Kommunale praksiseksempler Læring om og gennem teknologi i skoler og dagtilbud

Favrskov Kommune: Inddragelse af digitale læremidler og teknologi i problemløsende matematikundervisning

Favrskov Kommune den 28. marts 2019

Praksis og proces

På Søndervangskolen i Hammel har eleverne fra 7. klasse i faget matematik arbejdet med åbne problemstillinger, som skulle løses ved hjælp af digitale læremidler og teknologi.

Opgaven var i dette eksempel, at eleverne skulle designe et decilitermål i TinkerCad og 3D-printe det for at afprøve, om opgaven var løst korrekt.

Lærer og elever har sammen været nysgerrige på at anvende programmerne og teknologierne. Eleverne har således fungeret som sparringspartnere for hinanden. I dette tilfælde har WordMat, GeoGebra, Google Drev, TinkerCad og Sculpto været i spil.

Kontekst og formål

Der er en tendens til, at undervisningen i matematik bliver reduceret til opgaveløsning af færdighedsmæssig karakter, og dermed kan det ensidigt blive en undervisning, der leder frem mod de nationale test. I matematikfagets formål stk. 2 indgår begreber som dialog, samarbejde, kreativ virksomhed, redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Begreber som lægger sig tæt op ad de 21. århundredes kompetencer.

Som eksempel på hvordan vi kan inddrage disse begreber i undervisningen, har vi forsøgt at arbejde med åbne problemstillinger ud fra et didaktisk design, (Bybees 5E), der lægger vægt på læreprocessen, elevernes refleksion og på den løbende evaluering.

En sidegevinst har været motiverede elever, og undervisningen har bidraget til en varieret skoledag.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Det er et kommunalt ønske, at skolerne arbejder med teknologiforståelse. Der har fra 2015 været iværksat initiativer i et inkluderende perspektiv, og forvaltningen har udviklet prototyper til afprøvning på skolerne. Søndervangskolen har eksempelvis medvirket til arbejde med mini-robotter i indskolingen. Forvaltning støtter skolers indkøb til makerteknologi gennem delfinansiering.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

At strukturere undervisningen ud fra forskellige faser (Engage, Explore, Explain, Elaborate og Evaluate), hjælper både lærer og elever til at være bevidste om, hvad formålet for den enkelte fase er. Når der arbejdes med åbne problemstillinger, ud fra et didaktisk design med fokus på processen, handler det netop ikke om først at nå frem til ét rigtigt resultat. Eleverne har været særdeles aktive i læreprocessen, hvor de har været nødsaget til at skulle ændre ideer og opfattelser undervejs. At strukturere undervisningen således har givet tid og rum til fordybelse.

De åbne problemstillinger indbyder til differentiering og inklusion, da eleverne kan arbejde på forskellige abstraktionsniveauer og dermed med passende faglige udfordringer.

Elevernes rolle som ressourcepersoner har været noget helt særligt, da der helt naturligt opstår et ligeværdigt samarbejde mellem lærer og elev. En vigtig pointe for at det kan lykkes er, at læreren skal have fokus på at spørge i stedet for at svare.

På grund af tidsmangel arbejdede eleverne ikke så meget som ønsket med de iterative processer. Vi havde ikke tid til, at eleverne skulle rekonstruere de decilitermål, der ikke kunne rumme en deciliter. Vi fandt ud af hvorfor, men optimalt set skulle de være konstrueret på ny.

De næste skridt

Det næste skridt er at udbrede kendskabet og vigtigheden af følgende.

1)   Arbejdsprocessen: Undersøgende og eksperimenterende.

2)   Teknologien: Hvordan virker det, og hvordan kan vi bruge det aktivt og relevant i undervisningen.

3)   Åbne opgaver i matematik.

I første omgang skal vi italesætte og lave indsatser på egen skole for at få flere praksiseksempler og erfaringer, som kan bringes i spil i det kommunale matematikvejleder netværk.

Et fokus/udviklingsområde kunne være at lave undervisningsmateriale som inspiration til åbne matematiske problemstillinger, hvori teknologi naturligt inddrages.

Nødvendige ressourcer

Det kræver vejledning og inspiration til lærerne for at få dem til at udvikle deres undervisningspraksis, eller som minimum afprøve et undervisningsforløb med en åben problemstilling, hvor eleverne arbejder procesorienteret.

Når teknologi indgår i projektet, kræver det midler til udstyr samt vedligehold af udstyr.

Det vigtigste råd til andre

Kast jer ud i det. Afprøv det - hav mod og tålmodighed.

Brug jeres elever - de overrasker og er faktisk rigtig gode i sådan en proces.

Kompetencer er svære at måle, men de er vigtige at værdsætte!

Hvis du vil vide mere

favrskov@favrskov.dk

×

Log ind