Kommunale praksiseksempler Inkluderende læringsmiljøer og mellemformer

Herning Kommune: En skole - et fællesskab - et børnesyn

Herning Kommune den 14. februar 2020

Praksis og proces

Opdrage til at blive til ”nogen” og ”noget”

Engbjergskolen er en skole, hvor vi er meget optaget af, at vi skal hjælpe eleverne med at opleve, at de er ”nogen” og ”noget” på samme tid. Samtidig med at vi er fagligt ambitiøse på alle elevernes vegne, så tror vi på vigtigheden af, at de skal kunne begå sig i mange forskellige fællesskaber og understøttes i at danne venskaber.

Det store fællesskab som dannelsesramme og dannelsesmål

Vi tror på, at ”det store fællesskab” på tværs af skolens klasser er af særlig stor værdi, fordi eleverne har godt af at øve sig i forskellige roller og relationer på tværs af aldersforskelle. Stærke børnefællesskaber er både de givne, vi sætter dem i og de valgte, som vi hjælper dem med at få skabt som vigtige betydningsfulde venskaber.

Det store fællesskab ser man hos os på skolen bl.a., når

  • alle elever mødes til den fælles ugentlige fællessamling hver onsdag morgen med sang, fortælling og elevpræsentation – forældre er altid velkomne
  • eleverne i indskolingen har den månedlige ”store og små legevenner”, hvor de store elever inkluderer de mindste i lege og aktiviteter
  • motionsdag, juleklippedag og lignede fællesdage altid har aktiviteter på tværs af årgange
  • vi har Engbjergugen – en tematisk uge med holddeling på tværs af årgange
  • legepatruljen, hvor de større elever laver aktiviteter for de mindre elever i frikvartererne
  • når alle elever fire gange om året sætter en formiddag af til at gøre rent i skuffer, mapper og på computeren og sammen får ryddet op i fællesområderne.

Tæt på med hurtig inddragende indsats og åbenhed

Skolen er afdelingsopdelt med årgangsteam, der arbejder tæt omkring eleverne og handler hurtigt med inddragelse af forældre, når der er mistanke om mistrivsel.

Vi har en god tradition for i samarbejde med forældrene at kommunikere meget åbent omkring elever med særlige behov.

Vi har kun gode erfaringer med, hvordan forældre til klassens øvrige elever forstår dette og tager godt imod denne åbenhed og hjælper med, at elever med særlige behov fortsat indgår i fællesskaber også uden for skolen, måske på særlige vilkår.

Når vi tager imod nye elever, så skriver vi velkomstbrev og bruger bl.a. en mentor fra klassen til at hjælpe den nye elev ind i fællesskabet. En god start hvor eleverne inddrages i, hvordan de kan hjælpe de nye ind i fællesskaber og venskaber kan gøre en stor forskel for den gode start for alle.

Kontekst og formål

Den nye røde tråd i barnets liv : 1 + 1 =3

I sommeren 2019 blev Engbjergskolen en SFO rigere. Før havde vi haft et godt og konstruktivt samarbejde med børnehaven ”Engblommens” fritidsklub. Nu skulle fritidstilbuddet for vores elever til at være en del af vores skole som skolen SFO. Vi glædede os!

Fra starten italesatte vi det som, at ”1 + 1 = 3” – for når lærere og pædagoger arbejder sammen ud fra samme børnesyn omkring den samme børnegruppe, så ville vi, at der skulle skabes en røde tråd for børnene og en berigende forståelse af den enkelte elev med flere professionsfaglige vinkler. Det store fællesskab skulle også give mening på voksenniveau blandt fagprofessionelle.

Som skole blev vi klogere på børnenes trivsel og deres relationer i det nye mere formaliserede samarbejde med pædagogerne. Da næsten alle vores elever fra 0- klasse til 4. klasse går i vores SFO, så skærper vores samarbejde understøttelsen af børnenes fællesskaber, fordi klassens lærer og pædagog hver dag kort mødes sammen med eleverne når SFO overtager skoledagen. Eleverne ser, at lærer og pædagog står side om side og klassens lærer har mulighed for lige at opdatere pædagogen omkring elevernes skoledag.

Samme børnesyn er fundamentet

Hos os på Engbjergskolen oplever vi det som meget vigtigt, at vi abonnerer på det samme børnesyn. Et børnesyn, hvor noget af det vigtigste er, at vores opgave er at forberede eleverne på at blive livsduelige mennesker, der mestrer deres eget liv, der kan tage selvstændige beslutninger og indgå i fællesskaber.

Alle lærere har gennemgået et kompetenceforløb kaldet ”Herning model skole” og pædagogerne tilsvarende ”Herning model dagtilbud”. Denne fælles pædagogiske platform arbejder vi videre på og oplever som helt centralt, når vi samarbejder omkring eleverne.

Det fælles børnesyn har vi blandt andet fået gennem disse forløb. På en ny faglig baggrund ved vi, at eleverne gør det bedste, de kan i situationerne, vi forstår endnu bedre nødvendigheden af tydelig struktur og rammer og har fået en opdateret forståelse af, hvad der ligger bag problemadfærd, så vi i større grad kan forebygge dette. Alt dette til gavn for skolens fællesskaber og det store fællesskab.

Vi oplever mere og mere, hvor meget vores elever profiterer af, at vi har en fælles tilgang til dem. At vi møder dem med samme regler, samme positive forventninger og samme sprog omkring hvilken adfærd vi ønsker af børnene. Derfor er vores fælles personalemøder meget vigtige, hvor vi får drøftet, udviklet og koordineret det fælles børnesyn, pædagogiske tiltag og får oplevelse af, at vi er en skole med det samme formål og dermed den samme opgave.

Fagdage og nye rammer for årgangssamarbejdet

Vi har nydt godt af i år at have fagdage på alle onsdage. Dage, hvor eleverne arbejder med samme fag hele dagen. Somme tider er årgangene på tur, somme tider får de besøg af fagpersoner. Disse fagdage har også hjulpet os til at have fokus på nye fællesskaber på årgangen som oftest arbejder sammen på disse dage.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter 

Tid og tydelig beskreven opgave

Vi skal have rammesat tid til samarbejdet omkring eleverne mellem pædagoger og lærere og tid til samarbejdet med aktiviteter og tiltag på tværs af klasser og årgange.

Samarbejdet kommer, når opgaven er tydelig beskrevet, og tiden er afsat. Dette er en helt central ledelsesopgave, hvis man vil skabe det store ”Fælles Vi”

Dette er udfordret af, at lærere og pædagoger ofte afløser hinanden i løbet af dagen.

Fællesskaber er for de små

Forældre og elever kan have en tendens til at tænke, at de fællesskabende tiltag og engagementet tilhører indskolingen og dermed kan dette opleves som aftagende vigtigt i løbet af deres skoletid.

Her har vi en vigtig opgave i at fastholde dette som lige vigtigt i hele skoletiden.

Samarbejdsmøder med mening

Personalemødernes temaer med 1. ”Leg som dannelsesmiddel” 2. ”Fælles om fælles forventninger” og 3. ”Forældresamarbejdet som vi planlagde sammen med skolebestyrelsen” har alle oplevet som meningsfulde i forhold til den fælles opgave. Det er supervigtigt, at personalemøder, hvor mange samles eftermiddag/aften, opleves som meningsfulde i forhold til den fælles kerneopgave og giver gejst.

De næste skridt

Vi kunne ønske os at få skabt et større fællesskab med lokalsamfundet. Vores femte årgang har jævnligt besøgt plejecentrets beboere i snart 2 år som en del af HeartWork. Vi kunne godt tænke os at inddrage forældre og bestyrelse i afsondringen af, hvordan vi kunne få flere åben skole kontakter.

Nødvendige ressourcer

Det er afgørende, at vi som skole informerer forældrene om vores forståelse af fællesskabet betydning og vores børnesyn. Derfor er dette altid en den af dagsorden på alle årets forældremøder.

Særligt fokus har dette ved skolestart. Vi inviterer til to forberedende forældremøder inden skolestart i 0. klasse for at inddrage forældrene i dette og skabe gode aftaler som legegrupper m.m. som understøtter fællesskab og dannelse af venskaber i børnegruppen.

For os er det helt central, at forældre forstår, at ”hvad de gør for fællesskabet i klassen på skolen, det er det bedste, de kan gøre for deres eget barn”.

Vores skolebestyrelse holder fanen højst til de årlige forældremøder ved at advokere for vigtigheden af, at man som forældre tænker fællesskaber først og får etableret legegrupper i klassen.

Det vigtigste råd til andre

Afsæt tid til samarbejdet. Sæt det som et benspænd, at alle temadage, uger, motionsdage og lignede altid har et element af noget på tværs. Etablér legepatruljer, mediepatruljer, læsepatruljer og lignende, så det aldersintegrerende bliver en naturlig del af undervisningen og kulturen.

Hvis du vil vide mere

Engbjergskolen.aula.dk

×

Log ind