Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Aalborg Kommune: Projekt Elevløft – Undervisningsministeriets forsøg med løft af svage elever

Aalborg Kommune den 28. november 2018

Praksis og proces

Skolen udnævnte en tovholder til opgaven. Pågældende lærer udarbejdede en procesplan indeholdende testoversigt, elevsamtaler, konkrete faglige forløb, styregruppemøder og møder med ledelsen.

Styregruppen har bestået af: Projektleder (lærer/tovholder), matematikvejleder, læsevejleder og skolens ledelse. Gruppen har løbende været udvidet med relevante faglærere og DSA-lærer. DSA lærer har et tæt parløb med dansk- og læsevejleder

Projektleder har formidlet styregruppens drøftelser til årgangens lærere og fulgt op på indsatser. Projektleder har samtidig udarbejdet dagsorden til møder med ledelse, kolleger m.fl.

Indsatsen har holdt sig loyalt til procesplanen.

Procesplanen har indeholdt:

  • Møde med udvalgte forældre
  • Samtale med hele årgangens elever (fællesskabet)
  • Udvælgelse af en gruppe elever
  • Særlige forløb tilpasset den enkelte elev
  • Månedlige test af den udvalgte elevgruppe
  • Løbende feedbacksamtaler til hver enkelt elev af hhv. dansk- og matematiklærer og vejledere
  • Perform-forløb, øge selvværd og evnen til at performe

Kontekst og formål

Vi har arbejdet målrettet med data og baseret vores indsatser på konkret data, der har identificeret den enkelte elevs udfordringer og igangsat indsatser i dansk og matematik i forhold til, hvor eleven har faglige udfordringer, specifikke emner og temaer

Baggrunden har konkret været, at en procentdel af skolens afgangselever ikke opnåede tilfredsstillende resultat. Vi er af den overbevisning (hvilket CEPOS/Undervisningsministeriets socioøkonomiske tal understøtter), at skolen kan præstere væsentlig højere. Vores udgangspunkt er, at alle skal have samme muligheder, og at der ikke er forskning, der kan understøtte, at en bestemt gruppe elever ikke kan præstere bedre.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Indsatsen og projektet har været støttet af Aalborg Kommunes skoleforvaltning. Afdelingen for Læring og Pædagogik har støttet i form af opfølgningsmøder og konsulenter, der har deltaget i Undervisningsministeriets forskellige temadage.

Indsatsen hænger fint sammen med skoleforvaltningens indsatser om, at alle skal blive dygtigere. Skolebestyrelsen har været orienteret og inddraget.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Den målrettede individuelle indsats har virket, idet eleverne har oplevet succeser inden for konkrete emner og fagligt indhold, som har været særlig udfordrende.

Det er lykkes, fordi der har været en fast struktur, individuelle feedbacksamtaler og løbende forældreorientering

Vi havde som mål at reducere andelen af elever, der ikke opnåede karakteren 4 fra 31 procent til 26 procent. Da afgangsprøverne i sommeren 2018 var afviklet, var resultatet 24 procent.

Der hvor vi ikke er lykkes optimalt er, at ikke alle lærere i udskolingen havde det nødvendige ejerskab til indsatsen. Det kom til udtryk ved, at disse lærere ikke understøttede indsatsen på samme niveau som de involverede lærere.

De næste skridt

Praksis fastholdes i skoleåret 2018-2019. Vi har fulgt samme model som i 2017-2018. Vi har fra 1. august 2018 indført en ny udskolingsmodel, hvor vi har inddraget elementer fra elevløft-projektet, bl.a. produktionstid og stam- og holddelingstimer.

Nødvendige ressourcer

Vi besluttede ved opstart af indsatsen, at den ikke skulle kræve ekstra ressourcer i form af tilkøb af ekstra lærere osv. Det har vi gjort ud fra den erfaring, at projekter der kræver ekstra ressourcer (tid, kroner, timer osv.) sjældent lykkes efterfølgende, når disse ophører. Derfor igangsatte vi kun tiltag, som er bæredygtige i vores eksisterende rammer og med eksisterende forbrug.

Skolens matematik- og læsevejleder har været centrale i forløbet.

Det vigtigste råd til andre

Igangsæt kun tiltag som er bæredygtige inden for eksisterende rammer og ressourcer. Vær eksperimenterende i forhold til ny organisering og juster løbende nye tiltag.

Hvis du vil vide mere

www.sofiendalskolen.dk

Sofiendalskolen@aalborg.dk

rak-skole@aalborg.dk

×

Log ind