Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Tønder Kommune: Kompetencehjulet - et værktøj til at registrere 0-6 årige børns kompetencer inden for læreplanstemaerne

Tønder Kommune den 16. oktober 2018

Praksis og proces

Kompetencehjulet er et elektronisk værktøj, der anvendes til registrering af 0-6 årige børns kompetencer inden for de seks læreplanstemaer. Derudover indeholder konceptet en lang række faglige materialer. Fra 2018 skal dagtilbuddene udarbejde kompetencehjul på alle børn to gange årligt. I dagplejen udfylder dagplejekonsulenten kompetencehjulene i dialog med dagplejeren. I institutionerne udfyldes kompetencehjulene af pædagogerne. Nedenstående beskrivelse omhandler praksis i institutionerne.

Pædagogen

 • Vurderer det enkelte barns kompetencer. Svarene anvendes til at skabe overblik over en børnegruppes eller et enkelt barns udviklingsniveau indenfor de seks læreplanstemaer.
 • Sammenholder kompetencehjulets resultater med læringsmiljøet muligheder for at imødekomme barnets/børnegruppens udvikling og læring i hverdagens rutiner og pædagogiske aktiviteter.
 • Planlægger den pædagogiske praksis ud fra viden om det enkelte barn/børnegruppes nærmeste udviklingszone. For børn, der er i en udsat position i forhold til læring, udarbejdes en handleplan for de pædagogiske indsatser, læringsmiljøet skal rumme.

Den daglig pædagogiske leder

 • Sikrer, at der udarbejdes kompetencehjul på alle børn
 • Trækker en samlet statistik over alle børns kompetencer og vurderer, om der er ”hængekøjer”, dvs. områder, der kræver særlig opmærksomhed og justeringer i daglig praksis.

Områdelederen

 • Trækker statistik over alle institutioner indenfor området og vurderer, om der er behov for særlige tiltag i form af kompetenceudvikling, igangsætning af udviklingsprocesser på bestemte områder, ledelsessparring eller andet.

Forvaltningen

 • Trækker statistikker på kommunalt niveau
 • Drøfter resultatet med lederne, og gør i fællesskab overvejelser om behovet for tiltag/indsatser på kommuneniveau
 • Følger op på anvendelsen af Kompetencehjulet i forbindelse med tilsyn
 • Inddrager Kompetencehjulet i information til det politiske niveau

På alle niveauer følges børnenes/børnegruppernes progression og effekten af de pædagogiske indsatser.

Kontekst og formål

Formålet er, at kommunens dagtilbud

 • Systematisk opsamler og dokumenterer børns udbytte af deres deltagelse i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø
 • Tidligt identificerer børn, der er i risiko for at komme i en udsat position i forhold til læring.
 • Danner sig et billede af et barns/børnegruppes styrker og udfordringer og tilrettelægge den pædagogiske praksis med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone.

Det har tidligere været en udfordring for dagtilbuddene at opsamle tegn på børnenes læring på en systematisk måde. Forskellige metoder er blevet afprøvet, men ingen af metoderne har kunnet opfylde behovet for systematik, og ønsket om også at kunne skabe et samlet overblik over børnenes udbytte og progression.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Anvendelsen af Kompetencehjulet understøtter kommunens strategier om

 • Tidlig opsporing og tidlig indsats
 • Indsatser baseret på dokumentation og viden
 • Anvendelse af fælles redskaber på tværs af faggrupper

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Pædagogerne fortæller, at de gennem arbejdet med Kompetencehjulet har fået skærpet deres opmærksomhed i forhold til børnenes trivsel og udvikling, og at redskabet medvirker til at højne deres faglighed. Kommunalbestyrelsens bevilling af ekstra ressourcer til udarbejdelse af kompetencehjul har været afgørende for implementeringen. Implementeringen tager tid og kræver kontinuerlig opfølgning på alle niveauer, dialog og løbende afklaring af små og store spørgsmål.

De næste skridt

Institutionerne øver sig fortsat i at anvende materialet, og Dagplejen har særlige udfordringer på grund af de strukturelle forhold. Vi skal arbejde med sammenhængen mellem kompetencehjulet og udviklingen af de styrkede pædagogiske læreplaner og pædagogiske læringsmiljøer. Alle forældre skal have adgang til deres barns kompetencehjul, og deres viden om barnet skal anvendes. Anvendelsen af statistik i ledelsesmæssige og politiske sammenhænge skal afklares, så resultaterne anvendes, men ikke over- eller misfortolkes.

Nødvendige ressourcer

Ressourcetildeling til udarbejdelse af kompetencehjul styrker implementeringen. Anvendelse af Kompetencehjulet forudsætter grundlæggende pædagogisk viden – faguddannet personale. Der skal afsættes ressourcer til undervisning i konkret brug af Kompetencehjulet.

Det vigtigste råd til andre

Gør jer klart, hvad formålet er, og hvilke behov, redskabet skal opfylde. Ét redskab kan ikke alt. Bliv kompetente til at bruge det valgte redskab i stedet for at skifte til et nyt. Afsæt den fornødne tid til implementering.

Hvis du vil vide mere

Leverandør af Kompetencehjulet www.LearnLab.dk

Omtale på Tønder Kommunes hjemmeside. Læs her. 

Du kan endvidere se Henrik Schou, direktør på børne- og ungeområdet i Tønder Kommune, fortælle om projektet herunder:

×

Log ind