Kommunale praksiseksempler Arbejdet med en varierende og motiverende skoledag/dagtilbud

Slagelse Kommune: Åbent Dagtilbud - Idrætspartnerskaber på tværs af dagtilbud og idrætsforeninger samt idrætsaktører

Slagelse Kommune den 12. februar 2019

Praksis og proces

Indsatsen er kommunalt forankret i Center for Børn og Unge, Afdelingen for Dagtilbud og Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, Fritidsafdelingen.

Vi arbejder konkret med idræt og bevægelse i dagtilbud gennem opkvalificering og kompetenceudvikling af det pædagogiske personale (der har indtil videre været 175 medarbejdere af sted, og heriblandt er der både pædagoger, medhjælpere, assistenter og motorikkonsulenter) samt gennem partnerskaber på tværs af dagtilbud og idrætsforeninger samt idrætsaktører.

Afdelingen for Dagtilbud arbejder med opkvalificering og kompetenceudvikling af de pædagogiske medarbejdere i dagtilbuddene ved at tilbyde fire kursusdage fordelt på et kvartal. På kurset arbejdes der med motorik, krop og bevægelse set i forhold til børns trivsel, muligheder for udvikling og som metode til øget erfarings- og læringsudbytte.

Fritidsafdelingen arbejder med etablering og koordinering af partnerskabsaftaler med idrætsforeninger og -aktører. Aftalerne indebærer, at idrætsaktørerne tilbyder forløb bestående af minimum tre aktivitetsgange med fokus på deres specifikke idræt til dagtilbuddene. Som modydelse for at tilbyde partnerskabsforløb modtager aktørerne et økonomisk tilskud, som oftest anvendes til instruktørhonorering, indkøb af rekvisitter mv.

I perioden fra 2018-2020 er der i alt afsat 180.000 kr. til at indgå partnerskabsaftaler med idrætsforeninger. Beløbet er fastsat med afsæt i, at der skal være tilstrækkelig mange partnerskabsaftaler med idrætsaktører til, at alle dagtilbud får glæde af indsatsen.

Kontekst og formål

Den målrettede indsats på bevægelsesområdet er en del af kommunens tidlige indsats, som er udsprunget på baggrund af det anvendte lærings- og børnesyn. Slagelse Kommune har et lærings- og børnesyn, som tager afsæt i barnets kropslige forudsætninger og muligheden for at få sat dem i spil i forhold til trivsel og bevægelse.

Hvert år undersøges børns motorik ved skolestart, og disse undersøgelser viser, at hvert tredje barn har motoriske anmærkninger ved skolestart. Indsatsen på bevægelsesområdet blev derfor også udviklet og styrket med det formål at forbedre børns motorik.

Slagelse Kommune blev i 2010 breddeidrætskommune, hvor partnerskabssamarbejdet på tværs af skoler og idrætsforeninger for alvor startede og udviklede sig. Efter at have indsamlet mange gode erfaringer fra partnerskabssamarbejdet på tværs af skoler og idrætsforeninger, har Slagelse Kommune udviklet partnerskabsindsatsen på dagtilbudsområdet.

Formålet med den målrettede bevægelsesindsats i dagtilbud er:

  • At fremme den alsidige bevægelse i dagtilbuddet.
  • At inspirere personalet til andre former for bevægelseslege end dem, de kender i forvejen.
  • At udfordre børnene motorisk med henblik på at reducere antallet af børn med motoriske anmærkninger ved skolestart (at styrke brobygningsindsatserne til skole).
  • At give alle børn et blik for, at man kan gå til idræt i sin fritid.
  • At få flere børn til tidligt at blive en del af foreningsfællesskaber i deres fritid.

Indsatsen understøtter Dagtilbudsloven §8 stk. 5, hvor det fremgår, at dagtilbuddene skal prioritere samarbejde med lokalsamfundet, herunder idrætsforeninger og –aktører.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

I Børne- og ungepolitikken i Slagelse Kommune er de politiske temaer; forpligtende fællesskab – inklusion, rettidig indsats, læring og samarbejde til børn og unges bedste. Den målrettede bevægelsesindsats i dagtilbud kobler sig særligt til temaet for læring.

Idrætspolitikken i Slagelse Kommune er i tråd med DGI og DIF’s fælles vision ”Bevæg dig for livet – 25-50-75”, og deraf er der et stort fokus på at få flere til at være aktive. Den målrettede bevægelsesindsats i dagtilbud kobler sig til et tema i idrætspolitikken kaldet ’Idræt og bevægelse for alle aldre og niveauer’, hvor der særligt er fokus på at understøtte bevægelsesglæde i dagtilbud som fundament for fysisk, psykisk og social udvikling.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

I 2018 har der i alt været seks partnerskabsaftaler med idrætsforeninger med fokus på bl.a. hockey, kamp og leg, badminton, basketball, fodbold og leg. De seks partnerskabsforeninger har i alt i løbet af 2018 afviklet 21 partnerskabsforløb bestående af i alt 67 aktivitetsgange og 4 eventdage i og på tværs af 21 forskellige dagtilbud. Hvis vi antager, at der gennemsnitligt er 16 børn pr. storbørnsgruppe, så har 336 børn fået glæde af indsatsen med Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber i 2018.

Foreningerne oplever stor glæde ved at udbrede deres idræt i dagtilbuddene, og flere foreninger oplever også medlemstilgang. Dagtilbuddene tager imod partnerskabsforløbene med ’åbne arme’, og flere dagtilbud har allerede efterspurgt flere partnerskabsmuligheder. Nogle dagtilbud kan se konkrete forskelle i forhold til børn, der normalt frafalder fællesskabsaktiviteter, idet flere af dem aktivt deltager i partnerskabsforløbene. Konkret er der også dagtilbud, som har kunne se motoriske forbedringer hos storbørnsgruppen. En yderligere effekt af partnerskaberne er, at der er dagtilbud, som, efter at have haft besøg af en idrætsforening, på egen hånd har lavet idræts- og aktivitetsforløb i løbet af dagligdagen.

Sideløbende med at partnerskabsindsatsen har udviklet sig har 150 pædagogiske medarbejdere været på det udbudte kursus i motorik, krop og bevægelse, og yderligere 25 deltagere skal igennem kurset i foråret 2019.

I forhold til idrætspartnerskaberne har det været en udfordring for aktørerne at finde tid til at afvikle forløb i dagtimerne, fordi det ofte kræver, at instruktøren bliver frikøbt fra sit job. Vi forsøger at møde denne udfordring ved at give aktørerne et økonomisk tilskud pr. forløb, de laver, men udfordringen gør sig stadig gældende. Et centralt opmærksomhedspunkt er at holde fokus på, hvorfor det giver mening for foreningen at bidrage til indsatsen.

Kommunikationen på tværs af idrætsaktører og dagtilbud kan også været udfordrende, da partnerne befinder sig i ”hver sin verden”. For at skabe forståelse på tværs af dagtilbud og det frivillige idrætsliv har vi afholdt et årligt netværksmøde, hvor der dels har været en fælles information samt tid til dialog på tværs. Det er dog centralt hele tiden at være opmærksom på, hvordan samarbejdet kan smidiggøres.

De næste skridt

I perioden frem til 2020 fortsættes arbejdet med og udviklingen af partnerskabsaftalerne på tværs af idrætsforeninger og –aktører samt dagtilbud. Indsatsen udvikles og udbredes i en retning, så flere aktører kommer med i indsatsen, og alle dagtilbud i kommunen får glæde af at samarbejde med idrætslivet.

I løbet af 2019 er det hensigten at få implementeret den digitale platform www.dagtilbudivirkeligheden.dk, hvor samtlige tilbud i forbindelse med Åben Dagtilbud Lovgivningen vil være synlige. På platformen vil partnerskabstilbuddene med idrætsaktørerne fremgå, og det vil være muligt for dagtilbuddet at søge blandt samt anvende netop de tilbud, som er interessante for det pågældende dagtilbud.

Efter at den treårige bevilling på 180.000 kr. til indsatsen udløber i 2020, er det målet, at der fast prioriteres et beløb til Åben Dagtilbud partnerskabsaftaler med idrætsforeninger.

De interne kurser i motorik, krop og bevægelse for det pædagogiske personale fortsætter efter udbud og efterspørgsel. Så længe der er deltagere nok til nye hold, oprettes de. Da så stor en andel af vores medarbejdere har været på kursus (ca. hver fjerde pædagogiske medarbejder), italesættes kroppen som et grundlæggende opmærksomhedspunkt i vores øvrige materialer og indsatser.

Nødvendige ressourcer

For at fastholde indsatsen er det nødvendigt med ressourcepersoner centralt i Afdelingen for Dagtilbud og Fritidsafdelingen, der kan fastholde, styre og sætte retning. Der skal være en person, der kan afholde kurserne samt en person, der kan etablere partnerskabsaftaler med idrætsaktører samt formidle og koordinere kontakt mellem dagtilbud og idrætsaktører.

Foruden ressourcepersoner er det centralt, at der afsættes økonomi til at indgå partnerskabsaftaler med idrætsforeninger. Dét at kunne tilbyde foreningerne et økonomisk tilskud som modydelse for partnerskabsforløb bidrager til at fastholde kvaliteten i forløbene samt gøre det muligt for foreningerne at stille instruktører til rådighed i dagtimerne.

Det vigtigste råd til andre

I Slagelse Kommune startede grundlaget for indsatsen på baggrund af gode erfaringer fra prøvehandlinger i form af mindre pilotprojekter med fokus på partnerskabssamarbejder på tværs af idrætsforeninger og dagtilbud. Med afsæt heri vil et godt råd til andre være at starte med mindre pilotpartnerskaber som kan bidrage til, at man opnår viden om og erfaringer med at lave partnerskaber på tværs af idrætsforeninger og dagtilbud, såvel som med afvikling af bevægelsesorienterede kurser.

Som ved andre udviklingstiltag er det vigtigt at få lederne og medarbejderne ude i dagtilbuddene samt idrætsaktørerne til at brænde for sagen. Det skal gøres helt klart fra start, hvorfor det er et vigtigt indsatsområde for vores børn, samt hvorfor det er meningsfuldt for dem hver især at engagere sig i indsatsen.

Hvis du vil vide mere

Information om indsatserne Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber og Åben Skole Idrætspartnerskaber på kommunens hjemmeside:

Kontakt fritid@slagelse.dk for nærmere information.

×

Log ind