Kommunale praksiseksempler Inkluderende læringsmiljøer og mellemformer

Favrskov Kommune: Vejledningsforløb med co-teaching

Favrskov Kommune den 20. januar 2020

Praksis og proces

I Favrskov Kommune arbejder specialpædagogisk team ved PPR med vejledningsforløb med co-teaching på kommunens folkeskoler.

Skoleåret 2018-2019 var et pilotår, hvor alle skoler havde mindst et forløb med co-teaching. Forløbene var efter et opstartsmøde og besøg i klassen af 6 ugers varighed, hvorefter der blev lavet aftaler for et opfølgningsbesøg og møde. Forløbene kørte efter model 1, som du finder vedhæftet nederst i eksemplet.

De fire tredelte hjul i modellen viser kernen i forløbene. Forberedelse, gennemførsel og evaluering af undervisning. Den specialpædagogiske vejleder fra PPR var med i undervisningen 6-8 lektioner om ugen. Forud for al undervisning lå en fælles forberedelse. I forberedelsen bidrog almenlæreren/pædagogen med viden om konteksten, didaktik/pædagogik og sit fag. Den specialpædagogiske vejleder bidrog med specialviden og viden om co-teachingstrategier, m.v. Begges viden kom i spil i forberedelsen og i undervisningen. I uge 2 af forløbet afholdtes et midtvejsmøde, hvor der blev sat konkrete mål for det resterende forløb. Der var deltagelse af ledelse til opstartsmøde, midtvejsmøde og evalueringsmøde og i de fleste tilfælde også opfølgningsmøde. Den specialpædagogiske vejleder var ansvarlig for forløbets fremdrift.

Kontekst og formål

Formål med vejledningsforløb med co-teaching i Favrskov Kommune:

  • Formålet er, at lærere og pædagoger i højere grad skal føle sig i stand til at skabe inkluderende læringsmiljøer og god undervisning ved at udvikle egen praksis gennem forløb med co-teaching.
  • Forløbene med co-teaching tilbydes almenklasser med udfordringer i forhold til inklusion og trivsel, da co-teaching giver mulighed for at fremme udviklingen af inkluderende læringsmiljøer for alle elever i klassen, hvor alle børn kan deltage og opleve sig som en del af læringsfællesskabet.
  • Målet er at styrke indsatsen over for alle klassens elever ved at forankre specialpædagogiske kompetencer i almenområdet blandt andet ved at øge viden om specialpædagogiske metoder og redskaber i den almene undervisning

Vejledningsforløb med co-teaching er en måde at søge at udvide og udvikle vejledning i en bevægelse væk fra dialogisk vejledningspraksis til en mere handleorienteret og samskabende vejledningspraksis i og omkring undervisningen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vejledningsforløb med co-teaching er evalueret kvalitativt og kvantitativt. Både brugerne (lærere/pædagoger) og skoleledelserne er blevet hørt. Der er udarbejdet en intern rapport. Rapporten konkluderer følgende:

  • Der er tilfredshed med forløbene
  • Medarbejdere peger på tegn på ændringer i klassen
  • Medarbejdere peger på udvikling i egen undervisningspraksis
  • Flere kommer ind på, at forløbet har haft positiv indvirkning på teamsamarbejdet, herunder samarbejdet mellem lærere og pædagoger.
  • Flere peger på, at det er godt med øjne udefra, der deltager aktivt i undervisningen i en tilpas lang periode til at blive vidensbærere.
  • Flere nævner, at der har været tale om reelt samarbejde om forberedelse og undervisning, hvor opgaver er fordelt og nye ting er afprøvet i fællesskab. Derved bliver nye tiltag mere realistiske, når medarbejderne oplever, at tiltag kan lade sig gøre.

Der har dog været bred enighed om, at der er behov for mere fleksibilitet i forløbene, som i pilotåret lå i en meget fast ramme. Flere forløbsproblemstillinger kaldte heller ikke på forløb med co-teaching som den mest relevante vejledningsform.

De næste skridt

Efter pilotåret er model 1 blevet revideret, og vi har derfor lavet en ny model for ”Vejledningsforløb med co-teaching” i Favrskov kommune, som ser en smule anderledes ud (modellen er vedhæftet nederst i eksemplet). Der er mulighed for større fleksibilitet i forløbene, men vi holder fast i co-teaching med fokus på forberedelse, gennemførsel og evaluering af undervisning for fortsat at tage udgangspunkt i en vejledningspraksis, der er praksisnær, handleorienteret og samskabende.

Nødvendige ressourcer

Hvis vejledningsforløb med co-teaching skal lykkes og bidrage til opkvalificering af lærere/pædagoger og udvikling af inkluderende læringsmiljøer, er det vigtigt, at vejlederen (i dette tilfælde ekstern, men kunne også være intern) har en bred almen specialpædagogisk viden og erfaring fra praksis i folkeskolen.

Herudover er det nødvendigt, at vejlederen kan være fleksibel og lægge forberedelse og undervisning, så det passer i forhold til problemstilling, opsatte mål og skolens hverdag.

Det vigtigste råd til andre

Det har været gavnligt for os at have en fast plan og en fast model at arbejde ud fra i opstarten af forløbene, så alle vidste, hvad de kunne forvente. Evalueringen har også været af ensartede forløb. Det har derefter været nemmere at justere praksis, så den passer til brugernes ønsker og behov i forhold til formål og mål med vejledningsforløb med co-teaching.

Hvis du vil vide mere

Børn og Kultur

Danstrupvej 4

Hvorslev

8860 Ulstrup

Tlf. 89 64 10 10

boernogkultur@favrskov.dk 

PPR – specialrådgivningen – specialpædagogisk team

 

 

 

×

Log ind