Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune: Entreprenant didaktik i grundskolen skaber kobling mellem teori og praksis og styrker elevernes lyst til læring samt kendskab til deres omverden

Ikast-Brande Kommune den 22. august 2018

Praksis og proces

Vi arbejder om den entreprenante didaktik på flere planer. Det samlende organ kalder vi ”Entreprenørskabsskolen”, der involverer alle folkeskoler, 10. klasse, ungdomsuddannelser, erhvervsliv og politikere.

Gennem projekter

En kommunal tovholder arrangerer, i samarbejde med entreprenørskabstovholdere(lærere) fra hver skole, projekter, som alle skoler deltager i på forskellige årgange. De er både initieret lokalt og i samarbejde med fx Fonden for Entreprenørskab.

Hver skole udformer et årshjul, der beskriver entreprenante projekter gennem året på de forskellige årgange.

Den daglige undervisning

Den kommunale tovholder faciliterer et ledernetværk og et netværk for entreprenørskabstovholdere (en lærer fra hver skole), der løbende har fokus på, hvordan skolerne understøttes i at implementere og udvikle på den entreprenante didaktik i den daglige undervisning via følgende værktøjer:

 • ledelsesmæssigt
 • gennem konkrete didaktiske redskaber til undervisningen
 • synlighed omkring elevens progression i forhold til de entreprenante kompetencer
 • gennem de gode fortællinger fra praksis via vort ”Innovanyt”
 • kompetenceudvikling
 • samarbejde med skolens omverden herunder kontakt til ungdomsuddannelser, erhvervsliv samt kultur- og fritidsliv fx gennem en speeddating

Kontekst og formål

Formål

Vi ønsker at udvikle en kultur i undervisningen, erhvervslivet, foreningslivet, kulturlivet og familien, der gør det muligt at opfylde visionen om, at Ikast-Brande Kommune er stedet, hvor børn og unges læring bygger på innovation, kreativitet og iværksætterlyst. Samtidig med et stærkt fokus på at de unge tager en ungdomsuddannelse.

Visioner

Erhvervsliv, kulturliv, fritidsliv, familieliv, grundskole, gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og byråd oplever projektet som værdiskabende og et fælles anliggende. Projektet spiller ind i følgende visioner:

 • Alle skoler i Ikast-Brande Kommune arbejder med at skabe en entreprenant kultur
 • 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse
 • Entreprenørskabsskolen skaber grundlag for at øge antallet af nye virksomheder og vækst i eksisterende virksomheder
 • Entreprenørskab indgår i elevernes dagligdag, læring og dannelse
 • Arbejdet med entreprenørskab understøtter rekruttering af fremtidens kompetente medarbejdere
 • Entreprenørskabsskolen har et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, kulturliv, foreningsliv og familieliv

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Den entreprenante didaktik er indskrevet som et element af kommunens Børne- og Ungepolitik.

Der er desuden et politisk forankret samarbejdsforum, der mødes 2-3 gange om året for at sætte fokus på at understøtte og udvikle entreprenørskab i undervisningen. Forummet består af politikere, erhvervsfolk, uddannelsesledere fra ungdomsuddannelserne, skolechefen, en skoleleder, en daginstitutionsleder og en lærer.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Hvad lykkedes

Det lykkedes at bevare energien og fokus på den entreprenante didaktik gennem en kommunal organisering, der sætter løbende fokus på den entreprenante didaktik og skaber nye perspektiver, ny viden og samarbejdsflader.

Opmærksomhedspunkt for at lykkedes

 • At holde det politiske niveau informeret, så de har en forståelse for, at det kræver løbende økonomiske investeringer, hvis vi skal imødekomme formål og vision.
 • At skabe den gode kontakt med erhvervsliv, kultur- og foreningsliv kræver et tæt tværfagligt samarbejde på forvaltningsplan

De næste skridt

Vi skal fastholde vores kommunale struktur og konstant have fokus på, hvordan vi kan understøtte skolerne ude i deres praksis. Vores næste ønske for en videreudvikling er at investere i og udvikle et ”entreprenant mobilt makerspace” - et rullende laboratorium der kan køre mellem skolerne til glæde for alle skolers elever og medarbejdere.

Nødvendige ressourcer

Det er vigtigt, at der både på kommunalt niveau og skoleniveau er bestemte ledere og medarbejdere, som har en særlig opmærksomhed på den entreprenante didaktik.

Det er vigtigt, at der er afsat ressourcer politisk til, at eleverne kan komme uden for skolens matrikel og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Det vigtigste råd til andre

Hvis det skal lykkedes, skal alle involveres i den kommunale organisering og se sig som ambassadører i tiltaget – politikere, direktør, chefer, ledelser og medarbejdere.

Det er vigtigt, at det forankres i kommunens forvaltning.

Hvis du vil vide mere

http://entreprenoerskabsskolen.ikast-brande.dk/

×

Log ind