Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Horsens Kommune: ”Fra viden til praksis” – aktionslæring på dagtilbudsområdet

Horsens Kommune den 24. august 2018

Praksis og proces

En pædagogisk udviklingskonsulent fra stabsfunktionen Tværgående Enhed for Læring har haft særlig fokus på omsætning af viden til praksis i tæt samarbejde med den lokale ledelse. Konsulenten har brugt 80-90 pct. af sin arbejdstid de sidste to år ude i praksis i daginstitutionerne, hvor hun har observeret det pædagogiske arbejde, filmet med videokamera og givet feedback og sparring direkte til pædagogerne.

Kontekst og formål

Formålet er at sikre varig fornyelse og ægte implementering.

Forskning og erfaring viser, at ny udefrakommende viden ofte kun bliver implementeret eller fastholdt, så længe konsulenten er til stede i dagtilbuddet. Det er ikke tilstrækkeligt, at konsulenten udelukkende formidler viden til det pædagogiske personale ved for eksempel at holde oplæg på personalemøder. Der er behov for nye modeller og hjælp til, at viden bliver omsat til praksis sammen med det pædagogiske personale.

Konsulenten i ”Fra viden til praksis” har derfor forstærket fokus på at omsætte viden, teori og forskning på en meningsfuld måde for det pædagogiske personale og især at få det tilpasset til de aktuelle behov, som pædagogerne står med helt konkret i praksis.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Det politiske udvalg har besluttet en styringsmodel for dagtilbud og skoler. Styringsmodellen sætter rammen for delegationen af kompetencer fra det politiske niveau via forvaltningen til dagtilbuds- og skolelederen. Ifølge styringsmodellen sætter det politiske niveau rammen for kerneopgaven i form af få tydelige mål og resultatkrav. Forvaltningscheferne udøver ledelse tæt på deres decentrale ledere, og de decentrale ledere får et fagligt, professionelt handlerum og frihed til at løse opgaverne i henholdsvis dagtilbud og skole med stor frihed i opgaveløsningen. Til gengæld er der fokus på effekten af indsatserne og lederne bliver holdt ansvarlige for, om de når resultaterne.

”Fra viden til praksis” er Horsens Kommunes bud på et ledelsesværktøj til at kvalitetsudvikle den lokale praksis med henblik på bedre effekt for børnene.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Dagtilbudslederne har i flere år efterspurgt, at konsulenterne kommer mere ud i praksis, og de hilser denne metode/praksis meget velkommen og kan se, at der sker en anden omsætning af den faglige viden til praksis, så det kommer børnene til gode.

Det, at udviklingskonsulenten har været så meget ude i og tæt på praksis, har givet konsulenten nyttig viden samt et stærkt mandat til at påvirke og skabe forandring. Derudover har det stor betydning, at udviklingskonsulenten arbejder ud fra et ressourceperspektiv og dermed først og fremmest anerkender det, der lykkes. Samtidig er konsulenten opmærksom på, at feedback ikke er feedback, hvis ikke hun samtidig kommer med konkrete inspirations- og forbedringsforslag.

Pædagogerne har en klar opfattelse af, at udviklingskonsulenten kender deres praksis, og har på den baggrund tillid til hendes agenda. Det giver hende mulighed for at øve indflydelse, forstyrre deres tænkning og skabe øget refleksion over konkrete, praksisnære problemstillinger i det enkelte team.

 

De næste skridt

Praksis fastholdes og udvikles kontinuerligt. Vi laver nye runder, hvor alle skal have besøg af konsulenten, men det er ledelsen i det enkelte dagtilbud der sætter rammen for indholdet – ud fra de nyeste kvalitetsaftaler og det er det enkelte pædagogisk team der definerer deres største udfordring, eller der hvor de gerne vil blive dygtigere.

Nødvendige ressourcer

Vi har omlagt konsulent timer i Tværgående Enhed for Læring til opgaven.

Det vigtigste råd til andre

Fokus på kontraktering (mål, roller, forventninger) mellem leder og konsulent. Det er vigtigt at lederne deltager i feedback til hvert team, da der ofte er mange forskellige ting på spil i teamet som kalder på ledelse. F.eks. Samarbejdsudfordringer, lokaleforhold, sammensætning af kompetencer.

Hvis du vil vide mere

Henvendelse til Susanne Pedersen, konsulent i Tværgående Enhed for Læring, Lone Brøndum, dagtilbudsleder i Langmark eller Anne Bust, dagtilbudschef.

Se en præsentation af projektet nedenfor: