Kommunale praksiseksempler Inkluderende læringsmiljøer og mellemformer

Næstved Kommune: Familieklasse - Et samarbejde mellem skole og hjem, hvor målet er at forbedre elevens trivsel og faglige udvikling gennem en narrativ systemisk tilgang

Næstved Kommune den 19. december 2019

Praksis og proces

Når et team eller en forælder har en bekymring om et barns trivsel og udvikling, kan de henvende sig direkte eller via deres afdelingsleder til Familieklassen. Familieklassen vil derefter tage et møde med teamet omkring barnet og på dette møde gå på opdagelse i, hvilke problematikker der udspilles omkring barnet. Derefter indkaldes forældrene til et møde, hvor de fortæller, hvad de oplever, og hvor de fortæller om deres oplevelse af barnets trivsel, både i skolen og i hjemmet.

Mor eller far deltager to dage om ugen sammen med deres barn i familieklassen. Eleven følger, ved siden af deltagelse i familieklassen, stamklassens øvrige lektioner. Forældrene har ansvaret for deres barn både i undervisningen og i pauserne.

Den ene af de to dage er ”familiedage”, hvor forældrene er sammen med deres barn, og den anden af de to dage ”forældredage”, hvor det kun er forældrene der deltager.

Elevens og familiens deltagelse i familieklassen strækker sig over en tidsbegrænset periode på minimum 12 uger og maksimum 20 uger.

Tilbuddet indeholder forældresamtaler, familiesamtaler, samtaler med barnets primære lærere og pædagoger, og typisk fortsætter disse samtaler efter endt forløb i Familieklassen, som en slags efterværn. Derudover afholder familieklassen nogle forældreaftenerne for alle dem, der har været tilknyttet familieklassen. Både dem der er i gang med et forløb, samt dem der har afsluttet. 

Undervejs i det 12 ugers forløb, vil Familieklassen komme og observere barnet i udvalgte undervisningssituationer og elevpauser. Efterfølgende vil der være en kort opfølgning med primære lærere/pædagoger. Undervejs i forløbet vil der blive afholdt møder, hvor også barnets primære lærere/pædagoger vil indgå.

Der skabes et øget skole/hjem samarbejde med de familier der er i familieklassen, og ligeledes vil forældrene have brug for ugentligt at få at vide, hvad deres barn kan arbejde med i familiekassen, så barnet ikke fagligt kommer bagud. Dette behov understøtter en positiv dialog mellem skolen og hjemmet.

Lærerne formulerer i samarbejde med forældre og familieklasselærere nogle helt konkrete mål som tydeligt skal vise, hvilke forventninger der er til barnet.

I stedet for at barnet dagen lang skal forholde sig til krav fra de voksne, bliver der her opstillet nogle få enkle sætninger, som beskriver, hvad barnet skal gøre for at opnå større trivsel i skolen. Undervisningen i familieklassen er en kombination af forskellige aktiviteter såsom: spil, lege, refleksionsøvelser, gruppearbejde, evaluering og undervisningssituationer.

Kontekst og formål

Familieklassen er et tydeligt signal til barnet om, at alle voksne, både forældre, lærere og pædagoger, gerne vil hjælpe. Disse mennesker undersøger sammen med barnet alle de systemer, som barnet er en del af, på jagt efter nye idéer til handling, som kan skabe forandring og dermed bedre trivsel i skolen. Og hermed en styrkelse af børnefællesskaber.

At komme i familieklassen giver større trivsel, ikke kun for barnet men for hele familien, samtidig med at det også betyder øget trivsel for barnets lærere eller pædagoger og for barnets klassekammerater.

Alle de voksne omkring det enkelte barn arbejder sammen om at forstå uhensigtsmæssige mønstre i barnets adfærd. I denne arbejdsform ligger der implicit en forventning om, at alle voksne omkring barnet tager medansvar for at skabe forandring. Det handler altså ikke om at placere skyld, men i stedet om sammen at ændre en fastlåst situation.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

De lærere og pædagoger som samarbejder med familieklassen, får en tættere indsigt i familieklassens metodikker, også overfører de denne viden til egen praksis. Efterhånden som de bliver sikre i teori- og metodegrundlaget, begynder lærerne og pædagogerne desuden at overføre denne viden til deres øvrige arbejde på skolen, både til kontakten med kollegaer på skolen, til forældrene og styrkelsen af børnefællesskaberne.


Viden og erfaringer om, at alle mennesker er en del af forskellige systemer, og at disse systemer indbyrdes indvirker i hinanden, giver læreren mulighed for at reflektere og dermed agere på en ny måde.

De næste skridt

Vi ønsker en udbredelse af de stærke børnefællesskaber i hele organisationen. Dette sker ved, at Familieklassen er en del af skolens RessourceTeam. RessourceTeamets primære opgave er at kapacitetsopbygge i hele organisationen. Altså, skabe viden og erfaring om de voksnes roller i den systemiske tilgang til børnefællesskaber.

Nødvendige ressourcer

Det kræver, at vejledere og/eller ledere er uddannet i dem systemiske tilgang samt tror på, at løsningerne findes i det systemiske og narrative.

Vores familieklasses teoretiske og metodiske grundlag er hentet fra flerfamiliearbejdet på Marlborough Family Service an Education Centre i London - det nuværende Anna Freud Centre.

Vi mener, at de grundlæggende idéer som udspringer fra Marlborough metoden, understøtter det at finde løsninger i det systemiske og narrative arbejde i familieklassen. Marlborough-modellen er med til at sikre den systemiske referenceramme, der så igen sikrer, at familierne føler sig set, hørt og forstået - når de bliver mødt fordomsfrit, nysgerrigt og åbent.

Familieklassens arbejdet er både et forebyggende, foregribende og en indgribende indsats, og som det er med de fleste forebyggende tiltag fordrer det en vis økonomisk stabilitet, samt en politisk forståelse for tildeling af ressourcer.

Det vigtigste råd til andre

Det er vigtigt, at familieklassen er en naturlig del af skolens tilbud. Og en lige så naturlig del af at arbejde med at styrke børnefællesskaber udenfor selve Familieklassen. Familieklassen skal agere på lige fod med AKT, læse- og matematikvejledning etc.

På Kobberbakkeskolen er dette blevet en realitet. Det er skabt gennem et insisterende samarbejde mellem ledelsen og familieklasseteamet.

Det er, fordi skolen og forvaltningen har haft mod og viljestyrke til at tro på, at et systemisk, narrativt tilbud virker. På den måde har vi nu et tilbud, der virker på den lange bane både forebyggende, foregribende og indgribende, og til at skabe stærke børnefællesskaber. En sidste faktor men absolut også vigtig er at få familieklassen afmystificeret. Vi har en meget bredt funderet socioøkonomisk forældregruppe og ved at lade dem alle gå med den gode historie og dermed være ambassadører sikres det, at familieklassen bliver et naturligt tilvalg.

Hvis du vil vide mere

https://kobberbakkeskolen.aula.dk/kobberbakkeskolen/kobberbakkeskolen-familieklassen

×

Log ind