Kommunale praksiseksempler Arbejdet med naturfag

Albertslund Kommune: Matematik for alle…

Albertslund Kommune den 26. oktober 2018

Praksis og proces

Matematik

Handleplan 2018-19

Denne plan er en udmøntning af Albertslund Kommunes handleplan for matematik ”Matematik for Alle 2017-2022”. Planen er gældende for skoleåret 2018-19.

Planen er dynamisk og kan justeres og revideres løbende.

Det fælles:

 • Fagudvalg, alle matematiklærere. Årets fælles indsatser:
  • ”Dialogbaseret, undersøgende og problemorienteret undervisning”.
  • TMTM, kompetenceudvikling og implementering.
  • Herstedøster Skoles matematikhandleplan 2018-2022.
  • Evaluering og testplan.

 • Styregruppe for matematik: En Fagudvalgsformand/matematikkoordinator fra hver afdeling, en afdelingsleder og kommunens matematikkonsulent. Styregruppen planlægger, faciliterer, koordinerer og evaluerer fagudvalgsmøder og indsatser omkring matematik.
 • Kortere skoledage. Tolærerordning/holddeling i matematik/dansk.
 • Evaluering:
  • Den nationale test i matematik på 3., 6. og 8. årgang.
  • Frivillig national test på 3., 4., 6., 7. og 8. årgang.
  • MAT (Hogrefe) eller MG matematiktest på 2., 4., 5., og 7. årgang.
  • MAT/MG testen gennemføres i begyndelsen af skoleåret og danner grundlag for udvælgelse af elever til TMTM på 2., 4. og 7. årgang. På øvrige årgange udvælges eleverne i dialog med matematiklærerne.

Indskoling:

 • Uddannelse af en 1 matematikvejleder.
 • TMTM (tidlig matematikindsats til marginal grupper):
  2 lærere på TMTM kursus ultimo august. Der afsættes 3 lektioner/uge fordelt på 4 lærere med fokus på de lavtflyvende elever. Der er supervision hver 14. dag af de involverede lærere. Her arbejdes der med refleksion.
 • Matematikkonferencer: Udvælgelse af elever sker på en matematikkonference for afdelingens matematiklærere i september. Udvælgelsen af elever sker ud fra matematiklærernes viden om den enkelte elev. Afdelingslederen deltager i matematikkonferencen sammen med matematikkonsulenten.
 • Der afholdes matematikkonference igen i uge 51. Her evalueres indsatsen og det videre forløb for indsatsen besluttes. 2. del af TMTM forløbet starter i uge 3 2019. Ved start og afslutningen af TMTM forløbet laves et elevinterview såvel som et lærerinterview omkring deres vurdering af forløbet. Der vil være en spørgeguide, som vil være ens for alle de implicerede elever og lærere.

Mellemtrin:

 • TMTM:
  3-4 lærere deltager i TMTM kursus ultimo august.
  Der afsættes 3 x 2 lektioner/uge til TMTM indsats med fokus på de fagligt svage.
  Der planlægges med 3 forløb á 10-12 uger på hver årgang.
 • Matematikkonferencer:
  Matematiktest gennemføres med alle elever på 4. årgang i starten af skoleåret. Prøven danner grundlag for udvælgelse af elever til TMTM.
  På 5. og 6. årgang udvælges eleverne ud fra lærernes kendskab til dem.
  Udvælgelsen sker på en matematikkonference for afdelingens matematiklærere i september.
  Afdelingslederen deltager i matematikkonferencen sammen med matematikkonsulenten.
 • Øvrige konferencer i skoleåret og evaluering af TMTM forløbende planlægges af afdelingsleder og TMTM lærere i september.

Udskoling:

 • TMTM:
  Der afsættes 18 lektioner/uge fordelt på 5-6 lærere til TMTM indsats.
 • Matematikkonferencer:
  Matematiktest tages med alle elever på 7. og 8. årgang i august/september (Hogrefe 7/8 og TMTM-test). For elever på 7. og 9. årgang bruges også den nationale test. Testen danner grundlag for en matematikkonference, hvor alle matematiklærere mødes i august/september til et fagligt fællesmøde, og alle klassers resultater gennemgås og bekymrende elever registreres.

  Matematikkoordinatoren er mødeleder og referent på matematikkonferencen og koordinerer og planlægger det videre forløb sammen med matematiklærerne.
  Udskolingsleder og kommunens matematikkonsulent deltager også på matematikkonferencen.

  Matematikkonferencen danner baggrund for matematikindsatsen i de enkelte klasser, enten som en generel indsats med hele klassen eller en større gruppe af elever inde i klassen og/eller også som en særlig indsats med enkeltelever eller en mindre gruppe af elever udenfor klassen med KPC MAT sammen med en matematiklærer.

  Matematikkonferencen afholdes igen i december/januar for at følge op på og evaluere indsatsen indtil dette tidspunkt og beslutte det videre forløb.

Specialgrupperne:

 • TMTM
  3-4 lærere deltager i TMTM kursus ultimo august.
  Afdelingsleder og TMTM lærere laver efterfølgende plan for hvordan TMTM implementeres i AB/XY.

Kontekst og formål

Vi arbejder løbende med at justere vores indsatser, så de lever op til de krav og mål, der stilles fra både kommunalt og statsligt hold.

Vi justerer også ift. vores elevgruppe, som hele tiden forandres.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Indsatsen er en udmøntning af Albertslund Kommunes skolestrategi ”Skole for alle…”, der er en 10-årig udviklingsplan.

Strategien har været i høring på skoler og i bestyrelser. Eleverne er en del af skolebestyrelsen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Vi har et særligt fokus på alle elever, men særligt på de ”lavtflyvende” elever.

Se evt. plan på skolens hjemmeside for flere opmærksomhedspunkter.

De næste skridt

Planen skal nu implementeres. Vi har fokus på matematikkonferencer, kompetenceudvikling og erfaringsudveksling.

Vi kigger også på fælles praksis bla. gennem styrket fagudvalgsarbejde.

Nødvendige ressourcer

Vi har koordinatorer/fagudvalgsformænd, som er en del af styregruppen omkring indsatsen i samarbejde med kommunens matematikkonsulent.

Det kræver, at der afsættes ressourcer til alle matematiklærernes efteruddannelse, men også til varetagelse af samarbejde, vejledning og særlig tilrettelagt undervisning.

Det vigtigste råd til andre

Vi er en stor skole, så det kræver en hel del koordinering afdelingerne imellem. Det kræver, at ledelsen understøtter og faciliterer processen.

Hvis du vil vide mere

https://herstedosterskole.aula.dk/

×

Log ind