Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Holbæk Kommune: Elevtjenesten på ungdomsuddannelserne i Holbæk. En åben dør og et lyttende øre

Holbæk Kommune den 26. september 2018

Praksis og proces

Elevtjenesten, som åbnede den 4. september 2017, er en koordineret indsats, hvor ressourcerne fra uddannelsesinstitutioner i Holbæk og Holbæk Kommune er blevet samlet i et tværfagligt team for at hjælpe de unge i nærmiljøet på de enkelte uddannelsessteder.

Kontekst og formål

Lærere og vejledere på ungdomsuddannelserne oplevede ganske ofte at sidde over for unge, der var ved at gå fra hinanden. Tit på grund af noget, der ikke havde noget med det faglige at gøre. Boligmangel, komplicerede familieforhold, kærestesorger, sundhedsproblemer. Og så anede de ikke, hvem de skulle kontakte for at få hjælp. Ressourcerne var der, men man kunne ikke finde dem.

Løsningen var elevtjenesten, hvor der nu hver dag sidder en voksen med en åben dør – klar til at lytte – på det almene gymnasium, på handelsgymnasiet, på VUC, på SOSU-skolen og på EUC.

På hver skole fungerer elevtjenesten sådan, at relevante medarbejdere fra uddannelsesstedet og kommunen indgår i en vagtordning, så der hver dag er åbent i Elevtjenesten, og elever kan – uden at have en aftale på forhånd – gå ind og tale med en voksen.  Både SSP-konsulenter, ungesagsbehandlere, UU-vejledere, sundhedsplejersker, misbrugskonsulenter og psykologer indgår i ordningen. Hvis den unge har brug for anden hjælp end den, den pågældende medarbejder kan give på dagen, guider de videre.

Der er tale om et anonymt tilbud, hvor der ikke føres journal på de unge. Er der imidlertid tale om længerevarende forløb, vil den unge indgå i de relevante fagsystemer med CPR-nummer.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Elevtjenesten er grundlæggende en forebyggelses- og fastholdelsesindsats, som er sat i søen for at sikre, at unge generelt får et bedre ungeliv – og at færre dropper ud af ungdomsuddannelserne.

Elevtjenesten knytter således op til forebyggelsessynet i Holbæk Kommunes børn- og ungepolitik. Endvidere kræver elevtjenesten et tæt samarbejde på tværs af kommunens kerneopgaver, hvilket også er en del af den kommunale strategi.

Elevtjenesten er til for og med den unge – og er etableret i et tæt samarbejde mellem Holbæk Kommune og de lokale ungdomsuddannelser.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Udover at Elevtjenesten ind til videre ser ud til at opfylde sit mål - at de unge, uanset om de har små eller store problemer, har ét sted at gå hen med dem – har ordningen også haft en anden positiv sideeffekt: Fordi alle er samlet og lærer hinanden at kende, bliver man bedre og bedre til at afgøre, hvornår én type medarbejder kan hjælpe, og hvornår en anden faggruppe skal tage over. Og man får sat ansigt på, hvem man konkret skal henvise videre til. Disse relationer er afgørende for at skabe et fintmasket net under de unge.

Fordelen ved tværfagligheden er også systemets akilleshæl. Det er afgørende, at man accepterer, at andre fagligheder end den helt rette tager samtalen med en ung – og stoler på, at den unge gelejdes videre til den rette medarbejder efterfølgende. Dette kræver tillid og øvelse.

Elevtjenestemedarbejderne har mulighed for at holde pauser med lærerne på den skole, de har vagt på. Dermed kan lærerne også vende problemstillinger om eleverne direkte med f.eks. en SSP-medarbejder eller en psykolog, som de ikke normalt ville have mulighed for.

At man via Elevtjenesten har fået et tættere samarbejde på tværs af uddannelsesstederne gør også, at man nemmere får øje på og kan hjælpe de unge, der er havnet på forkert hylde. Det er lettere at opdage unge, der er startet på en forkert uddannelse og få dem gelejdet videre med det samme, uden at de behøver droppe ud og havne i et tomrum.

De næste skridt

Elevtjenesten er senest udvidet med SOSU-skolen, og når FGU-institutionen står klar i august 2019 er det også meningen, at der skal være elevtjeneste her.

Holbæk har netop fået et hold sygeplejersker fra professionshøjskolen Absalon til byen – og det undersøges i øjeblikket, om elevtjeneste-konceptet med fordel kan anvendes på en videregående uddannelse.

Nødvendige ressourcer

Der har ikke været ekstra penge til at bruge på Elevtjenesten, så vi har valgt at bruge de eksisterende ressourcer på en ny måde. Det betyder, at vi har samlet sagsbehandlere, misbrugskonsulenter, UU-vejlederne, SSP-medarbejdere, psykologer og en sundhedsplejerske og lader dem indgå i ordningen. Altså alle, der i forvejen arbejder med de unge. Nu er de bare blevet et fælles team og er alle kommet ud fysisk og sidde på uddannelsesstederne.

Det vigtigste råd til andre

Stil skarpt på kerneopgaven. Hvad er det for en fælles kerneopgave, der skal løses? Hvilke fagligheder og arbejdsopgaver er nødvendige for at løse den fælles kerneopgave? Kan eksterne samarbejdspartnere byde ind?

Se på jer selv udefra. Hvordan oplever jeres vigtigste samarbejdspartnere jeres måde at løse kerneopgaven på? Gør det en forskel for dem?

Vi har flere ressourcer, hvis vi tør sætte dem i spil på nye måder. Ofte er det ikke nye penge, der skal til, men at vi bruger de mange forskellige ressourcer vi har, på en ny måde. Vi skal have modet til at investere i nytænkning.

Hold fast. Sæt kursen og gå dén vej.

Giv slip. Vær parat til at lade medarbejderne byde ind, så den nye løsning kommer op at flyve og ikke kun er en løsning på dit skrivebord

Hvis du vil vide mere

https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/job-og-uddannelse/2017/elevtjeneste-skal-sikre-godt-ungeliv/

×

Log ind