Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Vejen Kommune: Kompetenceforløb skaber sammenhæng i overgangene for 5-7 årige børn i Vejen Kommune

Vejen Kommune, september 2018

Praksis og proces

Fagprofessionelle, der er aktører i børnenes overgang, deltager i perioden fra sommeren 2018 til sommeren 2019 i et kompetenceforløb, der er tilrettelagt i samarbejde med professionshøjskolen UC Lillebælt. Det drejer sig om: ledere, ressourcepersoner, pædagoger i dagtilbud, SFO-personale, skolepædagoger, børnehaveklasseledere og indskolingslærere.      

Kompetenceforløbet har to faser.

I efteråret 2018 mødes alle deltagerne 4 gange, hvor der indledes med oplæg fra undervisere fra UC Lillebælt. Derefter går deltagerne i lokale forbundne netværk, hvor de opstiller et mål-middel hierarki over temaer, der kan arbejdes praktisk med i det forbundne netværk. Et forbundent netværk er et netværk af pædagogisk personale og ledere fra dagtilbud og skoler, der i hverdagen helt praktisk samarbejder om børnenes overgange.

I foråret 2019 skal netværkene i praksis arbejde med de mål, der er opstillet lokalt i mål-middel hierarkiet. For at facilitere denne proces tilbydes det forbundne netværk en kompetencepakke bestående af understøttende elementer. Det kan være i form af undervisning, forskningstilknytning, konsulentbistand, mm.

Styringen i kompetenceforløbet består af en arbejdsgruppe med chefkonsulenter, konsulenter og rep. fra UC Lillebælt. Ledergruppen er tilkoblet i en 40-20-40 tænkning ud fra Brinkerhoffs teori om effektlæring.

Kontekst og formål

Det er veldokumenteret, at sammenhæng i overgangene er af stor vigtighed for det enkelte barns udvikling, selvtillid og trivsel og for den videre færd i skolesystemet.

Det er en kompleks opgave, som kræver samarbejde mellem flere aktører samt overblik over både indre og ydre faktorer, som påvirker barnets første tid i en ny kontekst. Det handler om et tværprofessionelt samarbejde med udgangspunkt i distribueret viden – ingen har den fulde indsigt, erfaring eller metode til at sikre barnet et sammenhængende forløb. Samarbejdet skal bygge på den viden, som kan udvikles i fællesskab.

Det sammenhængende børneliv har politisk bevågenhed. Alle børn skal opleve helhed i deres liv. De mange overgange i 5-7 årige børns liv har et stærkt fokus i kompetenceforløbet.

I Vejen Kommune har der igennem flere år været praksis for forskellige organisatoriske overgangsmodeller. Der har således igennem flere år blandt chefniveauet, lederne og de pædagogiske medarbejdere været en stor interesse og faglig ihærdighed for at sikre sammenhæng i børnenes liv i overgangene med fokus på progression i forhold til læring og trivsel.

Derfor er der solid opbakning fra alle deltagere til kompetenceforløbet. Det giver mening at være fælles om temaet.

Vurderingen er, at der allerede er kvalitet i overgangene, men at der er ambition om at udvikle praksis, hvad angår at skabe et fælles pædagogisk grundlag og betingelser for, at de 5-7 årige børn oplever sammenhæng i overgange.                                                                                                         

Deltagerne er optaget af at udvikle samarbejdet mellem pædagoger og lærere på både et relationelt og et organisatorisk niveau. De er optaget af at styrke et systematisk samarbejde som grundlag for udvikling af en fælles overgangspædagogik, som både skole og dagtilbud kan se sig selv i. Det åbner for udvikling af en fælles praksis i de forbundne netværk.

Børneperspektivet og forældreinddragelse er her set som bærende tilgange.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Kompetenceforløbet er et initiativ i tråd med strategiske områder, der er udpeget til at være øget trivsel, øge børnenes motivation, engagement og nysgerrighed, udvikle læringsmiljøer og flere uddannelsesparate.

Skole- og forældrebestyrelser, samt elevråd er inddraget i det omfang, lederen skønner det relevant. Disse aktørgrupper har ikke været involveret i udviklingen af kompetenceforløbet.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Overgange kan være svære for børnene. Det kan kompetenceforløbet og et fælles fagligt afsæt ikke ophæve. Derfor er der fokus på, at deltagerne i kompetenceforløbet får øje på kompleksiteten og forsøger at omfavne den i højere grad, end at deltagerne har en ambition om at finde ’måden’.

De næste skridt

De næste skridt handler om at bruge den fælles faglighed, projektet forventeligt genererer bredere i videreudviklingen af Vejen Kommunes sammenhængende børnepolitik 0-18 år.

Et initiativ, der understøtter dette er ny struktur i ledermøder, hvor der sættes særligt fokus på strategisk ledelse (beslutningskraft) og samtidig også fokuseres på temamøder, hvor både ledere og ressourcepersoner kan mødes for fælles faglig inspiration.

Nødvendige ressourcer

Overgangsarbejdet kræver i forvejen ressourcer. Dette kompetenceforløb har estimeret ca. 40 t. yderligere til hver deltager. Dertil kommer udgifter til samarbejdet med professionshøjskolen mm.

Det vigtigste råd til andre

Lad faggrupperne rykke sammen og giv tid til relationsopbygning, dialoger og afprøvninger. Derved kan en fælles faglighed og gensidig forståelse udvikles.

Hvis du vil vide mere

https://laeringforalle.inst.vejen.dk/sammenhaenge/overgange/

×

Log ind