Kommunale praksiseksempler Inkluderende læringsmiljøer og mellemformer

Aarhus Kommune: Brede Børnefællesskaber på Søndervangskolen

Aarhus Kommune den 28. februar 2020

Praksis og proces

Brede Børnefællesskaber (BB)

Centralt i skolens arbejde er BB, som er en sammensmeltning af praksis fra almenområdet og specialområdet. Her anvendes pædagogiske metoder og samarbejdsformer fra specialområdet på hele klassen. Skolen samarbejder tæt med PPR i Aarhus om at udvikle og vedligeholde BB.

BB er Søndervangskolens bud på en øget inklusion, hvor et stærkt fællesskab sikrer plads til børns diversitet og mangfoldighed. BB er et aktivt valg – en særlig måde at tænke på og handle efter i hverdagen, hvor skolen har en bevidst opmærksomhed omkring en positiv måde at tale med, til – og ikke mindst om børnene. BB bygger på en anerkendende og ressourcebaseret tilgang til børnene.

Selvom børn har forskellige behov og skal mødes ud fra disse, har alle børn brug for det samme for at kunne lære og trives. Alle børn har brug for forudsigelighed, overblik og et omsorgsfuldt læringsmiljø. I stedet for at støtte enkelte børn med specialpædagogiske metoder, udbredes metoder der understøtter tryghed og forståelse, så det kan gavne alle børnene i klassen. Dette betyder, at det pædagogiske personale kompetenceudvikles i konkrete pædagogiske værktøjer inden for kommunikation (skriftlig, mundtlig og visuel), klasserumsledelse og i relationskompetencer.

Figuren illustrerer, hvordan skolens praksis med (special)pædagogiske indsatser har ændret sig (figur er vedhæftet nederst i eksemplet). Tidligere var de fleste af indsatserne ’supplerende undervisning’ (det gule og røde felt), mens hovedparten af indsatserne i dag ligger i det grønne felt mhp. at forstærke den samlede skoleramme, der kommer alle børn til gode.

Yderligere konkrete tiltag som er iværksat ifm. BB:

 • Ansættelse af en BB-koordinator/-rådgiver fra PPR: Denne har som funktion at medudvikle og vedligeholde pædagogiske- og samarbejdsmæssige tiltag.
 • Kompetenceudvikling i almen- og specialpædagogik for hele indskolingen.
 • Koordinering og sparring: I et samarbejde mellem ledelse, koordinator, inklusionsteam og PPR arbejdes der med de organisatoriske rammer, så der sikres en sammenhængskraft mellem alle aktører og mellem viden og praksis, hvilket understøtter, at ny praksis kan udvikles og vedligeholdes.
 • Et tæt samarbejde med forældrene (også i overgangen fra dagtilbud til skole).
 • De enkelte klasser tilføres ressourcer ud fra antallet af børn med særlige behov.
 • Ekstra opmærksomhed til børn med særlige behov.
 • Stærke professionelle læringsfællesskaber, hvor fælles forberedelse, -planlægning og afvikling af undervisning ved hjælp af co-teaching som metode.
 • Indretning af fysiske læringsmiljøer der tilgodeser børnenes mangesidede behov.

Kontekst og formål

Om skolen

Søndervangskolen har 357 elever fordelt på 0.-9. klassetrin. 91% af børnene har en anden etnisk baggrund end dansk fordelt på 19 forskellige nationaliteter. Skolen har siden 2006 haft status af heldagsskole, hvilket betyder, at alle børn er på skolen hver dag fra kl. 8-16 i et kombineret skole-/fritidstilbud. Søndervangskolen har det seneste årti arbejdet på at vende en negativ udvikling. Skolens daværende kendetegn var bl.a. svage faglige elevresultater, højt fravær for såvel voksne og børn, lav forældreinvolvering - og ikke mindst et stort antal indstillinger af elever til eksterne specialpædagogiske tilbud.

 

Det er et mål i Brede Børnefællesskaber at undervise alle børn sammen i klassen mest muligt og at styrke fællesskabet til at rumme alle elever ved at anvende specialpædagogiske metoder til alle elever. Målet er også at elever, der tidligere blev visiteret til specialpædagogiske tilbud, kan blive på skolen og her opleve at lykkes som en del af fællesskabet. 

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Resultater  

Den negative spiral er i dag brudt, uagtet der fortsat er vej at gå. Det vigtigste nu er, at elevernes faglige resultater er løftet, at børnene kommer i skole med et fraværsgennemsnit som øvrige skoler i kommunen, mens deres lærere for 2. år i træk har det laveste sygefravær i Aarhus Kommune. I samme periode er antallet af indstillinger til eksterne specialtilbud i skoledistriktet faldet markant fra 54 indstillinger i 2010 til 27 indstillinger i 2019 – dvs. næsten en halvering over ti år.

I udviklingen af Søndervangskolen har det målrettede arbejde centreret sig om at ændre et tidligere eksisterende børnesyn, læringsmindset og kultur, så det kendetegnende ved skolen i dag er:

 • Skolen med plads til alle
 • En tydelig, lokal skoleledelse
 • Dygtige og passionerede medarbejdere
 • Høje forventninger og ambitioner på ALLE børn og voksnes vegne
 • Høj faglighed, trivsel, læring og arbejdsglæde for ALLE
 • Et fælles læringsmindset, hvor feedback, videndeling og sparring står centralt
 • Indretning af nye og tidssvarende læringsmiljøer med plads til mangfoldighed og diversitet
 • Sundhedsfremmende initiativer for børn ift. kost og bevægelse
 • Engagerede forældre, som opfattes og inddrages som ressourcer gennem et tæt samarbejde, hvor de forventes at være med til at støtte op omkring deres barns læring og udvikling
 • Et tæt samarbejde/samspil med de centrale aktører omkring skolen

Det er sammenhængskraften mellem indsatserne (ledelse, rammer, kompetenceudvikling, samarbejde internt og eksternt) på alle niveauer af skolen, der er afgørende for om den ønskede pædagogiske praksis finder sted.

De næste skridt

Flere af tiltagene forventes udvidet gradvist til hele skolen. Samtidig skal det igangsatte vedligeholdes. Fremadrettet vil der behov for særlig opmærksomhed på:

 • At nyansatte fra start får den hjælp/support der er påkrævet for at kunne arbejde indenfor BB-rammen og mindsettet
 • At samarbejdet med den lokale PPR-psykolog udvikles, så tænkningen og fælles platform/-forståelse for BB-tilgangen er på plads
 • Videndeling og udbredelse til resten af skolen

Nødvendige ressourcer

 • Ansættelse af en særlig ”BB”-koordinator/-rådgiver (fra PPR)
 • Kompetenceforløb af det samlede personale. Konkret har skolen de seneste år brugt ca. 20 timer årligt på fælles kompetenceudvikling af i dette tilfælde indskolingslærere/pædagoger. Kompetenceforløbet har bestået af dels faglig ’videnstilførsel’ ved PPR-medarbejderne, og dels sparring ift. praksis på baggrund af aktionslæringsforløb og/eller observationer
 • En decentral udlægningsmodel af de specialpædagogiske ressourcer muliggør, at man kan beholde børnene på den lokale folkeskole

De vigtigste råd til andre

 • At sikre alle medarbejdere er involverede ved at have en viden og forståelse om den ønskede pædagogiske praksis hvorfor og hvordan.
 • At have et tæt samarbejde med PPR omkring alle niveauer af tiltaget.
 • At de nødvendige ressourcer er til stede.
 • De enkelte klasser tilføres ressourcer ud fra antallet af børn med særlige behov

Hvis du vil vide mere

Kontakt Søndervangskolen, sdr@mbu.aarhus.dk eller: Rani B. Hørlyck, Skoleleder, rah@aarhus.dk, Søren Bloch, Indskolingsleder, blso@aarhus.dk, Marianne Katborg, PPR (Koordinator), maka@aarhus.dk eller Anna Crawford Kromann, PPR (psykolog og konsulent), acp@aarhus.dk

 

×

Log ind