Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Nordfyns Kommune: Dialogbaserede kvalitetssamtalers betydning for fælles forståelse af kvalitetsbegrebet og udmøntning af disse

Nordfyns Kommune den 12. oktober 2018

Praksis og proces

Kvalitetssamtaler udføres i både dagtilbud og skoler (0-18 års perspektiv). Følgende er proceduren ift. dagtilbud.

Hvad;

Kvalitetssamtalerne skal sikre at:

 • Identificere, lokalisere, afdække og følge op på de kvalitetsudfordringer, der er i de enkelte dagtilbud.

Herunder sikre, at der er:

 • en strategisk retning og tydelig opfølgning
 • et løft af de professionelle kompetencer – gennem, fokus på læring i grunduddannelsen, efteruddannelse og styrkelse af professionsfagligheden
 • Forebyggelse af læringsulighed gennem målrettet og tidlig indsats, som skal sikre alle børn lige muligheder

Hvordan;

Kvalitetssamtalerne består i en fast dagsorden, som tager udgangspunkt i dagtilbuddets kvalitetsrapport, hvor følgende indhold er dokumenteret:

 • Den pædagogiske læreplan
 • Læringsmiljø
 • Sprogvurderinger
 • Trivsel
 • Forældresamarbejde
 • Arbejdet med overgange og udsat skolestart
 • Kommunale indsatsområder

I kvalitetssamtalen indgår dialog om dagtilbuddets forudsætning for at sikre en høj kvalitet herunder fokus på dagtilbuddets struktur-proces og resultatkvalitet samt fokus på styrkelse af dagtilbuddets professionsfaglighed – herunder individuel, social- og beslutningskapital.

Dagtilbuddet udarbejder en handleplan på baggrund af kvalitetssamtalen.

Det er Skole- og Dagtilbudschefen, der i dialog med dagtilbudslederen bliver enige om, hvilke mål der skal sættes ift. det fremadrettede arbejde i dagtilbuddet (mål ift. udvikling).

Hvem;

Skole- og Dagtilbudschef, i samarbejde med læringskonsulenterne, dagtilbudsleder, pædagogisk afdelingsleder, teamleder fra hvert børnehus samt repræsentant fra bestyrelsen.

Hvornår;

Kvalitetssamtalerne herunder pædagogiske tilsyn udføres hver andet år.

Opfølgning på handleplanen sker ved årlige dialogsamtaler med dagtilbuddets ledelse. Dialogsamtalen udføres af Skole - og Dagtilbudschefen i samarbejde med læringskonsulenterne.

Kontekst og formål

Kvalitetssamtalerne blev etableret på baggrund af en ny dagtilbudsstruktur, hvor børnehusene kom delvis under dagtilbuds– og skoleledelse. Den nye struktur gav anledning til at etablere kvalitetssamtalerne, som skulle sikre en ensartet og høj kvalitet i alle distriktets børnehuse uagtet den ledelsesmæssige konstruktion. I de distrikter hvor der både er dagtilbuds– og skoleledelse, udføres kvalitetssamtalen på tværs af både dagtilbuds– og skoleledelsen.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

 • Kvalitetssamtalerne udføres i tæt samarbejde med det decentrale ledelsesteam og bestyrelsen.
 • Handleplanen sendes til orientering i bestyrelsen før den fremsendes administrationen.
 • Handleplanen indgår i den kommunale kvalitetsrapport.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Evaluering af kvalitetssamtalerne har medvirket til:

 • Fælles fokus og retning (centralt/decentralt)
 • Fælles kvalitetsstandard i distriktets børnehuse
 • Positiv respons fra de decentrale ledelser. Skole – og dagtilbudschefens ledelse tæt på, mulighed for dialog om udfordringer/succeser/sparring/vidensdeling.
 • Blinde pletter bliver spottet - dialog om, hvad viser data?
 • Kvalitetssamtalerne har givet Skole– og Dagtilbudschefen en udvidet indsigt i dagtilbuddets praksis.

Ledelse tæt på har haft effekt ift. fælles forståelse af kvalitetsbegrebet og konsensus ift. fælles retning på tværs af det centrale/decentrale niveau.

Opmærksomhedspunkter:

 • Evaluering af kvalitetssamtalen – hvad fik vi ud af dialogen – hvad arbejder vi videre med?

Systematisk opfølgning på handleplanen - status.

De næste skridt

Kvalitetssamtalerne fastholdes. På sigt vil det give mening at videreudvikle kvalitetssamtalerne således, at man gennemfører kvalitetssamtale i samarbejde med distriktets dagtilbud og skole – fælles fokus på distriktets børn 0-18 års perspektiv. 

Nødvendige ressourcer

Kvalitetssamtalerne har givet en ressourcemæssig besparelse ift. timeforbruget ift. tidligere model. Trods mindre timeforbrug er udbyttet blevet større.

Det vigtigste råd til andre

Sørg for at sikre en strukturel ramme og organisering som giver mulighed for dialog. Kvalitets– og dialogsamtaler afholdes decentralt.

Hvis du vil vide mere

https://www.epaper.dk/nordfynskommune/boernogunge/procedure-for-tilsyn-2017/