Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Halsnæs Kommune: Organisering af dagplejen under dagtilbud

Halsnæs Kommune den 8. oktober 2018

Praksis og proces

Som følge af Byrådets beslutning beskrevet under Kontekst og formål blev dagplejen pr. 1. september 2018 opløst som selvstændig virksomhed, delt i to og lagt ind under to eksisterende børnehuse. Dagplejen indgår dermed som en del af de to børnehuse. Det strategiske, økonomiske, pædagogiske og driftsmæssige ansvar for dagplejen er placeret hos de to dagtilbudsledere. Som udgangspunkt er det tanken, at der til hver dagplejeenhed ansættes en daglig pædagogisk leder (DPL), som så refererer til lederen af det pågældende børnehus.

Halsnæs Kommune har i forbindelse med omorganiseringen bedt KLK formulere en række anbefalinger og bud bl.a. på, hvordan dagplejen kan ledes i relation til at øge den pædagogiske kvalitet på området.

Der er en forventning om, at den nye organisering af dagplejen vil skabe en større pædagogisk sammenhæng mellem dagpleje og vuggestue ved at åbne op for et tværgående samarbejde, som dog stadig værner om det særlige, som hhv. dagpleje og vuggestue repræsenterer. Endvidere giver den fælles organisering mulighed for at tænke i fælles kompetenceudvikling. I den forbindelse anses især arbejdet med at etablere en evalueringskultur for at være en stor og væsentlig opgave, som har relation til den nye dagtilbudslov.

En del af beslutningen om at omorganisere dagplejen implicerede helt konkret/praktisk dét at inddrage to uudnyttede bygninger i tilknytning til de to involverede børnehuse og indrette dem på en måde, så dagplejen kan anvende dem til gæstedagpleje og legestue.

Et oplagt forum til styrkelse af den pædagogiske kvalitet er de ugentlige legestuer. En bevidst og systematisk brug af netop legestuen til pædagogisk udvikling kunne indgå i en delvis omlægning af det traditionelle tilsyn i retning af et tilsyn med et mere fælles og kollegialt perspektiv. Legestuerne har potentiale som et lærende rum for fælles pædagogisk praksis og et rum, hvor der kan følges op på arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Kontekst og formål

Byrådet i Halsnæs Kommune besluttede i marts 2018 at foretage en omorganisering af dagplejen. Omorganiseringen blev besluttet grundet et behov for at skabe mere kapacitet på det samlede dagtilbudsområde samt et ønske om at etablere et dagplejetilbud med en ensartet og høj kvalitet.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Den nye dagtilbudslov er tydelig omkring, at der er de samme pædagogiske forventninger til dagpleje som til vuggestue. Det giver derfor god mening med omorganiseringen af dagplejen at etablere et fagligt og kollegialt fællesskab i og på tværs af de to børnehuse. Den nye dagtilbudslov åbner endvidere op for, at dagtilbud og dagpleje kan have fælles forældrebestyrelse.

Halsnæs Kommunes ’Strategi for tidlig indsats i Dagtilbud, Skole og Unge- og Kulturcentret’ (udkast, september 2018).

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Den nye organisering af dagplejen er stadig ganske ny, men de foreløbige tilbagemeldinger fra dagplejerne, ledelsen og den faglige organisation (FOA) er særdeles positive.

Der er fokus på, at det kræver en stor ledelsesindsats at integrere nye opgaver og kollegaer i et etableret børnehus – bevægelsen i retning af et pædagogisk arbejdsfællesskab kræver beslutninger og refleksioner på mange niveauer.

Ønsket om at sikre en ensartet og høj pædagogisk kvalitet på både i og på tværs af børnehusene taler endvidere for et tæt samarbejde mellem de to børnehuse.

Kerneopgaven for de to ledere er faglig ledelse, og ledelsen af dagplejen vil derfor have fokus på at sikre dagplejernes muligheder for at lykkes med kerneopgaven.

De næste skridt

Pt. er der endnu ikke ansat en DPL til hver af de to dagplejeenheder. DPL i det ene børnehus er gået op i ledelsestid. I det andet børnehus varetager dagtilbudslederen DPL-funktionen.

Inden for nær fremtid vil det blive vurderet, om der reelt er basis for at ansætte to nye DPL’er, eller om en justering af den eksisterende ledelsesstruktur i de to børnehuse er tilstrækkelig.

Der skal foretages en afdækning af effektiviseringsmuligheder og reduktion af omkostninger forbundet med meget dyre og ufleksible aftalevilkår på dagplejeområdet. Vores dagplejere ønsker generelt aftalevilkår, som vil gøre det muligt at få en tættere sammenhæng med opgaven i de ordinære dagtilbud. Den motivation ønsker vi at gribe.

Nødvendige ressourcer

Indretning af de to uudnyttede bygninger beskrevet under Praksis og proces kræver ressourcer.

Det skal her tilføjes, at det med omorganiseringen er lykkedes at reducere den samlede ressource til administration og ledelse af dagplejen.

Det vigtigste råd til andre

Se under Erfaringer og opmærksomhedspunkter.

Hvis du vil vide mere

For yderligere oplysninger kan Halsnæs Kommune kontaktes på: mail@halsnaes.dk

×

Log ind