Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Rødovre Kommune: Kvalitetsudvikling af dagtilbud – ECERS, ITERS og FCCERS som tilsynsredskaber

Rødovre Kommune den 28. september 2018

Praksis og proces

I Rødovre Kommune har vi siden 2016 brugt ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) og ITERS (Infant/Toddler Environment Rating Scale) som tilsyns- og udviklingsredskaber. Begge vurderingsskalaer er ret omfattende materialer, der rummer flere forskellige kvalitetsaspekter af daglige pædagogiske praksis.

Redskaberne danner i første omgang ramme for en 3-timer lang praksisobservation, der gennemføres af lederen og de pædagogiske konsulenter, hvorefter de udgør en ramme for en dialog på baggrund af de konkrete eksempler fra praksis. Aspekter, som undersøges, spænder bredt fra indretningen og de tilgængelige materialer/legetøj til læringsaktiviteter og interaktionsaspekt.

Formål med dialogen er at få reflekteret over den eksisterende praksis og at få øje på de muligheder og potentialer, der er til stede i institutionen.

Observationen og den efterfølgende drøftelse sikrer, at forvaltningens konsulenter får indgående kendskab til den praksis, der udfolder sig i kommunens institutioner. Samtidigt giver den fælles refleksion lederne mulighed for at få faglig sparring samt prioritere aspekterne og vælge fokuspunkter/ indsatsområder, der skal arbejdes med enten på stueniveau eller på institutionsniveau.

Brugen af redskaberne har været evalueret med ledergruppen efter alle institutioner i kommunen afprøvede materialet første gang. Det er forvaltningens opfattelse, at redskaberne trods deres omfang betragtes af lederne som brugbare refleksions- og udviklingsværktøjer.

På nuværende tidspunkt er vi gået i gang med implementering af FCCERS (Family Child Care Environment Rating Scale) på dagplejeområdet.

Kontekst og formål

I Rødovre Kommune ønsker vi at skabe bedst mulige rammer og betingelser for børns læring, trivsel og udvikling, så de bliver så dygtige, de kan, opnår succes i livet og får udnyttet deres potentiale. Forskningsresultater (EPPSE-projektet (Effective Preschool, Primary and Secondary Education) og J.Heckmann’s undersøgelser (Heckmann-kurven) peger i denne forbindelse på betydningen af kvaliteten af dagtilbud, som børnene møder i deres tidlige barndom. Derfor er der fra forvaltningens side en stærk fokus på kvalitetsudvikling af de læringsmiljøer og den pædagogiske praksis, der udfolder sig i kommunens daginstitutioner. Dette fokus understøttes også politisk.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Arbejdet med kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet har direkte reference til Rødovre Kommunens vision om læring og trivsel for kommunens børn og unge, der er formuleret i RK’s Børn- og Ungepolitik.

På institutionsniveau bliver arbejde med kvaliteten drøftet med forældrebestyrelser, bl.a. bliver forældrebestyrelser inddraget i udarbejdelse af læreplaner, hvor kvalitetsaspektet i forhold til læringsmiljøer bliver fremhævet.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vores erfaringer viser, at konceptet med fælles ramme i kombination med konkrete observationer af praksis opkvalificerer den efterfølgende dialog og refleksion, der styrker forbindelsen mellem de faglige refleksioner og skaber bedre forudsætninger for udvikling af kvalitet.

Konceptet understøtter ligeledes udvikling af refleksionskultur på området.

Det, at observationerne og drøftelserne tager udgangspunkt i fælles definition af kvalitet, giver også lederne muligheden for at drøfte nogle aspekter af kvalitetsudviklingsarbejde på tværs af institutionerne.

Planlægningsaspekt og tidsforbrug i forhold til gennemførsel af observationerne og efterfølgende behandling af resultaterne har også været et opmærksomhedspunkt for os.

De næste skridt

Ud fra de opnåede resultater ønsker vi at fastholde den nuværende praksis og som skrevet tidligere er vi gået i gang med implementeringen af tilsvarende redskab på dagplejeområdet.

Nødvendige ressourcer

Brugen af redskaber kræver en særlig uddannelse, som begge kommunens konsulenter gennemførte, før redskaberne blev introduceret for ledergruppen.

Tidsforbrug i forhold til den tidligere tilsynskoncept steg, men efter vores vurdering står det tidsforbrug mål med de opnåede resultater.

Det vigtigste råd til andre

Hvis man ønsker at benytte materialer, skal man certificeres.

Hvis du vil vide mere

https://www.ersi.info/