Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Hedensted Kommune: Netværksmøder om ikke-uddannelsesparate elever. Tværfaglige nøglepersoner mødes med skoleleder og UU-vejleder på den enkelte skole, og gennemgår listen over de p.t. ikke-uddannelsesparate elever.

Hedensted Kommune den 25. september 2018

Praksis og proces

Skolerne vurderer elevernes uddannelsesparathed senest 1. december,

herefter drøftes mulige indsatser på skolerne for at højne elevernes uddannelsesparathed.

For de elever, som skoler og UU-vejleder vurderer, at der skal en tværgående indsats til for at udvikle uddannelsesparathed eller finde alternative veje, udarbejdes en samlet oversigt med kort beskrivelse af udfordringerne, hvorefter der indkaldes til møde mellem fagpersoner (typisk i februar-marts måned).

Mødedeltagere:

 • Fra skolen deltager som minimum skolelederen samt UU-vejleder – herudover kan andre fra ledelsen samt lærere deltage.

Deltagerne er i øvrigt:

 • Leder af Ungdomsskolen
 • Souschef PPR
 • Socialfaglig leder, Børn og familie
 • Leder af Ungeenheden (Beskæftigelse og myndighed > 15 år)
 • Skolens sundhedsplejerske På skoler, der har specialklasser, deltager teamkoordinator fra Børn og familie (myndighed) Sekretær fra Læring i Skolen

Mødeforberedelse og afvikling:

 • Listen over de ikke-uddannelsesparate elever på skolerne er kendt af alle mødedeltagerne inden mødet, og hver enkelt mødedeltager har researchet på nuværende forhold omkring eleven.
 • Desuden er det hensigten, at mødedeltagerne kender de oplysninger, der ligger til grund for, at UU har erklæret den enkelte elev ikke–uddannelsesparat.
 • På møderne drøftes handlemuligheder for hver enkelt elev, og det aftales, hvem der gør hvad i det videre forløb jf. formålet nedenfor – her er UU-vejleder og skoleledelse naturligvis nøglepersoner.
 • Skolelederen er mødeleder, og sekretæren varetager de praktiske opgaver omkring møderne.

I september-oktober måned i 9. årgang afholdes opfølgningsmøder efter behov, hvilket vurderes af skole og UU-vejleder. Til det opfølgende møde indhentes samtykkeerklæring.

Kontekst og formål

Årsagen til den manglende uddannelsesparathed kan svinge fra forholdsvis enkle udfordringer omkring standpunktskarakter til komplekse personlige familiære og sociale problemstillinger.

Formålet med at afholde netværksmøderne er at fokusere på de komplekse problemstillinger for

 • At sikre en hurtig og effektiv indsats
 • At gøre det lettere at koordinere en indsats på tværs af afdelingerne
 • At sikre, at viden fra forskellige fagprofessioner mødes
 • At give kendskab til de mange muligheder for hjælp og støtte, der allerede findes
 • I højere grad at kunne arbejde forebyggende
 • At skabe overblik over udfordringerne på de enkelte skoler med henblik på evt. at skabe løsninger på tværs af skolerne for enkelte elever

Alt sammen med det sigte at gøre eleverne uddannelsesparate.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Møderne er en naturlig konsekvens af målrettet arbejde med de politisk besluttede kerneopgaver i Læring: ”Barnet eller den unge bliver klar til uddannelse eller job” og i Beskæftigelse: ”Det enkelte menneske kommer i job eller uddannelse, som gør, at man kan klare sig selv økonomisk”.

Siden 2015 har vi i Hedensted Kommune i en Styregruppe for Ungeindsatsen arbejdet med at styrke overgangen fra barn til ung i uddannelse og/eller job. Det er vores forventning, at erfaringerne med at samarbejde tidligt om unge med udfordringer vil lette vores videre arbejde i forlængelse af FGU-lovgivningen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det er vores erfaring, at når skolelederen udøver stærk og tydelig mødeledelse, og er afklaret om formålet med mødet, så produceres der oftest en klar og prioriteret handleplan med tydelig ansvarsfordeling. Det fungerer desuden ofte godt, at der i forlængelse af møderne, efter aftale med forældrene, rettes en officiel henvendelse til Beskæftigelse (myndighed) med henblik på en tidlig indsats.

De næste skridt

I henhold til FGU-lovgivningen skal kontaktpersonordning og plan for udarbejdelse af en uddannelsesplan indarbejdes i forløbet.

Nødvendige ressourcer

Det er afgørende, at de relevante samarbejdspartnere prioriterer deltagelse i møderne for at sikre et komplet billede af nuværende indsatser og udfordringer, mulige veje at gå og klare handlingsplaner med inddragelse af elev og forældre.

Det vigtigste råd til andre

Sørg for at sikre fuld opbakning til formålet og fremgangsmåden.

Hvis du vil vide mere

 • PDF

  Forberedelse til IUP møderne 9. årgang

 • DOCX

  Beskrivelse af ikke-uddannelsesparate elever

×

Log ind