Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Horsens Kommune: ”Samspil” - et samarbejde mellem grundskolerne, ungdomsuddannelserne og erhvervslivet i Horsens Kommune om, at alle unge får en uddannelse og et godt liv

Horsens Kommune den 24. august 2018

Praksis og proces

Alle skoleelever i Horsens Kommune får fra 0.-9. klasse i alt 250 timers undervisning i uddannelse, job, virksomhedsbesøg og besøg på ungdomsuddannelser.

Læringsforløbene indbefatter besøg på lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner, besøg på Industrimuseet og inddragelse af forældre og andre i elevernes netværk i dialoger om job og uddannelse. Gennem Samspil sikres det, at alle elever i Horsens Kommune i løbet af deres skolegang opnår viden om de mange typer af virksomheder, jobfunktioner og uddannelsesretninger, der findes i Horsens Kommune og gennem Samspils karrierelærende forløb udvikles elevernes uddannelsesparathed samt motivation og forudsætninger for at træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse.

Samspil har en koordinator i forvaltningen, som sammen med en tværfaglig arbejdsgruppe løser følgende opgaver:

  • Understøtter lærernes praksis gennem bl.a. udvikling af læringsforløb for 0.-9. klasse, oplæg og sparring om Samspil og netværksarbejde med skolernes UJ-koordinatorer.
  • Rekrutterer og indgår aftaler med virksomheder, formidler tilbud om virksomhedsbesøg til skolerne og administrer tilmeldinger.

Understøtter virksomhedernes praksis bl.a. gennem samarbejde om udvikling af deres virksomhedsbesøg, deltagelse i formøder for lærerne og virksomhedsbesøg for klasserne, sparring og udvikling af understøttende materiale.

Kontekst og formål

Baggrunden for Samspil er, at vi i Horsens Kommune har en politisk ambition om at flere unge skal vælge en uddannelse på et kvalificeret grundlag, og at de også fastholdes i uddannelsessystemet. Målet med Samspil er at klæde alle vores folkeskoleelever på til aktivt at vælge en uddannelse, der giver dem muligheden for at realisere netop deres drømme og potentialer.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

I kommunens Børne- og ungepolitik er det beskrevet, at flere unge skal have en uddannelse. Derudover er der politisk vedtaget strategien ”Flere unge i erhvervsuddannelse”, med en ambition om, at flere unge skal have en erhvervsuddannelse.

I Samspil er der et bredt uddannelses- og jobperspektiv og eleverne møder en bred vifte af uddannelser og jobfunktioner og bliver inspireret til erhverv som maskinfører, læge, sosu-assistent, lærer, ingeniør, osv.

Samspil er startet af Horsens Alliancen (en lokal partnerskabsaftale, hvor målet er at forbedre vilkårene for erhvervslivet, løfte uddannelsesniveauet, fremme beskæftigelsen og varetage fælles interesser på regionalt og nationalt niveau) og Insero, en udviklingsvirksomhed i kommunen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det er lykkes at etablere et stærkt samarbejde i hele kommunen, hvor både kommune og virksomheder løfter i flok. Der er stor succes med at få virksomhederne til at committe sig til virksomhedsbesøg, og der er således flere tilbud om virksomhedsbesøg, end der kan benyttes.

Det er sværere at indgå aftaler med virksomheder omkring virksomhedspraktik. Dette skyldes, at en virksomhedspraktik er mere omfattende end et virksomhedsbesøg, og derfor trækker større veksler på virksomheden og dens ansatte.

Kommunen er i gang med at udvide samarbejdet med ungdomsuddannelserne, men oplever udfordringer i forhold til omfanget af de ressourcer, som ungdomsuddannelserne kan lægge i Samspil. Idealet for et institutionsbesøg er, at eleverne deltager i aktiviteter knyttet til uddannelsen frem for blot at få en rundvisning og et oplæg. Og dette er selvsagt mere tids- og ressourcekrævende.

Virksomheden Dansand i Brædstrup har netop indgået en partnerskabsaftale med Brædstrup og Østbirk Skole for at inspirere folkeskoleelever til en karriere i den professionelle sandbranche. Det er nemlig de færreste elever, der ved, at de også kan arbejde med salg, marketing, digitalisering, robotteknologi eller som smed hos virksomheden - udefra ligner det jo bare en grusgrav. Det vil Dansand lave om på, så sammen med lærerne planlægger de undervisningsforløb, der gør eleverne nysgerrige på de mange forskellige karriereveje, de kan vælge.

Det sker alt sammen som en del af Samspil, der er et samarbejde i vores kommune mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder. Her får vores elever 250 timers undervisning i løbet af deres skoletid, hvor vi introducerer dem til en bred vifte af virksomheder og karrieremuligheder. På den måde træffer de deres uddannelsesvalg på et solidt grundlag. Og ja, så får virksomheder som Dansand muligheden for at rekruttere fremtidens dygtigste medarbejdere.

Når vi kun ser på de elever, der gik på en kommunal skole (det vil sige folkeskole, ungdomsskolen eller en specialskoler) i Horsens viser tallene, at 32,3 % af 9. og 10. klasseeleverne har søgt ind på en erhvervsuddannelse. Det er en stigning på over 7 procentpoint sammenlignet med sidste år. Horsens Kommune ligger 10 procentpoint over landsgennemsnittet. Tilsvarende er andelen af elever, der har søgt ind på en gymnasial uddannelse faldet med 4 procentpoint.

De næste skridt

Eksisterende praksis skal som udgangspunkt fastholdes, men med små justeringer og udvikling på udvalgte områder. For det kommende skoleår arbejder vi således på tre tiltag: Samspilspartnerskaber, Samspilspraktik og besøg på ungdomsuddannelser.

Samspilspartnerskaber etableres mellem 6 af kommunens skoler og en række virksomheder i disse skolers lokalområde. Med denne udvikling ønsker vi at åbne op muligheden for et udvidet samarbejde, der fx kan omfatte specifikke fag, projekter, temauger og praktikker for udvalgte elever. Endvidere ønsker vi med Samspilspartnerskaber at forankre ejerskabet til Samspil i de enkelte skolers ledelser i højere grad end det er tilfældet nu.

Samspilspraktik er et virksomhedsbesøg udvidet med et lille praktikforløb, hvor eleverne søger og ”ansættes i en jobfunktion for en dag. Dette tiltag afprøver vi med en enkelt skole i det kommende skoleår.

Vi har samarbejde med to ungdomsuddannelsesinstitutioner, men ønsker på sigt at udvide samarbejdet til at omfatte flere. Vi ønsker at udvide eleverne får kendskab til de mulige ungdomsuddannelser, der eksisterer i Horsens – gerne gennem besøg og aktiviteter på uddannelserne.

Nødvendige ressourcer

Det har frem til nu fordret store centrale ressourcer at drifte Samspil. Særligt administrationen af virksomhedsbesøg og formøder (ca. 155 virksomhedsbesøg og 50 formøder mellem virksomheder og lærere årligt) har været ressourcekrævende. Vi kan dog se, at det netop er den samlede, systematiserede og koordinerede indsats, der har skabt den soliditet, konsistens og succes som Samspil har. Afprøvningen af Samspilspartnerskaber i næste år vil minimere det centrale administrationsarbejde i det skoler og virksomheder selv aftaler formøder, virksomhedsbesøg og øvrige samarbejder. De centrale ressourcer koncentrerer sig i den sammenhæng primært om at understøtte og sikre kvaliteten i de samarbejdsaftaler, der indgås mellem skoler og virksomheder. Såfremt modellen med Samspilspartnerskaber er succesfuld, så ønskes modellen udbredt til flere skoler.

Der er som sådan ikke en central økonomi forbundet med Samspil. Virksomhederne indgår gratis og skolerne påberegner selv transport, såfremt det er nødvendigt. Der er selvfølgelig ressourcetræk i fht. centrale arbejdsopgaver. Disse er ikke specificeret, men indgår som del af personalets øvrige opgaver. Et realistisk bud er samlet set en heltidsstilling. Pt er vi i gang med afprøvning af Samspilspartnerskaber, hvor skolernes selv er de primære drivkræfter i Samspilssamarbejdet med virksomhederne. Den model vil kræve endnu færre ressourcer centralt fra.

Det vigtigste råd til andre

  • En systematiseret og solidt understøttet indsats har været særlig frugtbar for en hurtig implementering af Samspil, som en fast og naturlig del af skolernes hverdag.
  • Understøttelse helt tæt på lærernes praksis. Særlig er udvikling af læringsforløb med høj faglig kvalitet, mulighed for redidaktisering/differentiering og tilgængelighed i kommunens læringsportal.
  • Understøttelse af virksomhedernes planlægning af virksomhedsbesøg, særligt opgaven med at gøre eleverne aktive på besøgene.

Hvis du vil vide mere

https://tel.horsens.dk/Indsatser/Indsatser/Samspil

Grafisk oversigt over læringsforløbene:

https://drive.google.com/open?id=1gRTgZ0iRfwHzAPfPiKDs9SvRseCgMrzM

×

Log ind