Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Esbjerg Kommune: Styrkede professionelle læringsmiljøer for pædagoger i daginstitutioner

Esbjerg Kommune den 18. september 2018

Praksis og proces

Dagtilbuddenes pædagogiske ledere har i 2016/17 været igennem et kompetenceudviklingsforløb omhandlende professionelle læringsmiljøer. For at skabe optimale rammer for implementeringen af PLM, er det blevet prioriteret, at alle pædagogerne også får viden om mål og metoder i arbejdet med PLM. Derudover har der været et ønske om at styrke pædagogerne kompetencer inden for områder som formidling, den tidlige indsats og forældresamarbejdet.

Kompetenceudvikling for alle pædagoger i kommunale og selvejende daginstitutioner. Den teoretiske ramme om kompetenceudviklingen er PLF (professionelle læringsfællesskaber), som i Esbjerg Kommune er omdøbt til PLM (professionelle læringsmiljøer). Omdrejningspunktet i arbejdet med PLM er at styrke daginstitutionernes læringsmiljøer for alle børn og i alle aktiviteterne i løbet af dagen – i de planlagte aktiviteter, rutinerne, de spontane situationer og børnenes leg.

Den enkelte pædagog deltager i kompetenceudviklingsforløbet i ca. et år. Der er fem undervisningsdage med ca. to måneder mellem hver undervisningsdag. Mellem undervisningsdagene arbejder den enkelte pædagog med et aktionslæringsforløb, der relaterer til den netop afsluttede undervisningsgang. Temaerne for de enkelte undervisningsgange er; 1) Faglig identitet, 2) Målstyring og data, 3) Skriftlig og mundtlig kommunikation, 4) Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde samt 5) Forældresamarbejde og hjemmelæringsmiljøer.

Den konkrete undervisning forestås af Dafolo og NeuSight, mens den overordnede planlægning er foretaget i tæt samarbejde med ledere og konsulenter fra kommunens forvaltning. Daginstitutionernes pædagogiske ledere deltager ikke på undervisningsdagene, men bliver på fælles ledermøde, før hver undervisningsgang, præsenteret for formål, indhold og opgave for kommende undervisning.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Esbjerg Kommune har en Børn & Ungepolitik, hvorunder der er formuleret en læringsstrategi. Læringsstrategien har fokus på alle børns læring og læringsmiljøerne i dagtilbud og skoler. Børn & Ungepolitikken har endvidere fokus på temaerne tidlig indsats og forældresamarbejde

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Kompetenceudviklingsforløbet er halvvejs og der er derfor ikke foretaget en endelig evaluering. Men deltagerne giver udtryk for, at temaerne de indtil videre er præsenteret for er relevante og kompetenceforløbets opbygning med en længere periode mellem undervisningsgangene, hvor der arbejdes med aktionslæring, er vigtig. Deltagerne får i denne periode mulighed for at omsætte undervisningens indhold til egen praksis, så den nye viden kan fastholdes i daginstitutionens praksis.

De næste skridt

I arbejdet med at fastholde ny viden og metoder i daginstitutionens praksis, er det vigtigt, at lederne opstiller tydelige rammer for det udviklingsrettede arbejde i daginstitutionen. Den pædagogiske leder har også en vigtig rolle i at vejlede, observere og give feedback til den enkelte medarbejder. De pædagogiske ledere har som nævnt været igennem et kompetenceudviklingsforløb, der har haft fokus på disse elementer. Men fra forvaltningens side er det vigtigt fortsat at understøtte de pædagogiske ledere, eksempelvis igennem yderligere kompetenceudvikling eller mulighed for vejledning/sparring til lederne i deres opgave med at implementere nye tiltag i daginstitutionen.

Nødvendige ressourcer

Kompetenceudviklingsforløb for alle pædagoger er meget ressourcekrævende ift. udgifter til undervisning samt vikardækning.

Derudover kræver det pædagogernes og ledernes fokus, når der skal arbejdes målrettet og struktureret med læringsmiljøet og børnenes læring, bl.a. i aktionslæringsforløbene. Arbejdet med at omsætte indholdet fra undervisningen i den pædagogiske praksis er af afgørende betydning for at skabe vedvarende forandringer, men også en proces der for medarbejderen kræver tid til fordybelse, sparring med kolleger samt vejledning og feedback fra lederen.

Det vigtigste råd til andre

De foreløbige erfaringer viser, at det ud fra en implementeringstilgang er vigtigt, at alle pædagoger i daginstitutionen får den samme viden, hvor de i fællesskab kan drøfte indholdsdelene i undervisningen, og hvordan der kan arbejdes med dette i daginstitutionen. Særlig vigtig er det, at hver undervisningsgang slutter med en opgave, hvor den enkelte deltager skal arbejde med et konkret tiltag i den pædagogiske praksis (aktionslæring) i den mellemliggende periode mellem undervisningsgangene.

Hvis du vil vide mere

Kan kontaktes på følgende mail: Bk-dagtilbud-administration-alle@esbjergkommune.dk