Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Favrskov Kommune: Udvikling af den pædagogiske praksis – fra holdninger til viden. Kvalitetsmåling i dagtilbud

Favrskov Kommune den 23. maj 2019

Praksis og proces

I Favrskov Kommune er der gennemført kvalitetsmåling i alle kommunens dagtilbud med kvalitetsmålingsredskabet ECERS-3. Målingen er foretaget af eksterne observatører fra University College Nordjylland. Alle institutionsenheder har efter målingen modtaget en rapport med resultater samt kvalitative beskrivelser fra observationerne. Herudover er der givet en mundtlig tilbagemelding til leder og områdeleder, hvor målingens resultater er blevet udfoldet og drøftet.

I institutionsområdet Hammel SØ har ledelsesteamet i området i fællesskab lagt en strategi for de fælles opmærksomhedspunkter i rapporten. Hovedtrækkene i rapporten og strategien er drøftet med bestyrelse og LMU. Herefter er institutionernes resultater blevet fremlagt for personalet, og den videre lokale drøftelse og indsatsområder varetages af den daglig leder i tæt samarbejde med det pædagogiske personale.

Nogle af resultaterne kalder på umiddelbare handlinger såsom ændringer af organisering, så børnene ikke oplever så meget ventetid, rutiner for hvornår børnene vasker hænder, eller om der bliver tørret borde af inden et måltid. Andre resultater kræver mere langsigtede mål som eksempelvis udviklingen af lege- og læringsmiljøerne gennem etablering af interessecentre og øget tilgængelighed af legeredskaber og materialer hele dagen.

Kontekst og formål

Gennem kvalitetsmålingen har vi fået en klar definition af kvalitet i dagtilbud, og vi er blevet skarpere på, hvad god kvalitet er for vores børn. ECERS-3 er et systematisk og håndgribeligt materiale, der giver anledning til faglig dialog. Herudover retter ECERS-3 fokus på områder, vi ikke tidligere har haft så meget opmærksomhed på som eksempelvis blødhed og tilgængelighed.

Kvalitetsmålingen sætter spot på, hvor i den pædagogiske praksis vi lykkes, og hvor vi har et forbedringspotentiale. I vores område er vi eksempelvis blevet opmærksomme på, at vores læringsmiljøer virker utydelige for børn og voksne, og derfor kalder det på en særlig indsats ift. at skabe tydlige og mere inspirerende miljøer.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Kvalitet i dagtilbud står højt både på den lokalpolitiske og landspolitiske dagsorden. Kvalitetsmålingen har rigtig tæt sammenhæng til denne dagsorden og sigter mod at skabe et bedre grundlag for den videre udvikling af den pædagogiske kvalitet på dagtilbudsområdet.

Med den styrkede læreplan har vi fået ny retning på arbejdet med børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vi oplever stor sammenhæng mellem den styrkede pædagogiske læreplan og de dimensioner, der måles på i ECERS-3. I tillæg til den styrkede læreplan giver ECERS-3 nogle helt konkret bud på, hvordan der kan arbejdes med at højne kvaliteten.

Kvalitetsmålingen er et godt grundlag for forældrebestyrelsen at tage afsæt i, når der skal sættes retning for institutionsområdet.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Kvalitetsmålingen har tilført et nyt mindset i dialogen om, hvad der er vigtigt i forhold til kvalitet for børn. Det gælder både i ledelsen, blandt medarbejdere og i forældrebestyrelsen

Vi er godt på vej med ændring af de fysiske omgivelser, hvor vi er i fuld gang med at etablere interessecentre.

I arbejdet med medarbejdernes roller og måder at være sammen med børnene på, kræver det en vedvarende indsats, hvor der skal arbejdes med institutionens kultur.

De næste skridt

Vi er i fuld gang med at arbejde med resultaterne af vores kvalitetsmåling. På baggrund af resultaterne af målingen udvikler vi løbende vores praksis gennem aktionslæringsforløb, som vi kobler sammen med den styrkede læreplan.

I efteråret vil der være en fælles personaledag, hvor der skal arbejdes videre med kvalitetsmålingen samt koblingen til nye styrkede læreplaner.

Nødvendige ressourcer

Det kræver ressourcer at skabe god kvalitet for vores børn.

Der skal være gode rammer for børnenes læring og udvikling, og det kan betyde, at der skal investeres i nye møbler, redskaber, læringsmaterialer eller andet, der kan skabe bedre fysiske læringsmiljøer for børnene.

De medarbejdere der skal understøtte børnenes læring og udvikling skal være klædt på til opgaven. Det betyder, at medarbejderne skal have opdaterede kompetencer og viden om tilrettelæggelse af lege- og læringsmiljøer, der tilgodeser alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Herudover skal medarbejderne være klædt på til at forholde sig reflekterende og nysgerrigt til deres praksis, samt til at se værdien af at anvende data/viden frem for holdninger, når den pædagogiske praksis skal udvikles.

Det vigtigste råd til andre

Husk ECERS-3 er ikke et ’fejlfinder’ redskab. Det er en måling af kvaliteten og det, vi byder vores børn på en given dag.

Dialogen med medarbejdere, bestyrelse, ledelse og LMU er vigtig!

Hvis du vil vide mere

favrskov@favrskov.dk

×

Log ind