Kommunale praksiseksempler Arbejdet med naturfag

Vejle Kommune: Strategi for naturfag, kommunalt netværk og lokale handleplaner

Vejle Kommune, 2018

Praksis og proces

I 2018 har Vejle Kommune lanceret en ny strategi for naturfag 0-18 år. En ambition er, at strategien kan være rettesnor for udviklingen af naturfagene i hele skoleforløbet, samt sætte fokus på naturfag i dagtilbud og overgangen til ungdomsuddannelserne.

Både nationalt og internationalt har der gennem de seneste år været et voksende fokus på STEM-fagene og fremtidens mangel på uddannede inden for de naturfaglige og teknologiske fag. Samtidig kaldes på naturfagene som en væsentlig del af den almene dannelse.

Med strategi for Naturfag 2018-21 har Vejle Kommune forsøgt at pege på en udvikling af det naturfaglige felt, der både tilgodeser rekruttering og almen dannelse.

Strategien er udarbejdet i en arbejdsgruppe med repræsentanter for skoleledelse, forvaltning og naturfagslærere. Der har undervejs været sparringsmøder med dagtilbud og ungdomsuddannelser.

På skolerne er det skoleledelse og naturfaglige vejledere, der, i samarbejde med kommunens naturfaglige konsulent, har ansvaret for implementering af strategien i praksis. Det understøttes på flere niveauer:

  • Fælles kommunalt kickoff for ressourcepersoner og skoleledelser for lancering af strategi for naturfag og analyse af status på de enkelte skoler
  • Udarbejdelse af lokale handleplaner for den enkelte skole med konkrete indsatser, der taler ind i strategiens fire temaer
  • Samarbejde i kommunalt netværk for samme ressourcepersoner med fokus på sparring og videndeling omkring handleplaner og implementering i praksis
  • Dialogmøder med skoleledelse og ressourcepersoner vedr. konkrete indsatser beskrevet i de lokale handleplaner, som skolerne ser kan understøtte arbejdet med implementering af strategi for naturfag.

Det kommunale netværk for faglige vejledere og ressourcepersoner i naturfag har 3 årlige møder á 2 timer. Der er udarbejdet et kommissorium for netværket, hvori arbejdet med handleplanerne og ressourcepersonernes rolle i implementeringen beskrives som et centralt tema og opgave for netværket.

Kontekst og formål

Vejle Kommune har i 2013-16 haft en sciencestrategi, der desværre ikke har haft en synlig effekt på praksis. Det har været et fokus, at Strategi for Naturfag 2018-21 ikke led samme skæbne, men blev et aktiv i hverdagen og planlægning af praksis for den enkelte naturfagslærer i kommunen. Derfor er der lagt stor vægt på den lokale oversættelse af visionen til konkrete handlinger i den handleplan, hver skole udarbejder.

I strategien er der ligeledes beskrevet tegn på udvikling, ligesom der findes anbefalinger til handlinger, som skolerne kan spejle sig i.

Skolernes arbejde med handleplanen har taget udgangspunkt i en analyse udarbejdet af skoleledelse og naturfaglige ressourcepersoner, så indsatser kommer til at understøtte udvikling, der hvor det ses nødvendigt.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Strategi for Naturfag skal sammen med Vejle Kommunes andre strategier inden for andre fagområder understøtte en vision om et fagligt løft og sikre, at alle børn bliver så dygtige, de kan.

Strategien tematiserer nysgerrighed som drivkraft i læring, den åbne skole og relevans, samt 6 principper for Skolen i bevægelse, fx:

  • Skolen danner mennesker, der mestrer liv og læring
  • Skolen bygger på elevernes mod på og lyst til at lære
  • Skolen er en del af samfundet – samfundet er en del af skolen

Strategien er politisk godkendt i Børne- og familieudvalget i februar 2018.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Strategier gør ingen forskel, hvis ikke der også afsættes ressourcer til implementering i praksis.

Det skal gøres helt tydeligt, hvor og hvordan den enkelte skole kan og skal understøttes i arbejdet med at udvælge de konkrete tiltag, der vil fungere lokalt. Understøttelsen skal kunne ses på flere niveauer.

Visioner skal brydes ned i konkrete handlinger, der vil have betydning for praksis og udvikling skal tage sit udgangspunkt i det sted, hvor den enkelte skole befinder sig.

Arbejdet med de lokale handleplaner er stadig i opstartsfasen, men indtrykket er, at de skoler, der får oversat vision til handling får målsat en ønsket udvikling og kan opstille tegn på, at udviklingen sker.

På netværkets møder er ressourcepersonerne i gang med videndeling på tværs af skolerne omkring mål og handlinger, ligesom der deles handleplaner digitalt.

De næste skridt

Strategien strækker sig over tre år og evaluering af implementering i praksis skal ske løbende.

I forløbet vil den kommunalt forankrede naturfaglige konsulent være tæt på skolerne og praksis gennem opfølgning med skoleledelser og ressourcepersoner i netværket i sparring på tiltag beskrevet i de lokale handleplaner.

Evaluering for den enkelte skole er fastsat til et møde i foråret 2020. Her drøftes status og næste skridt af skoleledelse, ressourceperson samt naturfaglig konsulent. Evalueringsmøderne afholdes med en dobbelt hensigt:

  • At understøtte skolerne i deres videre arbejde med naturfagene
  • At undersøge status og tegn på udvikling som forberedende arbejde mod en revision af strategien for årene 2021-24.

Ligeledes er visionen forsøgt nedbrudt i konkrete aktiviteter på kommunalt plan, der med beskrevne tegn kan evalueres løbende over de 3 involverede skoleår.

Nødvendige ressourcer

Vejle Kommune har med budgetforlig primo 2016 afsat penge til bl.a. uddannelse af faglige vejledere i naturfag.

I samarbejde med projekt Engineering i Skolen (se nedenstående link) har Vejle Kommune med udgangen af 2018 uddannet 17 naturfaglige vejledere, samt 16 engineering-lærere, der skal fungere som ressourcepersoner inden for naturfagene på skolerne.

De faglige vejledere har gennemført 3 PD-moduler, engineering-lærerne har gennemført 1 PD-modul.

Det er målet, at de faglige vejledere har afsat op til 25 % af deres arbejdstid til vejledning af kolleger.

Det vigtigste råd til andre

Implementering i praksis kræver ressourcer, tid og evaluering af indsatser. Evalueringen kræver et løbende overblik og eksplicitte, konkrete tegn og handlinger, vi kan spejle udviklingen i.

Hvis du vil vide mere

https://engineerthefuture.dk/engineering-i-skolen

https://astra.dk/engineering

×

Log ind