Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Middelfart Kommune: Arbejdsgrundlag i dagtilbud 0-6 år gældende for 2018-2021

Middelfart Kommune, september 2018

Praksis og proces

Dagtilbudslederne og forvaltning har i efteråret 2017 udarbejdet et nyt arbejdsgrundlag for dagtilbud. Arbejdsgrundlaget er udarbejdet med baggrund i progressionsmål ud fra læringsmiljøvurderinger i 2016 og den efterfølgende kvalitetsrapport dagtilbud 2017. Desuden er der taget udgangspunkt i Masteren for en styrket læreplan 2016, KL's 7 pejlemærker for kvalitet i dagtilbud samt regeringsaftalen 9. juni 2017: Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet.

Kontekst og formål

Arbejdsgrundlaget sætter retning for de næste års arbejde i dagtilbuddene samt beskriver de særligt prioriterede temaer, der danner basis for kvaliteten med det overordnede formål: at mindske læringsuligheden, så barnets baggrund ikke bestemmer dets fremtid.

Forskning viser, at børn med svage sproglige kompetencer i 2 års alderen kan spores i 3. klasse i skolen, og at børn med svage sproglige kompetencer i 3 års alderen kan ses ved afgangsprøven. Undersøgelser viser ligeledes, at læringsuligheden blandt børn øges gennem tiden i dagtilbuddet, og at der ses op til 2 års forskel på børns sproglige kompetencer ved start i børnehaveklassen.

Vi skal med andre ord blive bedre til at sikre, at alle børn får et godt udgangspunkt i deres nuværende børneliv og bedre overgange til skolen og til deres voksenliv.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Med afsæt i denne viden er der med Arbejdsgrundlagets udvalgte temaer sat et særligt fokus på at minimere læringsuligheden i Middelfart Kommunes dagtilbud.

Alle dagtilbud på 0-6 års området skal arbejde med temaerne i løbet af den 4-årige periode gennem systematiske, vedholdende indsatser baseret på forskningsmæssig viden. Ved at arbejde med afsæt i resultater fra forskning og undersøgelser er det målet, at der sker en ændring af praksis.

Det betyder, at vi skal turde betræde nye veje med det formål at øge kvaliteten og dermed fremme alle børns læring, trivsel og udvikling. På landsplan ses der kvalitetsforskelle i dagtilbuddene; der ses også en forskel inden for den enkelte kommune.

Arbejdsgrundlaget beskriver de temaer, der særligt er i fokus, og som danner basis for fortsat at øge kvaliteten i de kommende år og mindske læringsuligheden blandt børnene i Middelfart Kommune.

Arbejdsgrundlaget bliver understøttet af en overordnet procesplan, der viser, hvornår der er et specifikt fokus på hvert af de udvalgte temaer. Der er for hvert tema opstillet mål, som gælder for alle dagtilbud i Middelfart Kommune. Det er det enkelte dagtilbuds opgave at omsætte målene til praksis, således at det gør en forskel i forhold til børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

I 2018-2019 skal dagtilbud have særlig fokus på 3 af de 5 overordnede temaer:

  • Forældresamarbejde
  • Sprog
  • Udearealet som læringsrum

I 2019 skal dagtilbud have særlig fokus på

  • Faglig ledelse
  • Digital dannelse

Alle dagtilbud arbejder således systematisk med indsatserne, og der er opstillet 3 overordnede brede mål for hvert tema.

Der har ikke på nuværende tidspunkt været evalueret på indsatserne, men mange nye tiltag er sat i gang, dels decentralt og dels centralt – herunder har flere pædagoger fra de enkelte børnehuse gennemført 2 moduler af sprogvejlederuddannelsen, temaftener omkring science i dagplejen og vuggestuen samt science i børnehave, matematik i børnehøjde for det pædagogiske personale til de ældste børnehave.

Der er udarbejdet nyt koncept for overgange, hvor fokus er på øget forældreinddragelse og på, hvordan vi gør os klar til at modtage børnene.

De næste skridt

På de kommende ledermøder skiftes lederne til at holde små oplæg omkring indsatser i eget børnehus ud fra Arbejdsgrundlaget. Videndeling er også en del af ledernes netværksarbejde.

Planen er, at der i 2019 gennemføres en læringsmiljøvurdering, hvor der bl.a. måles på, om de 3 temaer har gjort en forskel for både personalets og børnenes læring.

Endvidere vil vi i samarbejde med UCL afholde 3 læringsdage for ledere og faglige fyrtårne, hvor fokus skal være på professionelle læringsfællesskaber ud fra Arbejdsgrundlaget.

Nødvendige ressourcer

Udarbejdelse inden for den økonomiske ramme, hvor 2 konsulenter har været tovholdere på processen og endelig udarbejdelse af Arbejdsgrundlaget.

Det vigtigste råd til andre

Inddrag lederne i tilblivelsen mhp. at skabe mening og ejerskab.

Lederne giver udtryk for stor tilfredshed i arbejdet med et fælles arbejdsgrundlag som ramme for det pædagogiske arbejde.

De 2 konsulenter skal være aktive i forhold til opfølgning og implementering af Arbejdsgrundlaget ude i de enkelte børnehuse.

Hvis du vil vide mere

Forvaltningen kan kontaktes ved at sende en mail til middelfart@middelfart.dk

×

Log ind