Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Helsingør Kommune: Højere kvalitet i det pædagogiske arbejde gennem observationsforløb i dagtilbud

Helsingør Kommune den 5. oktober 2018

Praksis og proces                            

Helsingør Kommunes Center for Dagtilbud og Skole har sammen med dagtilbudslederne udviklet et samlet setup for arbejdet med kvalitet i dagtilbud. Setuppet består af en fælles definition af kvalitet samt en model for, hvordan der følges op og udvikles på kvaliteten ude i de enkelte dagtilbud.

Modellen går i korte træk ud på, at kommunens konsulenter observerer og give praksisnær sparring til hver stue i det enkelte dagtilbud på den pædagogiske praksis. Konsulenterne har således tilbragt én dag på hver stue, hvor der har efterfulgt én times feedback på den observerede praksis. Dagtilbudslederne deltager ligeledes på feedbackmødet, så lederne har mulighed for at følge op og lave konkrete tiltag for stuen eller dagtilbuddet, som kan understøtte en udvikling af den daglige pædagogiske praksis. Derudover har lederne fået undervisning i metoden, så lederne selv et halv år til et helt år efter konsulenternes observation kan observere den pædagogiske praksis. Her kan de anskue, om tiltagene har haft den intenderede betydning og herigennem understøtte yderligere eller igangsætte nye fokusområder.

Kvalitets-setuppet er samtidig kommunens måde at føre tilsyn med dagtilbuddene, og det træder derfor i stedet for de traditionelle tilsynsbesøg.

Kontekst og formål

Jf. dagtilbudsloven paragraf 5 skal kommunen føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene. Det har betydet, at der er brugt ressourcer og tid på dette tilsyn. Den fælles kvalitetsdefinition og indarbejdelsen af denne, gav grundlag for at se på tiden og ressourcerne der benyttes ved tilsyn og anskue – kan det gøres anderledes ift., at understøtte dagtilbuddenes arbejde med kvalitetsdagsordenen og udvikling af praksis.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Arbejdet med at sikre og udvikle kvaliteten i kommunens dagtilbud spiller sammen med arbejdet med en masterplan på dagtilbudsområdet, som er ved at blive lavet i Helsingør Kommune. Masterplanen skal sikre, at dagtilbudsområdet fortsat vil være præget af bæredygtighed, høj kvalitet, udvikling og fleksibilitet. Den fokuserer primært på at sikre en god og bæredygtig struktur, der giver dagtilbuddene de bedst mulige rammer for at skabe god kvalitet for børnene. Den bygger på den samme forståelse af kvalitet, som er kommet til udtryk i kvalitets-setuppet, der er kommunens indholdsmæssige indsats.

Tilrettelæggelsen af kvalitets-setuppet, herunder valg af metode, er sket i tæt samarbejde med dagtilbudslederne. Således har en arbejdsgruppe bestående af dagtilbudsledere, der tilsammen repræsenterer alle kommunens 27 dagtilbud, bidraget til at udforme og senere følge projektet tæt.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Forandringer tager tid, og der er derfor en vigtig opmærksomhed i at bevare fokus på, at der ikke skal igangsættes for mange andre tiltag. Men i stedet prioritere og fastholde over for det pædagogiske personale og ledelsen, at alle prioriterer denne kvalitetsdefinition, og hvordan kvaliteten udspiller sig i praksis. Det vigtige er ikke at få lavet en kvalitetsdefinition. Det bliver først interessant, når man kan anskue det i hverdagen ude i dagtilbuddet, og personale og ledelse oplever, at det giver mening at have dette fælles faglige sprog at tale ud fra og ind i.

De næste skridt

Helsingør Kommune står nu der, hvor der er foretaget observationer og feedback fra konsulenterne, og lederne har ligeledes selv afprøvet at observere ud fra samme metode i eget hus – kalder det på kompetenceudvikling?

Vi må konstatere, at kvalitetsdefinitionen og det fælles sprog det giver i kommunens dagtilbud fortsat skal fastholdes. Men der er ligeledes aspekter i den pædagogiske praksis, der kan ses videreudviklet. Derfor er vi på nuværende tidspunkt i gang med at se på, hvordan vi laver udbud af kompetenceudvikling, som understøtter og udvikler på de parametre, som stuerne får som opmærksomhedspunkter.

Nødvendige ressourcer

Der er ikke afsat mere økonomi til opgaven med at observere og give feedback i praksis. Der bruges den samme økonomi som tidligere var til rådighed til kompetenceudvikling og kvalitetssikring på dagområdet.

Det kræver dog, at konsulenterne har brugt timer på at sætte sig ind i den metode, som benyttes til at observere.

Det vigtigste råd til andre

For at kvalitets-setuppet bidrager til en reel forandring af praksis, er det nødvendigt, at den enkelte dagtilbudsleder bakker op om konceptet og følger op på de fokuspunkter, der kommer frem. Et vigtigt råd er derfor at sikre en bred opbakning blandt ledergruppen.

Hvis du vil vide mere

For yderligere information kan du sende en mail hertil: ds@helsingor.dk