Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Silkeborg Kommune: Datainformeret refleksion og opfølgning af Trivsel på Tværs formuleres i udviklingsplan for hvert børnehus

Silkeborg Kommune den 1. oktober 2018

Praksis og proces

I Silkeborg Kommunes dagtilbud afvikles en datainformeret samtale i lederteams, der anses som et professionelt læringsfællesskab, der med udgangspunkt i data reflekterer over egen praksis. Samtalens udbytte er et fokuseret udviklingspunkt for hvert børnehus/dagplejegruppe, som understøtter fortsat udvikling af gode pædagogiske læringsmiljøer. Samtalerne afvikles i efteråret 2018. Samtalens formål er at understøtte den fortsatte implementering af Trivsel på tværs (værdier, systematik og metode). Endvidere er formålet at bistå lederne i at arbejde med datareflekteret udvikling af pædagogisk praksis og de gode læringsmiljøer.

Processen ved denne datainformerede samtale handler om at undersøge, hvad data fortæller, stille udfordrende spørgsmål, forbinde data med den specifikke kontekst og heri kunne betragte sig selv. Således er det et fortroligt sparringsrum hvor lederteamet anses som et professionelt læringsfællesskab.

I god tid inden samtalen får lederteamet materiale til forberedelse af samtalen. Forberedelsen handler om at hver børnehusleder kigger på børnehusets trivselsrapporter og en børneprofil samt et fokuspunkt med udgangspunkt i: Hvad bliver du optaget af, når du har kigget på børnehusets data? Hvilke mulige forklaringer kan ligge til grund for resultaterne? Hvilke indsatser kalder det på fremadrettet?

Samtalen udmøntes som dialog mellem lederteamet og to pædagogiske konsulenter. Under samtalen kan den data, der drøftes ses på fælles storskærm.

Samtalens varighed er mellem 3 og 4 timer. Vi skal omkring hvert børnehus i lederteamet. Til hvert børnehus afsættes der 50 min. Samtalen tager afsæt i børnehusledernes overvejelser vedrørende analyse af data og identificering af udfordringer i børnehuset. Dette suppleres af lederteamets refleksioner.

Fællesskabet når frem til et særligt fokus for det enkelte børnehus, og udviklingsplanen udfyldes digitalt for hvert børnehus.

Udviklingsplanen kan handle om organisering af gode pædagogiske læringsmiljøer (fysiske rammer, pædagogiske aktiviteter, positionering af de voksne, forældredialog m.m.) hvilket kan anvendes i det videre arbejde med de nye pædagogiske læreplaner. Udviklingsplanen vil være rettet mod børnenes læring og trivsel (børnefællesskaber og deltagelsesmuligheder) i eget børnehus.

Kontekst og formål

Formålet med samtalen er at følge op på Trivsel på Tværs i forlængelse af kompetenceudviklingen for alle medarbejdere, der blev afviklet i 2017.

Formålet er, for at nå i mål med Trivsel på Tværs, at arbejde med hvordan vi i dagtilbud anvender data fra trivselsvurderinger og fokuspunkter i udvikling af pædagogisk praksis og gode pædagogiske læringsmiljøer. For at lykkes med Trivsel på Tværs skal vi have fokus på at værdierne forankres i tilgangen til arbejdet med Trivsel på Tværs.

Dette kan understøttes af denne datainformerede samtale, som skal være med til at forankre og levendegøre værdierne, metoderne og systematikken samt skabe mening, så vi kan se at det gør en forskel, så flere børn trives hurtigere.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Samtalerne er en opfølgning af Trivsel på Tværs, som er udviklet med udgangspunkt i Opsporingsmodellen. Opsporingsmodellen er i 2016 afprøvet i to skoledistrikter med involvering af alle faggrupper og forældre, som har omsat modellen til Silkeborg kommunes lokale kontekst og navngivet det Trivsel på Tværs.

Det politisk besluttet, at Trivsel på Tværs skal implementeres i hele kommune fra sundhedspleje- dagpleje/vuggestue- børnehave – indskolingen.

Forståelsesrammen tager bl.a. udgangspunkt i kommunens Børne unge politik, Politik for Trivsel og Læring samt Mindset for inklusion.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Udbytte vi håber på:

  • At lederne selv formulerer den/de problemstillinger der arbejdes videre med.
  • At lederne forholder sig nysgerrig og undersøgende til egne og andres data og derigennem få øje på udfordringer i læringsmiljøet
  • At lederen oplever at udviklingsplanen bliver et virksomt værktøj på vejen til at forbedre pædagogisk praksis.
  • At samtalen kan levere et stillads for at lederteams fortsat kan arbejde systematisk med data.

Foreløbige erfaringer efter de første samtaler viser, at det er meningsfuldt for lederne at arbejde med datareflekteret udvikling af pædagogisk praksis. Erfaringen er også, at der for hvert børnehus formuleres konkrete fokuserede udviklingsplaner med fastlagte datoer for evaluering.

De næste skridt

Vedvarende opfølgning og vedligehold af Trivsel på Tværs også med fokus på sammenhængen til nye pædagogiske læreplaner og som en del af evalueringskulturen i børnehusene.

Nødvendige ressourcer

Interne udviklingskonsulenter har er brugt tid på at udvikle måden at afvikle samtalerne på.

To interne udviklingskonsulenter, som i forvejen varetager opgaver i dagtilbud, deltog begge i afvikling af alle samtaler.

Alle både ledere og konsulenter brugte tid på forberedelsen inden samtalen. Udviklingsplanen blev skrevet under selve samtalen derfor var der ingen referatskrivning efter samtalen.

Det vigtigste råd til andre

Forberedelse, samtalen samt udviklingsplan afvikles tæt på praksis i eget børnehus i samarbejde med eget team med kendte, tætte samarbejdsrelationer. Dette medvirker til, at der kan reflekteres og handles i et professionelt læringsfællesskab.

Hvis du vil vide mere

Se mere om værdierne, metoderne og systematikken på vores hjemmeside, hvor du også kan se en lille film om Trivsel på Tværs: https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Laering-trivsel-og-udvikling/Trivsel-paa-tvaers