Kommunale praksiseksempler Inkluderende læringsmiljøer og mellemformer

Hvidovre Kommune: U-start. Tværfaglig indsats for at få elever med skolevægring tilbage i skolen

Hvidovre Kommune den 1. oktober 2018.

Praksis og proces

U-start er et tværfagligt pilotprojekt, der i to år virker på fire af Hvidovre Kommunes ni folkeskoler. U-start er både forankret hos Center for Børn og Familier og Center for Skole og Uddannelse.

Der er etableret et team på fem personer. Teamet har karakter af en task-force, som skal rykke hurtigt ud i skolevægringssager. De fagligheder som også tidligere arbejdede i skolevægringssagerne er repræsenteret i teamet. Teamet består af en psykolog fra PPR, en sagsbehandler, en socialrådgiver, en socialpædagog og psykolog med erfaring i familiebehandling, som også er koordinator for projektet. Teammedlemmerne lægger i omegnen af to ugentlige arbejdsdage i projektet – koordinatoren det dobbelte.

I U-start skal de eksisterende indsatser omlægges til at blive rettidige og parallelle. Indsatserne går på tværs af almen- og specialområdet. Teamet arbejder med et fælles koordineret fokus på at skræddersy tilbuddet til barnet/den unge, familien og skolen samlet i én treenighed.

Projektet udvikler, implementerer og evaluerer en særlig samarbejdsmodel for arbejdet med skolevægring. Teamet uddannes i modellen AMBIT, der er en rammetænkning for arbejdet med børn og unge, hvor der ofte er flere forskellige professionelle i spil omkring familien, og hvor der netop opstår risiko for ukoordinerede indsatser.

Samarbejdsmodellen følger seks principper:

1) Rettidig indsats

2) Sagen skal beholdes i skolens regi med respekt for eksisterende hjælpersystem

3) Barnet/familiens og de pågældende læreres mentalisering er i centrum

4) Der styres efter effekt- ikke faste programmer og modeller

5) Tværsektoriel og koordineret indsats

6) Sagen sluttes i U-start, når skolesituationen er normaliseret, men kan fortsætte i andre instanser.

Kontekst og formål

Skolevægring er et risikofyldt udviklingsstop, som Hvidovre Kommune ønsker at investere i ved at udvikle og siden implementere en tidlig forebyggende og tværsektoriel koordineret indsats på området for udsatte børn og unge i skolen.

Forekomsten af skolevægring er stigende. Flere elever har svært ved at komme i skole og fastholde skolegangen på trods af, at skolerne og det øvrige system arbejder engageret på at løse problemet og iværksætter forskellige foranstaltninger.

U-start har identificeret fire grundlæggende problemer ved de eksisterende indsatser:

  1. Manglende fagligt fokus på problemet og registrering af problemet. De professionelle omkring barnet har ikke tilstrækkeligt fokus på risikoen ved skolevægring og skolefravær, hvilket blandt andet kommer til udtryk i mangelfuld registrering af fraværet og sen reaktion på det.
  2. Individuel psykologisk forståelse af barnets problem. Ofte forstås skolevægring som iboende barnet i form af angst. Det betyder, at indsatsen oftest fokuserer på barnet alene fx ved at tilbyde angstbehandling. Herved overser man, at angsten udspiller sig i en særlig relation, og man arbejder ikke med de elementer i barnets, familiens, skolens adfærd, der kan ligge bag angsten.
  3. Sektordelt og ukoordineret indsats. Indsatserne deles ofte således, at nogle skal virke henne i skolen, og andre skal virke derhjemme. Når problemløsningen splittes, risikerer de professionelle at arbejde afkoblet fra hinanden.
  4. Seriel indsats omkring barnet. De sager vi kender i kommunen har været håndteret meget forskelligt, men generelt er indsatsen seriel. Der opstår en kæde af handlinger fra forskellige instanser. Dette arbejde tager tid, og den viden de forskellige aktører har eller får kan gå tabt på vejen til næste instans.

Projektet søger at løse disse fire problemer.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

U-start kobler sig både til kommunens strategi på børne- familieområdet ”Lige Muligheder” og til strategien for Skole og Uddannelse, hvor visionen er, at alle børn og unge skal lære mere og trives bedre år for år, og hvor et fokusområde er inkluderende fællesskaber.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

U-start teamet har i skrivende stund blot arbejdet sammen i tre måneder, så det er en temmelig kort periode, vi erfaringsopsamler på.

Der er meget positive tilbagemeldinger fra skolerne, hvor projektet bliver kaldt et dynamisk og professionelt gearskifte. Oplevelsen er, at det lykkes at rykke nogle fastlåste mønstre fri ved at gribe opgaven anderledes an.

’Det anderledes’ ligger blandt andet i, at teamet kontakter barnet selv og går i dialog med alle i netværket; nærmeste familie, lærere, pædagoger, andre professionelle med tilknytning til barnet, inden der laves første møde.

Desuden er det med U-start muligt, at fx PPR og sagsbehandler arbejder samtidigt. I det hele taget er det lykkedes teamet at reagere hurtigt og tænke løsninger på tværs.

Sagsmængden er stor, hvilket er forventeligt her i opstartsfasen, hvor antallet af sager er vokset over en årrække. I denne pilotfase er fokus lagt på at opbygge samarbejdsmodel og struktur for arbejdet, så det kan ikke forventes, at teamet kommer i hus med alle sager.

En arbejdsgruppe bestående af ledere fra de deltagende enheder; PPR, skole, familiebehandling, familierådgivning, ungerådgivning, samt de to kommunale centre har arbejdet sammen i trekvart år på at give projektet form og indhold.

Allerede i arbejdsgruppen har det vist sig, at samarbejdet på tværs er udfordrende. De forskellige enheder har blandt andet forskellige perspektiver, praksiserfaringer, sprog, rammer og ressourcer. Dette kommer også til udtryk i teamets indbyrdes samarbejde og i mødet mellem team og skole.

Denne udfordring mødes ved dygtig og hyppig kommunikation, samt forøget kendskab til og forståelse for de forskellige systemer.

De næste skridt

Pilotprojektet løber over to år med fire skoler.

Er U-starts resultater positive, skal alle skoler have mulighed for at bruge teamet efter to år.

Skulle det vise sig, at der bliver mulighed for det tidligere, vil kredsen af skoler udvides gradvist.

Nødvendige ressourcer

Valget af koordinator og tildeling af ressourcer til denne er afgørende for succes. Når der skal vindes nyt land og skabes nye veje, er det vigtigt, at den der står i spidsen brænder for opgaven.

Erfaring fra andre kommuner viser, at sagsbehandlingen i disse sager kan være meget lang og ressourcekrævende. Det er derfor nødvendigt at afsætte både tid og penge. Det vil være forventeligt, at der skal tilføres mere af begge dele efter to år, når projektet udrulles.

Det vigtigste råd til andre

Tag udfordringerne omkring det tværfaglige alvorligt og vær eksplicitte omkring dem. Sæt ord på, hvornår det er svært. Kommunikér dygtigt og hyppigt enhederne imellem og forsøg at bygge bro.

Hvis du vil vide mere

Du kan kontakte Center for Børn og Familier, Udvikling og Administration på: bof@hvidovre.dk

×

Log ind