Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Viborg Kommune: EUD/EUX-linjen – Alt er muligt. Et samarbejde mellem Vestre Skole i Viborg, Mercantec, Asmildkloster Landbrugsskole og social og sundhedsskolen

Aalborg Kommune den 24. august 2018

Praksis og proces

Eud/Eux-linjen er et tilbud til Viborg Kommunes elever i 8. og 9. klasse. Det er et toårigt forløb, der foregår på Vestre Skole i Viborg. Forløbet kobler folkeskolens 8. og 9. klasse og særligt tilrettelagte forløb på Mercantec, Social- og Sundhedsskolen og Asmildkloster Landbrugsskole.

Formålet er

 • At skabe en motiverende og anderledes skoledag inden for rammerne af åben skole
 • At tilbyde et sammenhængende tværfagligt undervisningsforløb, som kan motivere de unge i deres karrierelæring
 • At de unge gennemfører folkeskolens prøver og bliver uddannelsesparate både fagligt, personligt og socialt
 • At afprøve erhvervsskolernes arbejdsmetoder og læreprocesser
 • At give lyst til at lære mere og videreuddanne sig
 • At skabe afklaring i forhold til valg af fremtidig uddannelse

Målgruppen for tilbuddet

 • EUD/EUX-linjen er for piger og drenge, der er motiverede for en kobling af faglige og praktisk/projektorienterede forløb
 • Elever, der ønsker reel uddannelsesafklaring
 • Elever, der vil have udbytte af en anderledes måde, at lære på
 • Mødestabile elever, der er indstillet på at yde en indsats både fagligt og socialt

Pædagogisk og didaktisk tilgang

 • Der skabes et positivt og varieret læringsmiljø
 • Eleverne oplever sammenhæng mellem teori og praksis
 • 5-6 årlige projekter, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og interesser
 • Eleverne får tillid til egne muligheder
 • Eleverne kan foretage bevidste valg, tage stilling og handle
 • Tydelige læringsmål samt feedforward og feedback

Samarbejdet mellem Vestre Skole og erhvervsskolerne

 • Lærerne fra Vestre Skole og erhvervsskolerne planlægger og sætter læringsmål for hvert af de tværfaglige projekter.
 • Lærerne fra Vestre Skole følger dele af undervisningen på erhvervsskolerne for at sikre elevernes trivsel og udvikling i forløbet
 • Det tilstræbes et få-lærer-princip, der sikrer tryghed og kontinuitet

Kontaktlærerordning

 • Eleverne tildeles en kontaktlærer fra Vestre Skole inden første projektforløb
 • Skole-hjem-kontakten vedr. den enkelte elev foregår gennem kontaktlæreren

Der afholdes to skole-hjem-samtaler med klassens lærere i løbet af skoleåret

Kontekst og formål

På skoleområdet i Viborg Kommune har vi ”Overgange” som fælles indsatsområde. Det gælder både overgang fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse. Vi har et politisk fokus både på at sikre, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse og et særligt fokus på at styrke optaget på erhvervsuddannelserne.

EUD/EUX-linjen skal primært være med til understøtte og udvikle en mere praksisorienteret tilgang til de unges læring og udvikling og gerne give de unge tro på egne kompetencer og læringsforudsætninger.

Tilbuddet giver også de unge et rigtig grundigt indblik i de mangfoldige muligheder, der ligger i erhvervsuddannelserne er dermed med til at kvalificeres deres endelige valg af ungdomsuddannelse. Det kvalificerede valg skal også være med til at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

I februar 2017 vedtog byrådet i Viborg det politiske udspil Udfordringer til alle og Uddannelse for flere. Et udspil, som udpeger en retning for folkeskole og dagtilbud i Viborg Kommune i perioden 2017 - 2022.

I august 2017 vedtog Byrådet en række anbefalinger, til hvordan det politiske udspil skal omsættes til konkrete indsatsområder på skoler og i dagtilbud.

Indsatsområderne er

 • Øget personale i dagtilbud og skole med fokus på trivsel, faglighed og det enkelte barns behov - herunder overgangspædagog og mentorordning.
 • Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale mhp. at øge anvendelse af holddeling og specialpædagogisk bistand i almenklassen.
 • Udvikling af samarbejde med ungdomsuddannelserne om nye udskolingslinjer, praktikpladskoordinator m.m.
 • Fokus på overgange fra specialtilbud til almenklasse.
 • Åben skole. Midler til udvikling af undervisningsforløb og transport i f.m. samarbejde med erhvervsliv og ungdomsuddannelser.

Eud/EUX- linjen er en del af udmøntningen af udvikling af samarbejdet med ungdomsuddannelserne om nye udskolingslinjer.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vi har været spændte på, om vi overhovedet kunne rekruttere unge til tilbuddet, men vi har her første år allerede 15 elever på linjen. Da tilbuddet lige er startet op pr. august 2018 har vi til gode at se resultaterne af arbejdet. Vi kan sige, at vi er lykkedes med

 • Rekruttering til tilbuddet

Samarbejdet med erhvervsuddannelserne, hvor der har været stor opbakning til udvikling af forløb.

De næste skridt

Vi skal følge projektet på flere niveauer og evaluere og lære undervejs op mod formålene. Vi har fokus på udviklingsperspektiverne i forhold til

 • Den praksisorienterede pædagogik og didaktik
 • Overgangsarbejdet og samarbejdet mellem grundskole og ungdomsuddannelser

Og mere konkret i forhold til

 • Uddannelsesparathed
 • Gennemførelse af ungdomsuddannelse

Nødvendige ressourcer

Byrådet har afsat midler til både udvikling og drift af tilbuddet frem mod 2022.

Der er gennem en politisk aftale Udfordringer til alle og uddannelse for flere afsat 1 mio. pr. år i årene 2018-2021.

Det vigtigste råd til andre

Vigtigt at afsætte rigtig god tid til planlægning. Jo flere parter, der skal samarbejde på tværs af institutioner jo mere tidskrævende er det.

Hav fokus på at de rigtige personer udpeges til at arbejde med udvikling af praksis.

 

×

Log ind