Kommunale praksiseksempler Arbejdet med udskolingen og overgange til ungdomsuddannelser

Aalborg Kommune: Åben Skole giver eleverne i Aalborg Kommune mod på verden

Aalborg Kommune den 10. oktober 2018

Praksis og proces

I regi af åben skole i Aalborg Kommune er der fire centralt organiserede aktører henholdsvis Skoletjenesten, Kulturskolen, UngAalborg og Playmakerordningen, som alle bidrager til at understøtte åben skole samarbejder.

Skoletjenesten

Skoletjenesten har været en del af skolevæsnet i Aalborg Kommune siden 1980. Skoletjenestens tilbud retter sig mod områderne: bæredygtighed (energi og miljø), økologi, innovation, naturfag samt historiske scenarier. Aktiviteterne i Skoletjenesten finder sted i læringsmiljøer udenfor skolerne og med andre tilgange end skolerne selv er i stand til at tilbyde i deres eksisterende rammer.

Skoletjenesten inviterer eleverne ud i naturen og skaber forståelse for samspillet mellem miljø, samfund og kultur. Undervisningen finder sted i Vester Fjordpark, på Egholm, Lille Vildmose, Østerådalen og på Halkær Mølle i samarbejde med Naturstyrelsen. Herudover er der samarbejde om besøg i Aalborg Zoos Skoletjeneste, Naturvidenskabsfestival Aalborg i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og Zoo, samt Innovation på Mellervangskolen, forløb på KUNSTEN og historiske scenarier på Lindholm Høje og Aalborg Historiske Museum.

Skoletjenesten arbejder kontinuerligt med at udvikle tilbuddene, så de matcher Fælles Mål for fagene i skolen og målene i visionen Noget at have det i. Skoletjenestens medarbejdere er ansat i kombination mellem kommunens skoler og Skoletjenesten.

Læs mere på https://skoletjenesten.aalborg.dk/ og www.aabenaalborg.dk

UngAalborg

UngAalborg har gennem en årrække samarbejdet med kommunens folkeskoler. I de seneste tre år er samarbejdet blevet tættere og mere forpligtende i forlængelse af folkeskolereformen og principperne for den åbne skole. For at bidrage til og understøtte en variation i skoledagen udbyder UngAalborg hvert år en palet af tilbud om valghold, understøttende undervisning og temadage til skolerne.

Det øgede samarbejde omkring den åbne skole betyder, at mange af de fritidstilbud, UngAalborg havde på skolerne inden folkeskolereformen i 2014, er erstattet af flere valghold, understøttende undervisning og temadage, som bidrager ind i en længere og mere varieret skoledag.

UngAalborgs tilbud til skolerne komplementerer de gængse fag ved at være anderledes end det, eleverne oplever i deres ordinære skolegang.

Læs mere på www.ungaalborg.dk og www.aabenaalborg.dk

Kulturskolen

Børns møde med musik, kunst og drama skærper evnen til at opleve og skaber perspektiv, læring og fællesskab på nye måder. Aalborg Kulturskole skaber rammer for mødet ved at stille de kompetencer og den faglighed, som findes i Kulturskolen til rådighed for alle kommunens skolebørn.

Med basis i Kulturskolens kerneområde er der et omfattende driftssamarbejde med alle skoler, hvor de lokale kulturmiljøer i tilknytning til skoledagen understøttes. Dette omfatter undervisning og en mangfoldighed af aktiviteter med basis i undervisningen samt blandt andet kontaktlærere, kombinationsansatte lærere samt tilbud om kompetenceudvikling/kurser for skolelærere inden for kulturskolens fagområder.

Kulturskolen tilbyder en række individuelt tilrettelagte undervisningsforløb for skoler både på den enkelte skole, i dramacenter og i Nordkraft. En del skoler og forældre gør brug af folkeskolelovens mulighed for at placere kulturskolens undervisning i understøttende undervisning – især for børn i indskolingen. Kulturskolens tilbud om skolekor på alle skoler er ligeledes mange steder et tilbud inden for rammerne af skoledagen, ligesom der i årets løb arrangeres store koncerter med skolekor med bl.a. Aalborg Symfoniorkester og Nordkraft Bigband. Endvidere planlægger kulturskolen skolekoncerter med Aalborg Symfoniorkester.

Som konkrete pilotprojekter på området kan nævnes: Mellervang Bigband (et orkesterprojekt for alle 4. klasser på skolen), Kærby Skolen som profilskole inden for området, Vestbjergmodellen (en ny pædagogisk model for kulturskoleundervisning på skolen) samt Åben skole v 2.0 (et udviklingsprojekt på tre skoler, der adresserer bæredygtige samarbejder mellem de to skoleformer).

Læs mere på www.aalborgkulturskole.dk og www.aabenaalborg.dk

Playmakerordning

Playmakerordningen blev etableret i forbindelse med folkeskolereformen, og er bindeledet mellem skolerne og eksterne aktører såsom kulturinstitutioner, erhvervsliv og foreningsliv.

Playmakerordningen består af tre playmakere med hvert deres speciale, som er henholdsvis erhverv, forening og kultur. Det er playmakernes rolle at underbygge og videreudvikle initiativer inden for hvert deres område for at fremme bevægelse, sundhed, oplevelser og læring for kommunens børn og unge. Herudover skal playmakerne bidrage til at sikre en øget interesse for og bevidsthed om udviklingen af eksterne ”arenaer" for læring.

Kort fortalt er det playmakernes rolle at etablere og understøtte samarbejdet med eksterne partnere. Som eksempel er der blandt andet etableret følgende samarbejder i forbindelse med åben skole:

Erhvervsplaymaker: Alfa Laval, Region Nordjylland, Bladt Industries, AaB Sport, Tech College Nordjylland, Spar Nord.

Foreningsplaymaker: Rugbyskolen, Gymnastikskolen, Aalborg Basketball Klub i samarbejde med Børnebasketfonden.

Kulturplaymaker: KUNSTEN, Utzon, Børnekulturfestivalen og Kunsthal Nord.

Læs mere på www.aabenaalborg.dk

Kontekst og formål

Skolerne i Aalborg Kommune har en lang tradition for både lokale, nationale og internationale samarbejder på kommuneniveau, på forvaltningsniveau og på skoleniveau. Alt sammen med det formål at styrke elevernes dannelse og mulighed for deltagelse i verden.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Åben skole i Aalborg Kommune understøtter Skoleforvaltningens vision ”Noget at have det i”. Visionen er bygget op omkring 5 mål, hvor Åben Skole særligt henvender sig til følgende mål:

- Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag

- Alle har mod til at deltage i verden

- Læringen foregår overvejende eksperimenterende og problemløsende

Aktiviteterne i Åben Skole, er bundet op på at understøtte visionens mål. Derfor er det altid et mål for aktiviteterne, at udvide elevernes horisont, udfordre deres verdensbillede og bidrage til at gøre dem til aktive samfundsborgere.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

I 2017 blev der gennemført en evaluering af Åben Skole i Aalborg Kommune. Her var resultatet bl.a.:

- Der er stor efterspørgsel og tilfredshed fra lærerne med de åben skole aktiviteter, som der etableres gennem Kulturskolen, Skoletjenesten, UngAalborg og Playmakerordningen.

- Læringen og oplevelser fra åben skole aktiviteterne bringes i spil i den almene undervisning.

- Åben skole bidrager til lærerens egen faglige udvikling.

Hvilke udfordringer er der:

- Yderskolerne oplever, at de ikke har samme mulighed for åben skole aktiviteter, da de fleste aktiviteter er placeret centralt i Aalborg, hvilket udfordres pga. transport ift. tid og økonomi. Derfor er der et øget fokus på, at etablere lokale åben skole aktiviteter.

- Åben Skole aktiviteterne ses ofte som en engangsaktivitet, der ikke systematisk viderebringes i undervisningen før eller efter aktiviteten. Derfor har bl.a. Skoletjenesten udarbejdet læringsforløb i MinUddannelse, som gør det lettere for lærerne, at igangsætte et læringsforløb omkring aktiviteten mere systematisk.

De næste skridt

Åben Skole aktiviteterne er hele tiden i udvikling. Der evalueres løbende på aktiviteternes indhold og efterspørgsel herpå.

Nødvendige ressourcer

Som tidligere beskrevet er der stor efterspørgsel på åben skole aktiviteterne. Eksempelvis, ansatte Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune, som den første i landet, en erhvervsplaymaker, der har til ansvar at etablere åben skole aktiviteter i samarbejde med kommunens erhverv og uddannelsesinstitutioner.

Dette er der stor succes med, og giver eleverne dels et indblik i de forskellige erhverv og dels fungerer som brobygning til gymnasie, handelsskole og erhvervsuddannelse.

Det vigtigste råd til andre

Det er vigtigt, at der sikres et vedkommende og bredt udvalg af aktiviteter, således der findes tilbud der er målrettet så bred en målgruppe som muligt både i forhold til fag og klassetrin.

Hvis du vil vide mere

aabenaalborg.dk er alle kommunens åben skole aktiviteter beskrevet

×

Log ind