Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Frederikshavn Kommune: Sammenhæng mellem teori og praksis på støtteskibet Esbern Snare/Absalon

Frederikshavn Kommune den 21. februar 2019

Praksis og proces

Forløbet var et flerfagligt forløb med Flådestationen i Frederikshavn og støtteskibet Esbern Snare. Det gik på tværs af fagene dansk, historie, samfundsfag, fysik/kemi og matematik. Målgruppen var udskolingselever i 8., 9. og 10. klasse. Ud over undervisningen på skolen var der udlagt en hel dag til undervisning på Flådestationen Frederikshavn/ et af støtteskibene og EUC-nord i Frederikshavn. Forløbet strakte sig over 20-22 lektioner á 60 min. eksklusiv undervisning ud af huset. Hovedpunkterne i forløbet var følgende:

 • Fase 1: Brainstorm om søværn og skibe (45 min.)
 • Fase 2: Forberedelse af evaluering samt orientering (60 min.)
 • Fase 3: Generators opbygning og elektricitet (fysik/kemi 120 min.)
 • Fase 4: Undervisning på EUC-Nord (fysik/kemi/matematik 120 min.)
 • Fase 5: Global opvarmning/CO2-udledning (fysik/kemi/matematik 120 min.)
 • Fase 6: Det danske forsvar (samfundsfag 60 min.)
 • Fase 7: Danmark, FN og NATO (samfundsfag 240 min.) Undervisning på skolen af forsvarets rullende undervisningsvogn ”Check Point One” og tidligere/nuværende udsendte soldater
 • Fase 8: Højmiddelalderen i Danmark (år 1000-1350) (historie 120 min.)
 • Fase 9: Medieforløb (dansk 180 min.)
 • Fase 10: Heldagsundervisning på Esbern Snare om funktioner og uddannelse.
 • Fase 11: Evaluering (dansk 120 min.)

Inden forløbet skal der udarbejdes en samlet plan for forløbet internt på folkeskolen og mellem folkeskole, erhvervsskole og virksomhed. Derudover skal der opstilles mål for forløbet og for elevernes udbytte af forløbet samt defineres krav til evaluering af forløbet.

Kontekst og formål

Formålet med forløbet var, at eleverne erhverver sig viden og kendskab til de erhvervsmæssige uddannelser generelt samt inden for det maritime område ombord på et af støtteskibene. Derudover, at eleverne fik kendskab til kommunens fire vækstspor.

Forløbet var en del af en række afprøvninger af praksisorienterede undervisningsaktiviteter i fem kommuner i forbindelse med projektet "Øg elevernes valgparathed". Det overordnede formål med projektet var at opkvalificere lærere i udskolingen i praksisfaglige kompetencer, så de kan undervise med praksisorienterede metoder, vejlede om erhvervsuddannelserne og styrke samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Derudover var projektets delmål at give elever i udskolingen kendskab til tilgangen til undervisningen på erhvervsuddannelserne, samt opkvalificere folkeskolelærernes viden om erhvervsuddannelsernes måde at tilrettelægge og gennemføre undervisning på.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Som en del af projekt "Øg elevernes valgparathed" er forløbet et eksempel på, hvordan praksisfaglighed kan spille en større rolle i folkeskolen samt, hvordan skolerne kan arbejde med at inddrage erhvervsuddannelser og virksomheder/arbejdspladser i konkrete undervisningsforløb.

Forløbet ligger i forlængelse af Frederikshavns Kommunes uddannelsesstrategi, hvor målet bl.a. er, at 45 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse, hvilket modsvarer kommunens stigende behov for faglært arbejdskraft inden for særligt fire vækstspor: Energi, Det Maritime, Fødevarer og Turisme & Oplevelser. For at nå målet er en del af strategien, at eleverne skal lære om og opleve sammenhængen mellem faglig viden og praktisk kunnen i den faglige undervisning. Derudover er målet, at eksterne aktører, fx virksomheder og foreninger, inddrages i undervisningen som konkret kobling mellem teori og praksis. Forløbet er et eksempel på udmøntningen af strategien.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Erfaringen fra forløbet er, at eleverne bliver motiveret af de praksisorienterede undervisningsaktiviteter. Eleverne var glade for at arbejde tværfagligt på skolen. Derudover fungerede det godt for dem at modtage undervisning på en erhvervsskole. Eleverne blev også motiveret af at skulle undervises af medarbejdere på et af støtteskibene om deres uddannelse og job.

I forhold til evaluering generelt er det stadig for tidligt at opsamle konkrete erfaringer, da dette er undervisning, som spænder over meget lang tid. Dog kan vi se, at den pågældende klasse, ud fra en stikprøve, viser, at ca. 45% vil vælge en erhvervsfaglig uddannelse om et år. Derudover udtrykker eleverne, at undervisningen generelt, i forhold til fastholdelse af fokus, er mere spændende.

De næste skridt

Det vigtigste element i fastholdelse af erhvervspædagogiske undervisningsmetoder er, at denne case ikke bliver betragtet som ”et projekt”, der nu er overstået. Derfor har de klasser, vi har undervist ud fra disse metoder yderligere modtaget anden undervisning omkring erhvervspraktik, inddragelse af landbruget i forhold til ét af vækstsporene og det erhvervsfaglige felt i kommunen samt studiegruppeundervisning på en erhvervsuddannelse (men i folkeskoleregi). Desuden undervisningsforløb i samarbejde med Dansk Industri og robotteknik samt en lokal virksomhed.

I forhold til implementering af undervisningsmetoderne på skolen generelt laves der oplæg for hele lærerstaben som inspiration.

Nødvendige ressourcer

Forløbet er bygget op om skibet Esbern Snare/Absalon med inddragelse af arbejdspladsen og den lokale erhvervsskole. Men ideen kan med fordel kobles til en hvilken som helst type arbejdsplads, fx i lokalområdet.

En forudsætning for at lave forløbet er, at der etableres et samarbejde mellem lærere, ledere, lærere på erhvervsskolen (her EUC-Nord), kommunen (i Frederikshavn Kommune i form af en erhvervsplaymaker) og virksomheden (her Flådestation Frederikshavn).

Det vigtigste råd til andre

De vigtigste råd til andre er:

 • Ikke at betragte dette som ”et projekt”, som skal overstås
 • At turde og springe ud i nye farvande

Hvis du vil vide mere

Kontakt Anne Vibeke Ellesøe, aeel@frederikshavn.dk og Anita Husth Fassov, anitahusth@gmail.com for mere information.

Der er planer om, at hele casen skal optræde på en lokal portal ift. erhvervsplaymaker samt virksomheden Flådestationen Frederikshavn.

 • PDF

  Praksisfaglighed i folkeskolen. Erfaringer fra projekt øg elevernes valgparathed

×

Log ind