Kommunale praksiseksempler Inkluderende læringsmiljøer og mellemformer

Syddjurs Kommune: En skole for alle - fra almen- og specialklasser til fuld inklusion

Syddjurs Kommune den 18. december 2019

Praksis og proces

I processen med at udfase vores specialklasser var det vigtigt for os at fastholde vores specialpædagogiske kompetencer i huset. Hvis vi skulle inkludere alle vores elever i almenklasserne, krævede det specialpædagogiske kompetencer og et inkluderende mindset hos alle.

Vi gik derfor i gang med en proces, som vi kaldte ’En skole for alle’ og som indebar, at vi på forskellige måder drøftede i personalegruppen, hvordan man skabte en skole, som kunne rumme alle elever, og hvad det ville sige at arbejde inkluderende.

I løbet af det første år inkluderede vi elever fra specialkasserne på årgangene, og satte lærere og pædagoger sammen i årgangsteams på tværs af almen- og specialområdet. Vi brugte co-teaching som redskab til at opnå praksisnær kompetenceudvikling, og stillede krav om en tydelig struktur med visuel understøttelse i klasserne. Vi brugte FBK (forventningsbaseret klasseledelse) som et af redskaberne til at skabe en tydelig klasserumsledelse for derved at give eleverne den genkendelighed og det overblik, de havde brug for, for at kunne lære, trives og udvikles.

I kraft af de øgede ressourcer, vi havde til rådighed i udfasningsperioden, havde vi mulighed for at have flere voksne i klasserummet samtidig. Dette gav både mulighed for erfaringsudveksling, co-teaching samt fleksibel holddeling, så vi kunne sammensætte eleverne i hold ud fra deres forudsætninger og behov. Af andre inkluderende tiltag indførte vi ugeskema, flipped learning og differentierede opgaver samt individuelle aftaler og pauser for enkelte elever, strukturerede frikvarterer med voksenstyrede aktiviteter eller legeaftaler.

Vi har fortsat et tæt og udvidet samarbejde med forældrene til vores elever med særlige behov, og den specialpædagogiske handleplan med status og mål for barnet evalueres hvert år på de opfølgende møder, vi har med forældrene.

Kontekst og formål

I 2016 blev det i Syddjurs Kommune besluttet, at man ville øge inklusionen og reducere midlerne til specialundervisning. Midlerne skulle i stedet bruges i almenregi, så de kom flere børn til gode. Det betød, at vi på Ådalsskolen skulle tænke anderledes, samt at vi i løbet af en treårig periode måtte udfase vores specialklasser med 37 elever.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

De sidste tre år har været en lærerig proces for både børn og voksne. Vi har oplevet mange elever, som i højere grad har fået oplevelsen af at kunne være en del af et fagligt og socialt fællesskab, og som har fået udvidet deres muligheder for opnå venskaber med jævnaldrende. Vi har oplevet personlige sejre for elever, som har kunnet indgå i sammenhænge eller overkomme udfordringer, de og vi ikke havde troet muligt tidligere, og vi har oplevet, at vores ældste elever alle har fået en afgangseksamen.

Dette er vi lykkedes med, fordi vi har haft mulighed for at lære af hinandens kompetencer og har valgt at implementere specialpædagogiske redskaber i almenundervisningen til gavn for alle elever. Vi har valgt både at have fokus på den enkelte og fællesskabet, og har på den måde skabt en forståelse af, at vi alle er forskellige, og har brug for noget forskelligt.

Enkelte elever har haft meget svært ved at indgå i større sammenhænge, og det har været en udfordring at kunne skærme dem nok til, at de trives, lærer og udvikles. Et par elever er blevet visiteret til kommunens specialskole, andre knokler vi til stadighed for at skabe udbytterig skoledag for, som ikke får dem til at vælte i eller efter skoledagen er ovre.

Det har til perioder været en udfordring for personalet at bevare overblikket. Her har et tæt samarbejde været altafgørende. Vi har opprioriteret samarbejdstiden på skolen, så teamene har mulighed for at drøfte og koordinere væsentlige forhold omkring eleverne og undervisningen. Vi har også et tæt samarbejde med PPR, som giver personalet sparring omkring inkluderende læringsmiljøer, og har i hver afdeling tilknyttet en inklusionsvejleder, som kan vejlede kolleger i forhold til inkluderende indsatser.

En væsentlig prioritering har været at fastholde pædagoger i både indskoling, mellemtrin og udskoling. Det er en væsentlig ressource at have, og de har indgået i samarbejdet omkring undervisningen på lige vilkår med lærerne. Dette har gjort det muligt at skabe de stilladser og inkluderende tiltag, der har været nødvendige. Denne prioritering har været af afgørende betydning for, at alle vores elever har fået en afgangseksamen.

De næste skridt

At arbejde inkluderende er en fortløbende proces. Vi skal fortsat styrke vores inkluderende mindset og justere vores praksis til den mangfoldige elevgruppe, vi har.

Nødvendige ressourcer

Hvis man skal arbejde inkluderende og have mulighed for at tilgodese alle elever, kræver det en vis mængde ressourcer. I kraft af færre ressourcer til den samlede opgave i forbindelse med udfasningsperiodens ophør, er det blevet sværere for personalet at nå omkring alle elever i det omfang, der ville være hensigtsmæssigt.

Det har været afgørende, at vi har haft personale med specialpædagogiske kompetencer og har haft mulighed for praksisnær kompetenceudvikling i form af co-teaching samt fastholdelse af pædagoger i alle afdelinger. Desuden har det været vigtigt, at vi har kunnet være fleksible i forhold til holddeling og fordeling af personaleressourcer.

Det vigtigste råd til andre

  • At man har en tydelig vision, og at personalet forpligtes på denne
  • At man som ledelse er vedholdende og stærk i troen, og man både følger op og justerer undervejs
  • At man har politisk opbakning, som vil stå på mål for beslutningen og som vil prioritere de ressourcer, der skal til

Hvis du vil vide mere

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/kamillas-datter-maa-gaa-i-almindelig-folkeskole-i-stedet-specialklasse

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/kommune-har-vinket-farvel-til-specialklasser

Desuden henvises til artikel fra JP d. 27.9.2019 ”En kommune er gået mod strømmen og har lukket specialklasser på stribe”

×

Log ind