Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Esbjerg Kommune: Professionelle læringsmiljøer (PLM) for ledere af dagtilbud

Esbjerg Kommune den 18. september 2018

Praksis og proces

Kompetenceudvikling gennemført for alle pædagogiske ledere i dagplejen samt kommunale og selvejende daginstitutioner. Den teoretiske ramme om kompetenceudviklingen var PLF (professionelle læringsfællesskaber), som i Esbjerg Kommune er omdøbt til PLM (professionelle læringsmiljøer). Omdrejningspunktet i arbejdet med PLM er at styrke dagtilbuddenes læringsmiljøer for alle børn og i alle aktiviteterne i løbet af dagen – i de planlagte aktiviteter, rutinerne, de spontane situationer og børnenes leg.

Målet med kompetenceforløbet var, at de pædagogiske ledere skulle tilegne sig viden og metoder til det videre arbejde med at implementere PLM i dagtilbuddets pædagogiske praksis. Forløbet indebar således, at de pædagogiske ledere skulle formidle grundideerne og metoderne i PLM til de pædagogiske medarbejdere i deres respektive dagtilbud og arbejde med at forankre PLM-tilgangen i praksis.

Undervisningen i forløbet indeholdt emner som børns læring, didaktik i dagtilbud, læringsledelse, observationer, feedback, synlig læring og evaluering.

Kompetenceudviklingen bestod af 8 undervisningsdage som var fordelt over 10 måneder. Mellem undervisningsgangene havde lederne en opgave at arbejde med i deres respektive dagtilbud. Opgaven havde form som et aktionlæringsforløb. Undervisningen blev varetaget af undervisere fra VIA, University College.

Kontekst og formål

Esbjerg Kommune havde på daværende tidspunkt udarbejdet en læringsstrategi for alle børn og unge. Læringsstrategien har fokus på alle børns læring og læringsmiljøerne i dagtilbud og skoler. Formålet med dette kompetenceudviklingsforløb var derfor at give de pædagogiske ledere en forståelsesramme og redskaber til at styrke læringsmiljøerne i dagtilbuddene.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Esbjerg Kommune har en Børn & Ungepolitik, hvorunder der er udarbejdet en læringsstrategi.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Kompetenceudviklingsforløbets opbygning med en vis periode mellem undervisningsgangene, hvor der arbejdes med konkrete opgaver, der har fungeret godt. De pædagogiske ledere har i de mellemliggende perioder haft mulighed for at videreformidle og omsætte det teoretiske indhold fra undervisningen til det pædagogiske personale og praksis.

Ledernes videreformidling til personalet har bl.a. været udfordret af, at medarbejderne ikke har været igennem et tilsvarende undervisningsforløb. Der har dermed ikke været en fælles referenceramme for alle, som således har udfordret realiseringen af PLM og de tilhørende undervisningsemner i den pædagogiske praksis.

De næste skridt

Udfordringen med at de pædagogiske medarbejdere ikke har været på lignende kompetenceudvikling har medført, at der er iværksat et kompetenceudviklingsforløb for alle pædagoger i de kommunale og selvejende daginstitutioner. Dette forløb har PLM som det indholdsmæssige omdrejningspunkt og derudover fokus på emner som formidling, den tidlige indsats og forældresamarbejdet.

Forløbet bliver gennemført i 2018 og 2019.

Nødvendige ressourcer

Kompetenceudviklingsforløb for alle pædagogiske ledere er ressourcekrævende ift. de konkrete udgifter til undervisningen men også ift. det opfølgende arbejde i dagtilbuddet.

Når medarbejderne i dagtilbuddet skal arbejde med data om læringsmiljøet og børnenes læring og følge op med systematiske evalueringer, kræver det tid i hverdagen. I arbejdet med disse elementer er det ligeledes vigtigt at have fokus på en målrettet og struktureret tilgang til den pædagogiske praksis. Dette stiller krav til den pædagogiske ledelse i dagtilbuddet om at skabe en tydelige ramme for arbejdet med PLM og samtidig kunne understøtte og give feedback til de enkelte medarbejdere.

Det vigtigste råd til andre

Når der igangsættes en omfattende kommunal indsats ift. at fremme den faglige kvalitet i dagtilbuddene, er det vigtigt, at de berørte parter – ledere og medarbejdere (evt. også forældre) bliver præsenteret for mål og indhold i indsatsen. Forvaltningen har her til opgave at understøtte lederne i arbejdet med at skabe forståelse for og ejerskab til indsatsen ved de enkelte medarbejdere.

Hvis du vil vide mere

Bk-dagtilbud-administration-alle@esbjergkommune.dk