Kommunale praksiseksempler Integrationsindsatser i dagtilbud og folkeskole

Mariagerfjord Kommune: Ny modtageklassestruktur - understøttet af co-teaching

Mariagerfjord Kommune den 28. september 2018

Praksis og proces

I forbindelse med indførelse af ny modtageklassestruktur (august 2018) er der udpeget et antal kompetencemedarbejdere i dansk som andetsprog. Disse medarbejdere har fået til opgave at yde vejledning, sparring og co-teaching til distriktsskolerne i forbindelse med ankomsten af nye tosprogede elever.

Kontekst og formål

I kraft af et større antal flygtninge blev der i forbindelse med budgetplanlægningen for kalenderåret 2017 udsendt forslag om effektivisering af nuværende modtagerforhold i Mariagerfjord Kommune. Dette affødte en afprøvning af en alternativ model på området. Organiseringen tog udgangspunkt i en hurtigere integration i almenklassen samt dagligt sprogbånd med undervisning i basisdansk. Ligeledes blev der taget udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats omkring eleverne og deres familier samt i en stærk forankring i lokalsamfundet.

Erfaringerne fra den afprøvede model samt inspiration fra bl.a. Odder Kommune har dannet grundlag for en ny struktur på området.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Mariagerfjord Kommune ønsker at inkludere så mange elever som muligt på almenskolerne. En højere grad af inklusion på tosprogsområdet er hermed i direkte forlængelse af kommunens målsætning på området.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det er stadigt meget tidligt at drage konklusioner i forhold til den nye strukturs succes. Generelt kan vi konstatere, at almenlærerne er positive omkring sparring på sprogdidaktik i deres fagundervisning, og distriktsskolerne og almenlærerne efterspørger kompetencemedarbejdernes vejledning og sparring. Samtidig ønsker skolerne co-teaching forløb i forbindelse med elevers opstart. Vores erfaring indtil videre er, at det styrker transfer, når vi tænker i sammenhænge og udveksling af metodiske tilgange og relationsarbejde mellem f.eks. fællesskabende indsatser i forbindelse med inklusion og arbejdet med ny modtagelsesstruktur.

De næste skridt

Idet de tosprogede elever i højere grad kommer ud på distriktsskolerne bliver kompetencemedarbejdernes understøttende arbejde vigtig. Den faglige understøttelse af opgaven er altafgørende for projektets succes.

Nødvendige ressourcer

Det kræver et antal kompetencemedarbejdere (afhængig af opgavens omfang og kommunens størrelse), der gives tid og ressourcer til opgaven

Det vigtigste råd til andre

Det er vigtigt at ledelsen er inddraget og understøtter processen ude på skolerne. Ligeledes er det vigtigt, at der gives tid og rum til at lærerteamet omkring den nye tosprogede elev kan kontraktere co-teaching-forløbet med kompetencemedarbejdere. Rammesætning og forventningsafstemning skal være klar.

×

Log ind