Kommunale praksiseksempler Inkluderende læringsmiljøer og mellemformer

Aarhus Kommune: Vorres Fællesskaber på Vorrevangskolen

Aarhus Kommune den 28. februar 2020

Praksis og proces

Inspireret af et forsøgsprojekt med PPR i Aarhus Kommune, hvor Nest-inspireret pædagogik blev udbredt til almenklasser på mellemtrinnet, valgte skolen at forstærke, prioritere og rammesætte arbejdet med at sikre en bæredygtig inklusion, hvor der er plads til elevernes forskelligheder. Skolen besluttede, at arbejdet med inklusion og mangfoldige læringsfællesskaber gennem Nest-inspireret pædagogik skulle være et centralt indsatsområde for hele skolen på samtlige årgange, på tværs af normal- og specialklasser og på tværs af skole og fritid. Centralt i denne indsats er kompetenceudvikling af pædagogisk personale i stærke læringsfællesskaber – deraf navnet Vorres Læringsfællesskaber. Skolen samarbejder tæt med Aarhus PPR om at udvikle og vedligeholde Vorres Læringsfællesskaber.

Den centrale tænkning i denne måde at arbejde på er, at børn er mere ens end forskellige. Alle børn har brug for overblik, forudsigelighed og tryghed i et omsorgsfuldt læringsmiljø. Frem for at arbejde med at enkelte børn støttes med specialpædagogiske metoder, udbredes metoder, der understøtter tryghed og forståelse, til alle børnene i klassen. Konkret betyder dette, at det pædagogiske personale kompetenceudvikles i konkrete pædagogiske værktøjer inden for kommunikation (skriftlig, mundtlig og visuel), klasserumsledelse og i relationskompetencer.

Følgende konkrete tiltag er iværksat:

Nest-inspireret pædagogik i indskolingen: På baggrund af gode erfaringer med at udbrede Nest-pædagogik i børnehaveklasserne, udbredes tilgangen til resten af indskolingen.

Inklusionsteam som co-teachere: Forløbet har fokus på at ruste inklusionsteamet til at arbejde mindre med enkeltelever (i og uden for klassen) og mere med kompetenceudvikling af kolleger gennem co-teaching. Teamet fungerer således som tandhjul i at sprede Nest-inspireret pædagogik ud på tværs af årgange, fag, normal- og specialklasser samt undervisning/SFO.

Nest-elementer i Håndværk/Design: Et kompetenceforløb er indledt med skolens HDS-lærere og inklusionsteam. Målet er at udvikle en model for, hvordan man kan give bedre deltagelsesveje for børn/unge med særlige behov i praktiske/kreative fag.

Kontinuerlig koordinering og sparring: I et samarbejde mellem ledelse, koordinator, inklusionsteam og PPR arbejdes der med de organisatoriske rammer, så der sikres en sammenhængskraft mellem alle aktører og mellem viden og praksis, hvilket understøtter, at ny praksis kan udvikles og vedligeholdes.

Kontekst og formål

Vorrevangskolen er en aarhusiansk folkeskole på 520 elever med både normal- og specialklasser. Sammensætningen af elever er mangfoldig med en forholdsvis stor andel af elever, der er udsatte eller har særlige behov. Skolen har længe været optaget af at arbejde med bæredygtig inklusion, hvor elever med forskellige forudsætninger kan indgå i og lære i klassen gennem gode, trygge, rolige læringsrum med plads til forskellighed.

Formålet er at sikre elever, der er i læring (defineret som børn, der tilegner sig færdigheder og er motiverede for læring) og at sikre elever, der er i trivsel (defineret som børn, der er glade, trygge og oplever sig som en del af skolens fællesskaber). Fokus er på udviklingen af det brede fællesskab, så alle elever, og særligt de sårbare, profiterer lærings- og trivselsmæssigt af forløbet. Målet er også, at elever, der tidligere blev visiteret til specialpædagogiske tilbud, kan blive på skolen og her opleve at lykkes som en del af fællesskabet.  

For at sikre at eleverne får optimale muligheder for at være i trivsel og i læring, retter forløbet sig mod at styrke de pædagogiske udviklingsbetingelser for alle skolens elever gennem fokus på at styrke og skærpe de professionelles fælles forståelse, fælles modeller og fælles pædagogiske metoder. Det pædagogiske personale havde allerede stor pædagogisk viden, men der manglende en systematik til at reflektere, videndele og beslutte, når der skulle træffes pædagogiske beslutninger. Ved at systematisere og rammesætte, blev det nemmere at vælge og italesætte fælles forståelse, fælles modeller og fælles pædagogiske metoder. Det fælles afsæt er med til at reducere kompleksitet og skabe større sammenhængskraft på skolen. I arbejdet styrkes sammenhængskraften lodret fra ledelsen-medarbejdere-klasserumspraksis og vandret medarbejdere imellem. De konkrete pædagogiske metoder har til formål at styrke de pædagogiske rammer for alle skolens elever gennem styrkelsen af de professionelles fælles forståelse, fælles modeller og metoder, så personale og elever oplever, at metoderne medvirker til at:

 • Understøtte og skabe sammenhæng ved overgange (aktivitet-aktivitet, frikvarterer-time, lærer-lærer, undervisning-SFO, årgangsskifte) gennem fælles metoder
 • Skabe mere ro i undervisningen
 • Forebygge stress og konflikter og understøtte elevernes overblik og forståelse
 • Motivere elever til at indgå i undervisningen
 • Regulere elevernes opmærksomhed og følelser
 • Styrke de professionelle i at skabe endnu bedre relationer til eleverne

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

PPR har i samarbejde med skolen lavet to kvalitative undersøgelser af arbejdet med Vorres Læringsfællesskaber. Den ene undersøgelse ser på, hvilken betydning denne måde at arbejde på har for det pædagogiske personale, mens den anden undersøger børnenes perspektiver.

Det interviewede pædagogiske personale giver udtryk for, at de oplever roligere elever, færre konflikter og et bedre udgangspunkt for indlæring ved brug af Nest-inspireret pædagogik - især ved dagens start. Samtidig kan struktur, forudsigelighed og støtte til selvregulering frigive ressourcer til både elever og lærere.

De interviewede børn (fra hhv. indskoling og udskoling) tilkendegiver, at de lærere, der arbejder Nest-inspireret, lykkes med en spændende og motiverende undervisning gennem tydelig rammesætning og kommunikation samt stærke relationskompetencer.

Skole og PPR er optaget af, hvordan Vorres Læringsfællesskaber er omdrejningspunkt for skolens egen pædagogiske udvikling til glæde for alle skolens elever og personale. Samtidig er skole og PPR også optaget af at bidrage til udviklingen af pædagogiske mellemformer, der kan vise andre skoler en vej til at arbejde med stærke og bæredygtige børne- og voksenfællesskaber.

De næste skridt

Flere af tiltagene forventes udvidet gradvist til hele skolen. Samtidig skal det igangsatte vedligeholdes.

Nødvendige ressourcer

Skolen har prioriteret at give en lærer og vejleder en fuldtids koordinatorfunktion i arbejdet med Vorres Læringsfællesskaber. 

Det vigtigste råd til andre

 • At lave et grundigt forarbejde, hvor mål, organisering, roller og konkrete handlinger afklares og aftales.
 • At ledelsen prioriterer indsatsen og går forrest.
 • At medarbejderne inviteres ind i at være medudviklere.
 • At kompetenceudvikling har fokus på praksisnære kompetencer.
 • At have et tæt samarbejde med PPR omkring alle niveauer af tiltaget.

Hvis du vil vide mere

Kontakt Vorrevangskolen: vor@mbu.aarhus.dk

Skoleleder Søren Skalkhøj Petersen: sospe@aarhus.dk, pædagogisk leder Vivi Konggaard: vivi@aarhus.dk, koordinator Caroline Pagter: pacar@aarhus.dk eller PPR: Anna Crawford Kromann: acp@aarhus.dk.

 

×

Log ind