Kommunale praksiseksempler Arbejdet med en varierende og motiverende skoledag/dagtilbud

Vejen Kommune: Når børnene oplever skolen som spændende, sjov og lærerig

Vejen Kommune den 25. september 2018

Praksis og proces

I Vejen Kommune er der fokus på styrkelse af inkluderende læringsmiljøer, da vi tror på, læringsmiljøerne har en stor betydning for den motiverende og varierende skoledag

2 skoler i Vejen Kommune samarbejder omkring et projekt under Rambøll, UCC og Undervisningsministeriet. Der er overordnet fokus på ”Styrkelse af inkluderende læringsmiljøer i den pædagogiske praksis” med særligt fokus på ”den længere og mere varierede skoledag”.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af lærere, forvaltning, ledelse og konsulenter fra Rambøll og UCC, der mødes jævnligt for at inspirere hinanden, samt afprøve og evaluere på diverse indsatser.

Kontekst og formål

Hvad ønsker vi at opnå ved at arbejde med inkluderende læringsmiljøer:

At eleverne oplever skolen som spændende, sjov og lærerig

Målet er:

At styrke elevernes faglige udvikling ved at skabe øget motivation og engagement hos eleverne, herunder oplevelse af inddragelse og medbestemmelse

Hvad er baggrunden for, at vi interesserer os for variation i skoledagen:

 • Eksisterende forskning fremhæver, at variation i undervisningsformer og -indhold er et væsentligt kendetegn ved den gode undervisning (Hattie, 2009; Nordahl, 2010). Dette kan bidrage til at motivere og skabe øget lyst til læring hos eleverne
 • Forskningsstudier peger på, at en længere skoledag kan bidrage til at understøtte børn/elevers læring – i særlig grad de børn/elever, der er i risiko for at blive ekskluderet fra skolens fællesskaber, når det øgede antal timer anvendes på pædagogisk-didaktisk relevante måder (Patall, Cooper & Allen, 2011)
 • Elevernes holdning til skoledagens længde er påvirket af, hvorvidt skoledagen indeholder aktiviteter uden for klasserummet. Jo flere eksterne aktiviteter, dvs. jo mere variation, der er i forhold til undervisningens fysiske rammer, jo mindre er oplevelsen af, at skoledagen er for lang.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

I Vejen Kommune er der fokus på styrkelse af inkluderende læringsmiljøer, da vi mener, at læringsmiljøerne har en stor betydning for den motiverende og varierende skoledag

Kommunalt:

I Vejen Kommune arbejder vi, hver dag, med at gøre børnene så dygtige som de kan.

Et vigtigt tiltag i at nå dette mål, er at arbejde med de inkluderende læringsmiljøer. Dette ses også i de politikområder, vi arbejder med i Vejen Kommune.

Derudover har Kommunen en vision for folkeskolen, hvor læringsmiljøet er en vigtig del af at nå visionen:

https://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1491730

Dagtilbud og skoler:

Der arbejdes med inkluderende læringsmiljøer i alle dagtilbud og skoler i Vejen Kommune. Der afholdes et lederseminar i oktober 2018, hvor overskriften er ”Inkluderende læringsmiljøer”

På elevniveau: På de 2 skoler, der er en del af projektet, som er beskrevet ovenfor, er der særligt fokus på inddragelse af eleverne, samt elevernes medbestemmelse. Der er gennemført og gennemføres løbende fokusgruppeinterviews, hvor børnene reflekterer over, hvad de mener, der skal til for at gøre skolen mere motiverende

På medarbejderniveau:

På de 2 skoler, der er en del af projektet, arbejdes der systematisk med den varierede skoledag ved:

 • Fælles forståelse af formålet med den længere og mere varierede skoledag hos lærere og pædagoger
 • Koordineret indsats i forhold til at sikre variation i skoledagen, herunder bevidst at arbejde med differentiering i forhold til elevernes forskellige forudsætninger
 • Vidensbaseret tilgang til arbejdet med øget variation i skoledagen og forventede virkninger i form at øget motivation og øget faglighed hos eleverne

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Den vigtigste læring i vores arbejde med projektet er, at vi skal inddrage eleverne og have fokus på elevernes medbestemmelse

Ved at have fokus på eleverne, får vi nyttig viden om, hvordan vi kan tilpasse skolens hverdag, sådan at vi kan nå i mål med vores vision. Her kan nævnes:

 • Variere undervisningsformer med udgangspunkt i børnenes ideer, fx at eleverne selv skal undersøge noget. Det behøver ikke altid være læreren, der kommer med det nye stof.
 • At skoleskemaet er lavet med variation
 • At vi undgår gentagelser
 • At lærere giver korte oplæg (max 10 min)
 • At vi går i dialog med børnene om variation og motivation

Hvad lykkes

 • Når der arbejdes systematisk med inddragelse af den vigtigste læring i personalegruppen, oplever børnene en mere varieret skoledag
 • Når eleverne inddrages i processen
 • Når der laves konkrete aftaler om diverse afprøvninger i klasserummet med efterfølgende evaluering – der skal tages små konkrete skridt
 • Når der er tovholdere, der kan inspirere og holde gang i processen

Hvilke forhindringer er der for at det kan lykkes:

 • Den tid, der er til samarbejde og refleksion hos lærerne er begrænset

De næste skridt

Kommuneniveau:

Der afholdes lederseminar med fokus på inkluderende læringsmiljøer, hvor vores erfaringer og opmærksomhedspunkter skal fremlægges

Skoleniveau:

 • Vi skal tydeliggøre overfor børnene, at der arbejdes med variation 
 • Dialog med børnene omkring motivation (har du lært, hvad du skulle, hvorfor var du motiveret m.v.?) 
 • Vi vil arrangere, at elever fra andre skoler besøger hinanden og deltager i den faglige undervisning på de forskellige skoler

Nødvendige ressourcer

 • Engagerede og dygtige lærere og pædagoger, der er optaget af at ændre deres praksis for at gøre børnene så dygtige som de kan
 • Ledelse, der arbejder systematisk
 • Fysiske rammer, der understøtter den pædagogiske indsats

Det vigtigste råd til andre

 • At ledelsen arbejder systematisk med indsatsen
 • At inddrage medarbejdere og elever i indsatsen

Hvis du vil vide mere

Grønvangskolen: http://gronvangskolen.skoleporten.dk/sp/236696/text/Kontakt

Andst Børne- og Skolecenter: abc@vejen.dk

×

Log ind