Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Horsens Kommune: Kvalitetsudvikling af dagplejen - organisering af dagplejen sammen med daginstitutioner

Horsens Kommune den 24. august 2018

Praksis og proces

Organisering af dagplejen sammen med daginstitutioner betyder, at daginstitutionslederen får ledelsesansvaret for dagpleje, vuggestue og børnehave i lokalområdet. Organisering af dagplejen sammen med den lokale daginstitution er gradvist blevet indført i en række af kommunens dagtilbudsdistrikter fra 2015 og frem. Aktuelt er dagplejen organiseret på denne måde i 10 dagtilbudsdistrikter, og pr. 1. januar 2019 sker det i de resterende 8 dagtilbudsdistrikter.

Kontekst og formål

Formålet med at organisere dagpleje sammen med daginstitutioner er primært at sikre en fortsat kvalitetsudvikling i dagplejen, herunder:

  • At udvikle et tættere og mere fleksibelt samarbejde mellem dagpleje, vuggestue og børnehave.
  • At give mere indflydelse til forældrene og større fleksibilitet for familierne i forhold til valg af plads, så dagpleje bliver valgt til for det, som er dagplejens styrke, ligesom vuggestue bliver valgt til for det, som er vuggestuens styrke.
  • At give mere helhedstænkning i det pædagogiske indhold mellem dagpleje, vuggestue og børnehave, så faglige styrker og kompetencer bliver brugt på tværs til gavn for faglighed og kvalitet i dagtilbudsområdet som helhed.
  • At give bedre mulighed for at efterkomme forældrenes behov for dagtilbudspladser lokalt samt en større kapacitetsmæssig og økonomisk robusthed i dagplejen ved svingende efterspørgsel og fødselsårgange.
  • At dagplejens medarbejdere får ledelse mere tæt på.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Byrådet i Horsens Kommune lægger vægt på, at dagtilbudsområdet er organiseret fleksibelt for at kunne imødekomme forældrenes ønsker og behov. Børne- og Skoleudvalget/Børne- og Uddannelsesudvalget har lagt vægt på at videreføre og implementere modellen siden evaluering af to pilotprojekter i 2015.

Forældrebestyrelserne er og har været inddraget i de lokale processer med henblik på, hvordan og hvornår den ændrede organisering iværksættes bedst muligt. Herudover er MED-udvalg og faglige organisationer inddraget.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Erfaringerne med at organisere dagplejen sammen med den lokale daginstitution er positive. Der har indtil nu været stor tilfredshed med den nye organisering blandt de berørte forældre, forældrebestyrelser, medarbejdere, MED-udvalg, ledere og de to faglige organisationer FOA og BUPL. Oplevelsen er, at kvaliteten af det samlede dagtilbud stiger med den fælles organisering, hvilket underbygges af evalueringen af de første forsøgsprojekter i 2015.

Evalueringsrapportens hovedkonklusioner er vedlagt som bilag.

Evalueringen viser, at kvaliteten af det samlede dagtilbud stiger markant med en sammenlægning af dagpleje, vuggestue og børnehave under daginstitutionens ledelse. Især kvaliteten i dagplejen er steget i kraft af, at dagplejerne har let adgang til både ledelse og til pædagogisk sparring hos det pædagogiske personale i vuggestue og børnehave.

Helhedstænkningen viser sig også i vuggestue og børnehave, fordi strukturelle skel er nedbrudt, og pædagogikken kan tage udgangspunkt i barnets behov i tæt dialog med dagplejerne samt forældrenes ønsker og ressourcer. Styrker og kvalitet i dagpleje og vuggestue bliver mere udtalt og kendte for forældre, personale og ledelse, selvom det fortsat kan gøres tydeligere. Men samlet set giver sammenlægningen et løft af dagtilbuddets kvalitet og image i lokalområdet.

For børn og forældre skabes der mere sammenhæng i barnets overgang fra dagpleje til børnehave, ligesom gevinsterne for sårbare børn er tydelige, idet strukturelle barrierer er fjernet. Det er nemt at finde sammen om en smidig og god pædagogisk løsning for barnet her og nu, når behovet opstår. Omorganiseringen fremmer dialog og samarbejde samt bidrager til at være fælles om at løfte det pædagogiske arbejde med de samme børn og forældre i hele 0-6 års perioden.

En fortsat udfordring er at sikre robustheden i dagplejen, især i Højvang, idet efterspørgslen efter vuggestue er højere end udbuddet. Alle der har deltaget i evalueringen, dvs. repræsentanter for forældrebestyrelser, MED-udvalget, ledelser og de to faglige organisationer, FOA og BUPL, bakker op om forsøget og ønsker, at det skal fortsætte.

De næste skridt

Pr. 1. januar 2019 er dagplejen i alle dagtilbudsdistrikter organiseret sammen med den lokale daginstitution, og der er ikke længere en central organisering af dagplejen. Dagplejen i de tre midtbydistrikter vil samlet blive organiseret sammen med én af daginstitutionerne i Horsens midtby.

Nødvendige ressourcer

Mindre beløb til proces i opstart.

Det vigtigste råd til andre

  • Politisk ejerskab
  • Gradvis implementering, så man kan drage nytte af de lokale erfaringer, man får
  • Inddragelse af forældrebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer i hvornår og hvordan

Hvis du vil vide mere

Se politisk behandling på udvalgsmøder d. 7.4.2014 - 5.5.2014 - 1.9.2014 – 8.12.2015 – 2.5.2016 – 4.9.2017 – 12.4.18-16.8.18 på kommunens hjemmeside: https://horsens.dk/Politik/PolitiskeUdvalg/53

Se Betina Martinussen, leder, præsentere initiativet herunder: