Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Billund Kommune: Data- og forskningsinformeret praksis som grundlag for kvalitetsudvikling

Billund Kommune den 26. september 2018

Praksis og proces

Fra 2015 til udgangen af 2019 arbejder vi i Billund Kommune med at styrke kvaliteten i læringsmiljøerne på dagtilbudsområdet, så hvert enkelt barns trivsel, læring, dannelse, udvikling og kreativitet styrkes mest muligt. Dette sker ved at arbejde data- og forskningsinformeret.

I løbet af perioden er der tre kortlægninger (spørgeskemaundersøgelser) i 2015, 2017 og 2019. Kortlægningerne viser, hvordan læringsmiljøet opleves af alle 4-5 årige børn, kontaktpædagoger, pædagoger, forældre og ledelser i Billund Kommune samt effekterne af de tiltag, der er blevet iværksat på baggrund af kortlægningerne.

Med afsæt i kortlægningerne analyserer medarbejdere, ledelser, forvaltning, forskere mv. de enkelte dagtilbuds data. Analysen foregår med afsæt i pædagogisk analyse. I analysefasen gør vi os nysgerrige på, hvor det enkelte dagtilbud med fordel kan iværksætte tiltag. Derudover gør vi os nysgerrige på, hvor det enkelte dagtilbud lykkes, og om den pågældende praksis kan overføres til de kommende tiltag. På baggrund af analyserne igangsættes der pædagogiske tiltag. Tiltagene tager afsæt i, hvad forskningen anbefaler der med fordel kan iværksættes. Dette med bevidsthed om, at forskning og data ikke kan stå alene.

Kontekst og formål

Formålet er at styrke kvaliteten i læringsmiljøerne på dagtilbudsområdet, så hvert enkelt barns trivsel, læring, dannelse, udvikling og kreativitet styrkes mest muligt. Herunder at understøtte dagtilbuddenes arbejde med læreplanstemaerne formuleret i dagtilbudsloven, at udfordre alle børn så de opnår trivsel, læring, udvikling og bliver kreative verdensborgere samt mindske betydningen af børnenes baggrund.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Kvalitetsudviklingen skal være med til at understøtte udviklingen af Børnenes Hovedstad samt være med til at differentiere og markere Billund Kommune inden for leg, læring og kreativitet.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vi har indtil nu gennemført to ud af tre kortlægninger. Vi kan således se, hvordan læringsmiljøerne opleves af alle 4-5 årige børn, kontaktpædagoger, pædagoger, forældre og ledelser i Billund Kommune samt effekterne af de tiltag, vi igangsatte på baggrund af kortlægningen i 2015.

Kortlægningen viser fremgang på størstedelen af de kortlagte temaer samt svag tilbagegang på enkelte temaer fra 2015 til 2017. Vi ser effekter af vores tiltag både hos medarbejdere, men også hos børn og forældre. Vi kan med fordel arbejde med at mindske forskellen mellem dagtilbuddene og en højere grad af videndeling på tværs samt have et øget fokus på det matematiske ved bl.a. at understøtte børnenes problemløsning.

De næste skridt

Næste skridt er at igangsætte tiltag, som kortlægningen i 2017 ”kaldte” på. Vi skal derudover arbejde med at fastholde den gode fremgang, vi har opnået fra 2015 til 2017. Vi skal desuden sikre, at der sker en større grad af videndeling mellem dagtilbuddene, så der sker øget læring på tværs.

Nødvendige ressourcer

Der er afsat midler til arbejdet hermed fra 2015 til udgangen af 2019.

Det vigtigste råd til andre

At arbejde systematisk med data og forskning har styrket den pædagogiske faglighed og læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Det er et omfattende arbejde, men helt sikkert det hele værd. Vores råd er, at man skal skabe en systematik omkring arbejdet med data og forskning. Et arbejde der bør involvere alle niveauer herunder medarbejdere, ledelser, forvaltning og politikere. Det er der de største effekter sker. Spring ud i det.

Hvis du vil vide mere

Billund Kommunes afdeling for Unge og Familie

×

Log ind