Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Viborg Kommune: Flere veje til læring – KLC Viborg.dk

Viborg Kommune den 22. august 2018

Praksis og proces

Viborg Kommune arbejder målrettet med den åbne skole. Den åbne skole skal ses som en integreret del af en længere og mere varieret skoledag. Intentionen er, at der inddrages nye læringsrum fx naturen, skolegården, lokale kulturinstitutioner, foreningstilbud og samarbejde med virksomheder.

Den åbne skole skal understøtte andre måder at lære på og ad den vej være med til at sikre, at alle børn bliver så dygtige, som de kan. virksomheder.

Samarbejdet mellem de forskellige udbydere af eksterne læringsrum er samlet og videreudviklet gennem portalen KLCViborg.dk. Portalen er en koordinerende formidlingsplatform, som skal skabe en nem adgang til åben skole-tilbud og ressourcer til lærere og pædagoger.

Samarbejdet med det omgivende samfund er med til at give eleven en varieret undervisning, og eleven lærer at se sammenhænge mellem skolens fag og hverdagen uden for skolen. Der bygges bro mellem teori og praksis.

KLC Viborg har først og fremmest tre hovedopgaver:

At give lærere og pædagoger et overblik over de eksisterende læringsforløb. De får via forløbsbeskrivelserne inspiration til, hvordan de kan kombinere faglig viden med praksis, så teori og virkelighed mødes, og der skabes varierede læringsbaner for børn og unge. De kan finde værktøjer til arbejdet med nye elementer i skolen. FX bevægelse i undervisningen, innovation og entreprenørskab, uddannelse og job mm.

At udvikle nye, praksisnære læringsforløb i samarbejde med kultur- og naturinstitutioner, foreninger og virksomheder samt lærere og pædagoger. Det er muligt at frikøbe lærer og pædagoger, så de eksterne aktører kan få sparring og hjælp ift. at tilrettelægge og beskrive forløb, så de bliver relevante i undervisningssammenhæng eller i arbejdet med pædagogiske læreplaner.

At understøtte skolernes arbejde med den åbne skole samt at understøtte dagtilbud i arbejdet med læreplanstemaer med inddragelse af eksterne læringsmiljøer. Der er etableret et KLC -ambassadørnetværk i forbindelse med implementeringen af PLC-bekendtgørelsen. På skoleområdet består netværket af repræsentanter fra de 26 folkeskoler og faciliteres af Viborg Kommunes pædagogiske konsulent for den åbne skole. Netværket er skabt med henblik på videndeling og lokal forankring. Ambassadørerne skal inspirere kolleger til at benytte det omgivende samfund, orientere sig på www.klcviborg.dk. De skal understøtte, at den åbne skole bidrager meningsfuldt til undervisningen på skolen og dermed til elevernes læring, trivsel og dannelse. I netværket videndeles om, hvorledes den åbne skole løbende kan komme på dagsordenen i relevante fora lokalt og centralt. KLC –ambassadørnetværket har en vigtig rolle som sparringspartner for de eksterne udbydere, således at forløbene på platformen bliver udviklet med et læringsperspektiv, som rammer skolens behov og fokusområder.

Der er tilknyttet en transportpulje til den digitale platform. KLC Viborgs transportpulje skal støtte alle dagtilbud og skolers muligheder for at få oplevelser og læringsaktiviteter i Viborg Kommune. Kommunale skoler og daginstitutioner kan ligeledes søge om transport til lokale initiativer, som ikke er beskrevet på klcviborg.dk (fx besøg på forældres arbejdsplads, lokale foreninger mm.).

Kontekst og formål

KLC Viborg begyndte som et projekt på kulturforvaltningen med afsæt i kulturnetværk og et ønske om at tappe ind i bekendtgørelsen omkring åben skole. Ved projektets afslutning flyttede den til Børn og Unge forvaltningen, for at komme tættere på brugeren (lærerne og pædagogerne). Den hviler nu på lovgivning for skole og dagtilbud med fokus på læring og trivsel. Herunder den varierede skoledag. Den drives i et tæt samarbejde med andre forvaltninger via fast deltagelse i netværket Dialogforum for Børnekultur, videndelingsmøder med job og velfærd osv.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Flere unge i erhvervsuddannelse

Folkeskolens formål

PLC bekendtgørelse

Fagenes fælles mål

Læreplanstemaer ved Dagtilbud

Bevægelse politik

Kultur strategi

Projektet er forankret i reforminitiativerne Åben Skole og En mere varieret skoledag og er således en del af den måde, hvorpå Viborg Kommune har oversat og understøtter dette initiativ lokalt. Arbejdet understøttes også økonomisk gennem en politisk vedtaget transportpulje, der sikrer, at alle uanset skolernes placering i vores geografisk store kommune, har mulighed for at benytte sig af tilbuddene på KLC.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Samarbejdet mellem forvaltningerne. Forståelse for skolernes årsplanlægning. Forløbene kan bookes længe før selve besøget og pengene til transport kan reserveres.

Synlighed af forløbene, som kan benyttes af lærerne, når det giver mening i fagene og ikke kun event båret. Gode forløb er ikke blot båret af en relation mellem en lærer og en ekstern formidler (forening, virksomhed, kulturinstitution), men den bliver synlig for alle andre skoler ved at blive beskrevet på KLC Viborg portalen. Se fx https://klcviborg.dk/grundskole/skolebridge-%E2%80%93-en-tankesport

Så er det ikke afgørende om læreren kender til bridgeklubben. Alle kan søge på fag, målgruppe, emne osv. I portalens søgefelt.

Viborg er lykkedes godt med kontakten til lærerne og pædagogerne, da hele vore drift omkring portalen med åben skole forløb er flyttet til Børn og Unge sekretariatet. Det gør at flere konsulenter tænker ind i denne kontekst og formidler deres støtte, service og tilbud i forløb på KLC Viborg. FX bevægelsesvejleder og pædagogisk IT.

Samtidig er der samarbejdsfora forvaltningerne imellem.  Fælles Chefgruppemøde mellem Børn & Unge og Kultur & Udvikling, hvor KLC Viborg bliver drøftet som et fælles forvaltnings tiltag. Tovholder for KLC Viborg er ligeledes deltagende i et netværk omkring børnekultur. Dialogforum for børnekultur, hvor kulturformidlere mødes. Dette er et vigtigt netværk for dem, for at kunne få hjælp til at forstå skoleverdenen og behov,  men også for at videreudvikle KLC Viborg og dermed også nye tiltag til de eksterne læringsrum og den varierede skoledag. Det er også i denne sammenhæng at kulturinstitutioner har fået en forståelse for skolernes årsplanlægning.

Generelt bliver det brede samarbejde søgt. Åben- skole og virksomhedssamarbejde er med til at løfter en opgave i job og velfærd i forhold til UU vejledning, Uddannelse og Job undervisning og flere unge til erhvervsuddannelsen.

Dette samarbejde mellem forvaltningerne er lykkedes fordi flere bærer fortællingen om KLC Viborg og den kommunikationskanal det er til målgruppen (lærer og pædagoger), som er til gavn for vores børn og unge.

De næste skridt

KLC -kunstnerbank er næste initiativ. Et overblik over kunstnere og deres kunstart samt deres erfaringer med formidling til børn.

Fokus på Åben dagtilbud.

Fortsat fokus på tilknyttede Meebook beskrivelser til de eksterne læringsrum.

KLC – kunstnerbank ønsker at skabe rammer for, at flere børn kan møde en kunstner. Samarbejdet mellem skolen/institutionen og den professionelle kunstner giver mulighed for spændende, inddragende forløb og æstetiske læreprocesser. I KLC Viborgs Kunstnerbank kan lærer og pædagoger gå på opdagelse i et fagligt bredt udvalg af billedkunstnere, scenekunstnere, musikere, forfattere, dansere, fotografer, designere m.m.

Honorar Skolen/institutionen/projektholder får 50% af kunstnerhonoraret refunderet, dog max 5000 kr. pr. institution/kalenderår. Institutionen skal selv betale kørselsafgift til den eksterne aktør. Hensigten er at få lokale kunstnere i spil, derfor dette princip. Kunstnerens aflønning er 300 kr. i timen, samt 300 kr. til forberedelsestimer. Timetallet både for undervisning og forberedelse aftales individuelt fra forløb til forløb. Det aftalte timetal både for forberedelse og undervisning skrives på kontrakten, som efter endt forløb sendes til KLC Viborg.

Forløbstyper Forløbene kan have variabel varighed mellem 2 til 15 timer. (Der er beskrevet 3 forskellige volumen: Kunstoplevelse, Kunstmagi 1, Kunstmagi 2)

Forventningsafstemning og det praktiske Når Læreren eller pædagogen har fundet en kunstner, som matcher ønsker og ideer, kontakter de vedkommende og hører om datoer, timetal, indhold, forløbstype og forventninger kan føre til et frugtbart samarbejde. Derefter laver I en skriftlig kontrakt med kunstneren - senest 3 uger før projektets start. Der er en kontraktskabelon under udvikling. Når projektet er afholdt, og skolen/institutionen har betalt det fulde beløb, sendes regningen til KLC Viborg, som derefter udbetaler 50% af honoraret (max 5000 kr.) til skolen/institutionen.

Nødvendige ressourcer

Transportpuljen er meget afgørende for at kulturinstitutioner og foreninger mm. vil beskrive deres forløb og at skolerne benytter sig af de andre veje til læring.

Det vigtigste råd til andre

Samarbejde og ”oversættelse” til hinandens verdener, så der bliver skabt en meningsbro for begge parter (udbyder og bruger).

Hvis du vil vide mere

https://klcviborg.dk/

https://klcviborg.dk/transport

×

Log ind