Kommunale praksiseksempler Kvalitetsudvikling af institutioner og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere

Aabenraa Kommune: Implementering af en målrettet sprogpraksis

Aabenraa Kommune den 22. august 2018

Praksis og proces

I Aabenraa Kommune har vi siden foråret 2016, arbejdet med at implementere en målrettet sprogpraksis på 3-5 års området for alle dagtilbud, med baggrund i erfaringerne fra kommunens deltagelse i forskningsprojektet Fart på sproget i årene 2013-2015.

Med udgangspunkt i dagtilbudslederes ønsker om et fælles fagligt fundament omkring sprog, blev der iværksat et kompetenceudviklingsforløb til samtlige medarbejdere i alle dagtilbud, der bl.a. omhandlede de 3-5 åriges sprogudvikling. Sideløbende med dette, blev det kommunalt vedtaget, at alle 3 og 5 årige børn fremadrettet vil blive sprogvurderet.

I det første implementerings år, har der været fokus på at give alle medarbejdere et fælles kompetenceudviklingsforløb, med nogle læringsmål om at der skulle skabes mere systematik og synlighed i sprogarbejdet. Forløbet indeholdt bl.a. viden om nyeste forskning i sprog, samt viden til læringsstrategier der skulle omsættes til praksis, gennem legen med barnet. Samtidig fik alle medarbejdere en indføring i at arbejde systematisk og synligt omkring sprogarbejdet i praksis.

Forløbet blev 4 mdr. senere fulgt op med en workshop for alle medarbejdere, der skulle medbringe de bedste erfaringer fra praksis, og videns dele med deres kolleger. Her hørte medarbejderne også et fagligt oplæg af sprogforsker Dorte Bleses.

Det andet implementerings år, har haft fokus på hvorledes vi kunne samarbejde med forældrene omkring den fælles opgave vi har at styrke sprogudviklingen hos barnet. Her har der igen været iværksat et kompetenceudviklingsforløb til dagtilbudsledere og deres medarbejdere, med fokus på forældreinddragelse. Samtidig har det andet år, også indeholdt kurser, til at kunne tage ministeriets nye sprogvurderinger i brug.

Processen har hele vejen været fulgt af en konsulent, der har haft til opgave at udvikle, implementere og monitorere processen, således barnets sprogudvikling og herved også andre sociale kompetencer styrkes, så barnet og forældrene oplever en positiv udvikling omkring alle barnets kompetencer.

Kontekst og formål

Implementeringen af en målrettet sprogpraksis er iværksat som følge af resultatet på Aabenraa kommunes deltagelse i forskningsprojektet Fart på sproget i år 2013-2015. Resultatet her viste at det var muligt at styrke alle børns sprogudvikling ved at arbejde systematisk ud fra fastsatte læringsmål.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Aabenraa kommunes Byråd bevilligede tilbage i 2016 3 mio. kroner til at øge kvaliteten på dagtilbudsområdet. Disse penge blev fordelt efter børnetal i dagtilbuddene, og det blev politisk besluttet, at pengene bl.a. skulle bruges til at understøtte en målrettet sprogpraksis. Derfor har Implementeringen af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet fart på sproget, været et af de fokus og indsatsområder, dagtilbud skulle beskæftige sig med i årene fra 2016 og frem mod år 2020.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Tilbagemeldingerne fra dagtilbudslederne og medarbejderne er, at det har været godt at have et fælles fokus på samme område, gældende for alle dagtilbud med 3-5 årige børn. Indsatsen er blevet synlig for alle medarbejdere, og de har givet tilbagemeldinger om at det har været motiverende og fagligt tilfredsstillende, at alle har modtaget samme viden, og har skabt samme fundament omkring det sproglige område, til at arbejde videre med i praksis. Systematikken har gjort at læringsredskaberne er blevet indlejret i hverdagen, og strukturen og synligheden omkring læringen med sprogarbejdet, fremtræder stærkt i dagtilbuddene.

Samtidig fremhæver medarbejdere og ledere, at det har været berigende for dem, at der har været skabt et rum for vidensdeling dagtilbuddene imellem, bl.a. i form af workshoppen.

Fra forvaltningens perspektiv, vil vi fremhæve den fælles beslutning om at alle børn sprogvurderes. Erfaringerne viser, at sprogvurderinger kan anskues som et pædagogisk redskab, og kan hjælpe til, at ingen børn overses i forhold til deres sproglige udvikling.

Politisk har indsatsområdet været fulgt tæt, med bl.a. løbende status beskrivelser til udvalget, og der har været stor politisk interesse i at følge udviklingen.

Den politiske beslutning om at det har været et indsatsområde med fokus på i årene fra 2016-2020, har givet tid til fordybelse i praksis, samt mulighed for forvaltningen at følge den systematiske udvikling, og ønske om at styrke alle børns sprog.

De næste skridt

Fremadrettet skal systematikken omkring sprogarbejdet fastholdes, hvilket bl.a. gøres ved at de pædagogiske medarbejdere fortsætter med at fastholde systematikken omkring sprogarbejdet, og herved praksisudvikler nye måder at arbejde med sproget på, sammen med børnene. Samtidig kan vi med vores erfaring nu sige at ”gryden også holdes i kog”, ved opfølgningsbesøg og sparring fra udviklingskonsulenten på området.

Nødvendige ressourcer

Fra forvaltningens side, har man på baggrund af de resultater man modtog fra Fart på Sproget, vurderet at det var fremmende for resultaterne, at have en person til at monitorere processen. Derfor blev der prioriteret at ansætte en konsulent, der kunne bruge en stor del af sin arbejdstid på at agere både som projektleder, proceskonsulent og underviser, samt give sparring til dagtilbuddene, og monitorere hele processen. I dagtilbuddene har det været ved deltagelsen i kompetenceudviklingsforløbene, hvor der har været brugt ekstra ressourcer. Her havde dagtilbuddene mulighed for at benytte sig af de bevilligede midler til indsatsområdet.

Det vigtigste råd til andre

Få skabt synlighed omkring den proces alle medarbejdere og dagtilbudsledere deltager i, lige fra det øverste politiske niveau, til det kan afspejles hos det enkelte barn! Det vil være medvirkende til at systematikken omkring sprogarbejdet står stærkere, og herved kommer det enkelte barn til gavn i forhold til sprogudviklingen.

Hvis du vil høre mere

https://www.aabenraa.dk/

 

×

Log ind