Kommunale praksiseksempler Inkluderende læringsmiljøer og mellemformer

Aarhus Kommune: Nest-pædagogik - Fornyelse af hverdagspædagogikken, så flest mulige børn kan gå i den lokale folkeskole uanset behov

Aarhus Kommune den 28. februar 2020

Praksis og proces

Nest er en pædagogisk praksis, hvor børn med og uden autisme er en del af det samme læringsfællesskab i klassen.

I Nest klassen tilrettelægges undervisningen efter specialpædagogiske principper, der vurderes til at skabe de bedste læringsfællesskaber for alle børn. Pointen er, at det som børn med autisme har brug for, også kan give andre børn gode læringsbetingelser og trivsel i skoledagen. Nest-klassen opstarter i 0. klasse med 16 elever, heraf fire elever med autisme. Antallet af elever i klassen udvides herefter gradvist over årene.

Det er elever med autisme, der er vurderet til at være normalt begavede med udfordringer inden for de tre autisme-relaterede områder: socialt samspil, forestillingsevne og kommunikation.

De centrale læringsparadigmer er, at ”Børn er mere ens end forskellige og bør lære og udvikle sig sammen” og ”Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem, må vi undervise dem på en anden måde, så de lærer”.

Nest er bygget op om en grundmodel, der skal sikre god skoleudvikling for alle. Denne model kaldes i Nest for ”nøddeskalsmodellen”. Nøddeskalsmodellen består af fire niveauer – det filosofiske fundament, systemstrukturer, samarbejdsstrukturer, samt klasserumsmetoderne/klasserumsstrategier.

Alle fire niveauer spiller sammen og er en forudsætning for den vedvarende og bæredygtige pædagogiske forandring, som Nest indebærer.

Undervisningen i Nest-klassen er ikke manualbaseret med bestemte metoder, men trækker kontinuerligt på ny og anerkendt viden inden for det specialpædagogiske og didaktiske felt.

Der undervises ud fra samarbejdsmodellen, co-teaching, hvor to undervisere indgår på lige fod med flerfaglige kompetencer.

Undervisningslokalet er fysisk tilrettelagt på en måde, der understøtter trivsel, læring og udvikling for alle elever i klassen. Der er særlige læringsstationer, et stillehjørne og fælles steder. Klasselokalet og gangarealer understøtter visuel læring.

Nest-klassernes børn med autisme deltager i faget Social Læring tre gange om ugen. Her er der fokus på, at børnene lærer de personlige og sociale byggesten, som både kan hjælpe børnene til at lære sig selv at kende, mestre sig selv og at forstå og agere i relationer med andre.

Foruden timerne i Social Læring undervises alle elever i det samme uanset særlige behov. Der anvendes undervisningsdifferentiering.

Det er PPR i Aarhus, der henviser elever med autisme til Nest-klasserne. Ressourcerne fra specialundervisningen lægges således sammen med ressourcerne fra det almene til gavn for alle børn i klasserne.

Kontekst og formål

Nest har fokus på fællesskabet og er et bud på en tredje vej i forhold til den aktuelle inklusionsdagsorden med et stigende antal henviste børn i specialtilbud.

Pointen i Nest tænkningen er, at det et barn med autisme har brug for, det profiterer alle andre børn også af. Eller sagt anderledes: God pædagogik for alle børn.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Nest-modellen kommer fra New York, og det er lykkedes at oversætte og implementere den amerikanske model til en dansk pædagogisk kontekst.

De næste skridt

Nest-pædagogikken har spredt sig til mange af landets kommuner og spredes fortsat.

Der er klassiske Nest-klasser på Katrinebjergskolen i Aarhus og på Antvorskovskolen i Slagelse.

Derudover er der en lang række skoler i og uden for Aarhus kommune, der arbejder Nest inspireret.

Aktuelt skal der udvikles på Nest på mellemtrinnet, ligesom Nest skal inspirere, når skolerne i Aarhus over de kommende år alle skal arbejde med at udvikle lokalt tilpassede mellemformer.

Nødvendige ressourcer

At arbejde med Nest-pædagogik kræver et fælles værdifundament, kompetenceudvikling, og designs for samarbejdsfora, der sikrer vedvarende øvebaner, fastholdelse og udvikling.

Der vil typisk være tale om aktionslæringsforløb af en varighed på ca. 1 år med 3-5 undervisningsgange kombineret med afprøvning i egen eksisterende praksis. Dette suppleres med viden om autisme eller andre diagnoser afhængig af lokal målgruppe.

Forløbet afvikles forud for implementering af Nest pædagogikken.

Der skal afsættes ekstra ressourcer i opstarten af Nest, som senere i forløbet hentes ind via reducerede omkostninger på mellemtrinnet og i udskolingen.

Det vigtigste råd til andre

At arbejde med Nest inspireret pædagogik handler om at systematisere og især fastholde en pædagogisk hverdagspraksis. Nest har rod i en fælles værdi om, at det er de voksne, der kan gøre noget anderledes og at ingen nogensinde bliver færdige med at øve sig.

I Nest arbejdes der med tjeklister for at holde den gode hverdagspraksis på sporet.

Det bedste råd er: Vedholdenhed.

Hvis du vil vide mere

Aarhus.dk/nest

Bog: Nest i Danmark, udgivet på forlaget Dafolo

Bog: Nest metoder, udgivet på forlaget Dafolo

Evalueringsrapporten fra 2019

×

Log ind