årgang.

Alt pædagogisk personale omkring eleverne har ansvar for indsatsen. I 1. fase lægges stort vægt på ledelsen, samt IT-lærerne, hvorfra indsatsen skal brede sig. Der kompetenceudvikles på alle planer, co-teaching ses som en vigtig del af indsatsen. Der er ansat en central konsulent, samt en Teknologi og Innovationslærer pr. skole.

En lokalt besluttet handle- og læseplan danner afsæt for indsatsen. Vi har endvidere skabt TekX, placeret centralt i forhold til kommunens skoler. Her har alle elever adgang sammen med deres lærere til afvikling af læringsforløb. Stedet indeholder alverdens maker-teknologier og rummer læringsmiljøer, der appellerer og understøtter elevernes læring med de tilgange, vi har i indsatsen. Der er udarbejdet en årsplan for TekX, der sikrer, at alle klassetrin tilbydes forløb i lokalerne.

Via et stærkt netværk blandt skolernes IT-lærere og den kommunale konsulent udvikles, afprøves og forfines læringsforløb på skolerne og i koblingen med TekX.

Kontekst og formål

Vi ønsker at klæde vores elever bedre på i forhold til fremtidens kompetencer, bl.a. færdigheder i det 21. århundredes kompetencer.

En erkendelse af at skolen skal opdateres for at løfte til fremtiden, at digitale teknologier og innovation går hånd i hånd. Skolen skal åbnes op, bl.a. via partnerskaber med virksomheder mv. FN's 17 verdensmål indgår også. Eleverne skal forstå, at de er en del af noget større, at deres bidrag betyder noget for verdenen.

En ny tilgang og nye redskaber i elevernes læringsprocesser ses også som afsæt for fornyet motivation og fastholdelse af elevernes motivation for læring.

Indsatsen skal bl.a. løfte til øget læring indenfor STEM, styrke pigerne, bidrage til øget tilgang til erhvervsuddannelserne. TekX er et vigtig element i indsatsen.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Indsatsen er bundet op på en ambitiøs politisk ambition, om at man som kommune bør, skal og ikke mindst KAN handle og skabe nye rammer for læring med afsæt i teknologi og innovation.

Politisk involvering og løbende orientering om udvikling af indsatsen. Skoleledelser og pædagogisk personale (IT-lærere) har været og er fortsat inddraget. Skolebestyrelser er holdt orienteret i hele processen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det er lykkedes at skabe et fælles ejerskab, bl.a. skabt via inddragelse og ansvar for handleplan og udarbejdelse af lokal læseplan. Der er en forståelse for vigtigheden i indsatsen, og at dette er en opgave, der skal løftes.

TekX fremstår i dag som et flagskib i indsatsen.

De næste skridt

TekX årsplan skal videreudvikles, indsatsen skal have liv, læringsforløb skal udvikles, afprøves og tilpasses, viden skal deles. Evigt fokus på om vi har de rette kompetencer i organisationen til at løfte opgaven. Endvidere skal der skabes naturlig sammenhæng i organisationen fx via kommunikationsstrategier, faglig udvikling, ledelsesredskaber m.v.

Nødvendige ressourcer

Indsatsen i Rødovre er kickstartet via økonomiske midler, både omkring lønressourcer, men især udviklingen af TekX er kraftigt økonomisk prioriteret. Rødovre havde også et godt grundlag at starte indsatsen på, idet der gennem en længere årrække har været investeret i IT i pædagogisk sammenhæng på skoleområdet.

Det vigtigste råd til andre

Afdæk muligheder og finde styrker i organisationen, som indsatsen kan bygges på. At styrke indsatsen og understrege værdien via et ambitiøst politisk fokus.

Hvis du vil vide mere

www.tekX.dk

 

 

×

Log ind