Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Sønderborg Kommune: Hands On – en projektorienteret linje med fokus på praktik, entreprenørskab og innovation

Sønderborg Kommune den 26. februar 2019

Praksis og proces

Beskrivelse af forløb i hovedpunkter

Denne beskrivelse tager udgangspunkt i Hands On-linjen på 8.-9. klasse, skoleåret 18/19.

Juni

Alle elever og forældre får informationsmateriale om linjerne og forældrene inviteres til informationsmøde. Eleverne informeres på skolen om den nye linjeordning samme dag, som der holdes forældremøde.

August-oktober (uge 41)

Alle eleverne afprøver i 14 dage hver af de tre linjer. Eleverne undervises inden for et fælles tema, hvor de forskellige linjers didaktikker tydeliggøres for eleverne. Efter hvert 14 dages-forløb evaluerer eleverne individuelt skriftligt deres udbytte af forløbet og deres refleksion over, om linjen passer til dem.

Eleverne gennemfører undervejs to tests, én der undersøger deres læringsstile og én, der undersøger deres styrker på baggrund af skolens arbejde med positiv psykologi. Eleverne får feedback fra deres lærere undervejs i introduktionsforløbet.

Efter introduktionen af alle tre linjer (6 uger) vælger eleverne en linje, som de vil afprøve i en uge yderligere. Det kan være en linje, som eleven er i tvivl om eller den linje de agter at vælge.

I samme uge holdes vejledningsaften, hvor elever og forældre kan tale med lærerne om deres valg. Herefter vælger eleverne og deres forældre linje. De skal vælge en 1. prioritet og en 2. prioritet. Ud fra elevernes valg dannes de tre linjer. Den linje, der har flest ansøgere kan danne to hold. Der blev dannet et hold på Hands On, to på Head On og et Comm On.

Medio oktober (efter efterårsferien)

Linjerne er dannet og går i gang. Hands On er beskrevet således: ”På Hands On-linjen vil du komme til at arbejde med projekter, hvor du kan fordybe dig og arbejde på mange forskellige måder. Du bliver udfordret på din mundtlige kommunikation og vil komme til at arbejde med forskellige udtryksformer og konkrete materialer.”

”På den måde vil du udvikle kompetencer, der især gør dig i stand til at udtrykke dig på forskellige måder, ligesom du vil opnå stor viden gennem praktisk erfaring om de forskellige emner i undervisningen.”

Elevernes skema er fagopdelt og de har gennem en skoledag både linjetimer og stamklassetimer. En dag om ugen er linjetimer fra 3. til 8. lektion, så eleverne kan arbejde i dybden og være uden for skolen.

Forberedelsesarbejdet for lærere

Forberedelsesarbejdet har haft følgende faser:

 1. Udarbejdelse af forslag til ny opbygning af skolen og beslutning om strukturen. Opbygning af motivation for og fælles ejerskab til den skoleform.
 2. Information til elever og forældre om de nye arbejdsformer.
 3. Lærerne udarbejder fælles årsplaner for indholdet i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, og de fastlægger, hvornår de enkelte temaer skal gennemføres i det toårige forløb. Her skal der tages særligt højde for 9. klasseeleverne, der ved skoleåret 18/19’s slutning skal være kommet igennem hele pensum for udskolingen, så de kan tage folkeskolens afgangsprøve. Årsplanerne er tilgængelige på skolens IT-platform MeeBook.
 4. Koordinering af introforløbet, hvor de første 6 uger skal været et sammenhængende forløb for eleverne, men hvor lærerne skifter hver 14. dag.
 5. Vejledning af elever og forældre i valget. Hvordan skaber man et vidensgrundlag om den enkelte elev, der kan bruges til vejledning.
 6. Løbende koordination af indholdet i undervisningen.
 7. Daglig forberedelse og koordination mellem de fire fag på linjen

Kontekst og formål

Baggrund for projektet

Nørreskov-Skolen har fra 2013 eksperimenteret med linjeopdeling af 7.-9. klasse, der tog udgangspunkt i elevernes læringsstile. Eksperimentet forløb på to årgange, der sluttede i juni 2016 og 2017. Det kunne

ikke fortsætte, fordi skolen havde faldende børnetal i udskolingen og ikke kunne opretholde modellen, der krævede tre klasser. Linjeopdelingen havde ellers ført til en betydelig forbedring af elevernes prøvekarakterer på 0,8 karakterpoint. Skolen gik fra nr. 1100 til nr. 236 på CEPOS’ rangering af folkeskolerne

på baggrund af afgangsprøvekarakterer og elevernes socioøkonomiske baggrund på ét år. Skolebestyrelsen besluttede derfor, at linjeopdelingen skulle genindføres fra skoleåret 2018/19, dog i en anden form, hvor eleverne gik sammen på to årgange 6. og 7. klasse og 8. og 9. klasse. Skolen genindførte de tre linjer med titlerne: Hands On, Head On og Comm On. Undervisningen i hver linje bygger på særlige læringsstile. Hands On har fokus på praksisorienteret læring. De tre linjer foregår i ca. halvdelen af elevernes samlede undervisningstid i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk. I den anden del - de øvrige fag – er eleverne inddelt i klasser på deres årgang. Læringsmålene for eleverne er de samme på de tre linjer og der arbejdes med de samme temaer, emner og problemstillinger på de tre linjer. Lærere og pædagoger har udarbejdet fælles læseplaner for indholdet i undervisningen. Forskellen i de tre linjer ligger i didaktikken - den måde undervisningen tilrettelægges og gennemføres på.

Målet med linjeopdelingen er:

 • at skolens undervisningsaktiviteter tilrettelægges, så de passer til elevernes læringsstile.
 • at skolens undervisning forbindes med praktiske handlinger og fysisk aktivitet.
 • at elevernes motivation for læring stiger.
 • at eleverne bliver aktivt deltagende i undervisningen.
 • at eleverne indfrier de fælles læringsmål

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Som en del af projekt "Øg elevernes valgparathed" er forløbet et eksempel på, hvordan praksisfaglighed kan spille en større rolle i folkeskolen samt, hvordan skolerne kan arbejde med at inddrage erhvervsuddannelser og virksomheder/arbejdspladser i konkrete undervisningsforløb.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Linjeopbygningen er central for hele skolens virksomhed. Derfor kræver det stærkt fokus på projektet fra ledelsen, som styrer det i tæt samarbejde med medarbejderne. Det er en omfattende proces, som har krævet højt engagement og en stor arbejdsbyrde for alle involverede. Ledelsen er opmærksom på arbejdsmiljøet.

Nødvendige ressourcer

Skolen har opbygget kompetencer inden for arbejdet med tilrettelæggelse af undervisning med udgangspunkt i læringsstile og brug af positiv psykologi i undervisningen.

Der skal være en god samarbejdskultur, en teamstruktur og organisatoriske kompetencer for at opbygge fælles årsplaner for alle fag, der derefter skal kunne praktiseres. Der skal være et højt informationsniveau og tæt koordination. Skolebestyrelsens ejerskab til projektet er meget afgørende.

Hvis du vil vide mere

Kan du kontakte Sønderborg Kommune på: post@sonderborg.dk

 • PDF

  Praksisfaglighed i folkeskolen. Erfaringer fra projekt øg elevernes valgparathed

 

×

Log ind