Kommunale praksiseksempler Inkluderende læringsmiljøer og mellemformer

Aalborg Kommune: Handlevejledning om bekymrende elevfravær

Aalborg Kommune den 1. oktober 2018

Praksis og proces

For at styrke indsatsen omkring elever med skolevægringsadfærd er der i Aalborg Kommune udarbejdet en handlevejledning for bekymrende fravær, der beskriver klare retningslinjer for folkeskolernes og samarbejdsparternes indsatser over for skolevægringsadfærd.

Med handlevejledningen sættes der fokus på at styrke kvaliteten i den tidlige indsats i forhold til bekymrende fravær. Det gøres gennem en øget systematik og et styrket og tidligere samarbejde mellem elev, forældre, skole og andre aktører. Handlevejledningen er gældende for alle Aalborg Kommunes skoler, både almene skoler og specialskolerne.

Handlevejledningen henvender sig til alle ledere og medarbejdere, der er involveret i forhold til elevfravær; herunder bl.a. medarbejdere på skoler og i familiegruppen.

Handlevejledningen beskriver, hvordan det forventes, at skolerne arbejder med elever med højt fravær. Bekymrende fravær defineres som enten 5 sammenhængende fraværsdage, 7 fraværsdage ud af 20 skoledage, eller 15 fraværsdage ud af 60 skoledage, hvor fraværet ikke skyldes almindelig sygdom eller fravær med skolelederens tilladelse.

Handlevejledningen lægger vægt på inddragelse af elev, familie og netværk og beskriver en ny professionel samarbejdsmodel, hvor det præciseres, at PPRs fraværskonsulenter skal inddrages, når en elev har haft max 8 ugers fravær sammenlagt uden undervisning. Det er ligeledes præciseret, at fraværskonsulenterne kan inddrages tidligere ved fravær ud over 2 uger. Ligeledes afklarer handlevejledningen de samarbejdsrum og snitflader, der kan være imellem de ressourcepersoner, der er omkring elever med bekymrende fravær.

Det er i handlevejledningen indført, at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen henvender sig til skolen i forhold til elever med højt fravær, hvor der ansøges om kompenserende støtte efter Serviceloven.

Der arbejdes med nye tekniske løsninger på Skoleforvaltningen og på skolerne i forhold til tidlig opsporing af elever med bekymrende fravær. Der er bl.a. indført et fraværsadviseringssystem, der betyder, at der sendes en mail til en sikker postkasse hver gang en elev har et fravær, der overskrider grænserne for bekymrende fravær.

Kontekst og formål

I Aalborg Kommune har vi igennem mange år fulgt og fulgt op på elever med bekymrende fravær. Udfordringen er dog fortsat aktuel. Vi ved, at der er sammenhæng mellem mistrivsel og højt elevfravær. Samtidig udgør elever med bekymrende fravær en væsentlig økonomisk udfordring, idet et antal af eleverne samtidig modtager kompenserende støtte efter serviceloven. Det er vurderingen, at sagerne er komplekse og ofte kræver tværsektoriel handling.

Formålet med handlevejledningen er at sætte fokus på at styrke kvaliteten i den tidlige indsats i forhold til bekymrende fravær. Det gøres gennem en øget systematik og et styrket og tidligere samarbejde mellem elev, forældre, skole og andre aktører.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Handlevejledningen for bekymrende fravær er i god overensstemmelse med de tanker, der beskrives i Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik samt Skoleforvaltningens og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens fælles strategi ”Udviklingsstrategi for børn og unge”.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Handlevejledningen har medvirket til et endnu stærkere fokus på skolerne og på tværs af Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i forhold til elever med bekymrende fravær. Der er endnu ikke data, der viser, at antallet af elever med bekymrende fravær er faldende. Vi tror dog på, at vi er på rette vej, men det er en vedvarende proces, der kræver tæt samarbejde og opfølgning.

De næste skridt

Vi forventer, at praksis skal fastholdes og videreudvikles. På ledelsesniveau er der nedsat en styregruppe på tværs af forvaltningerne, der løbende følger området og sætter nye initiativer i gang fx kompetenceudvikling.

Nødvendige ressourcer

På alle skoler i Aalborg Kommune er der ansat en trivselsperson, der bl.a. har til opgave at følge op på elever med bekymrende fravær. Der er centralt afsat i alt 5 mio. kr. til trivselspersonerne. I PPR er der ansat 2 socialrådgivere som fraværskonsulenter.

Det vigtigste råd til andre

Samarbejde på tværs af de implicerede forvaltninger er helt afgørende for at lykkes med disse elever.

Hvis du vil vide mere

https://docs.wixstatic.com/ugd/6ec2a0_9501c438c4104719a4ddb04cb43a7527.pdf

Du kan endvidere se Jakob Ryttersgaard, konstitueret direktør i skoleforvaltningen i Aalborg Kommune, fortælle om kommunens handlevejledning til bekymrende fravær herunder:

×

Log ind