Kommunale praksiseksempler Inkluderende læringsmiljøer og mellemformer

Frederikssund Kommune: Børn er mere ens end de er forskellige – 0A på Lindegårdsskolen

Frederikssund Kommune den 30. september 2018

Praksis og proces

18 børn i klassen, heraf 4 børn med behov for særlig tilrettelagt pædagogik/didaktik

Specialpædagogikken inviteres ind i almenområdet og alle børn i klassen får det samme tilbud.

Undervisningen tilrettelægges med omdrejningspunkt i:

  • Struktur
  • Forudsigelighed
  • Forberedelse

Klasseværelset og garderobe indrettes i overensstemmelse med elevernes behov.

Metoderne beskrevet nedenunder, danner grundlag for undervisningen.

Inspiration fra Nest-klasser

Projektet arbejder ud fra princippet:

”Børn er mere ens end de er forskellige” (Nest-klasserne, Århus)

Klassen læner sig op ad især tre principper fra ”Nest-klasserne” i Århus:

  • Lav klassekvotient inklusiv fire børn med specialpædagogisk behov.
  • Særlig tilrettelagt pædagogik
  • Flere voksne

Neuro-affektiv forståelsesramme

Udover ganske almindelig praksis for en børnehaveklasse tilrettelægges pædagogik og undervisning også ud fra en neuro-affektiv forståelsesramme.

Flere gange om ugen deltager børnene i aktiviteter tilrettelagt ud fra NUSSA og Sunshine Circles.

Samskabelse/Co-teaching

Projektet er en samskabende proces mellem Lindegårdsskolens personale, ledelse, Psykolog og udviklingskonsulent

I starten af forløbet med NUSSA/Sunshine Circles foregår undervisningen som co-teaching, hvor bl.a. psykolog deltager.

Kontekst og formål

Målet er at sikre trivsel for alle børn, at forebygge evt. segregering på sigt, samt afprøve nye pædagogiske metoder.

Erfaringsmæssigt må vi konstatere, at der er elever med særlige behov, der ikke altid forbliver i de almene klasser, men er skilt ud til gruppeordninger, eller sendt videre til specialskoler. Derfor har vi sat os for at prøve at finde frem til løsninger, der fremmer muligheden for at disse elever kan forblive i de almene klasser.

Dette skoleår er der fire børn med særlige behov, der starter på den kommunale skole. Det blev derfor besluttet, i den ene af de to børnehaveklasser at arbejde med at styrke muligheden for reel inklusion ved målrettet, at arbejde med at kombinere specialpædagogisk viden med almen praksis. Hvor man ofte arbejder med at invitere specialmiljøet ind i almenmiljøet, vil vi med dette projekt gå skridtet videre, og invitere almenmiljøet ind i specialmiljøet.

Udover det sædvanlige skolearbejde arbejdes der med neuroaffektive tiltag for at stimulere børnene følelsesmæssigt. Der sættes tydelige og strukturerede rammer for at skabe en tryghed og en forudsigelighed, der kan frigive energi til at fokusere på indholdet i undervisningen.

Projektet udspringer af et tæt samarbejde mellem personale i børnehaveklassen, skoleledelse og afdelingen for børn og skole, som vil sætte mål, justere, tilpasse og evaluere pædagogikken i klassen ud fra filosofien:

”Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, så må vi undervise dem på en måde, så de lærer”.

Projektet med Børnehaveklasse A er et bud på at skabe et vedvarende pædagogisk undervisningstilbud for børn med og uden særlige behov og der arbejdes ud fra børnesynet: ”børn er mere ens end forskellige”.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

I Frederikssund kommunes børne- og ungepolitik beskrives en række principper, bl.a., at ”alle børn og unge skal trives” og ”alle børn og unge skal se og opleve, at forskellighed er en styrke”.

For at leve op til principperne i politikken, er ambitionen på skolen, så vidt det er muligt, at tilrettelægge undervisningen under hensyn til alle børn, således at de trives og er i læring uanset hvilke udfordringer, de måtte have med sig.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Projektet er opstartet august 2018, og derfor er der endnu ikke samlet op på erfaringer.

De næste skridt

Næste skridt er at sikre overgangen til 1. klasse via erfaringsudveksling og grundig overlevering samt opkvalificering af lærerne indenfor metoden for at kunne fastholde praksis.

Nødvendige ressourcer

Klassens samlede undervisningstid: 30 lektioner

Normering

Børnehaveklasselærer: 27 lektioner

Kommende dansklærer: 3 lektioner

Specialpædagog: 12 lektioner

Klassepædagog: I begyndelsen af året 17 timer, vil variere.

Psykolog: 3 timer ugentlig

Det vigtigste råd til andre

Sikre en høj grad af tværfagligt samarbejde, høj grad af inddragelse, samt løbende sikre gode muligheder for forberedelse og samskabelse.

Hvis du vil vide mere

Udviklingskonsulent, Børn og Skole

skole@frederikssund.dk

×

Log ind