Kommunale praksiseksempler Arbejdet med en varierende og motiverende skoledag/dagtilbud

Rødovre Kommunes obligatoriske Åben Skole Pakke - med læringsforløb inden for kunst, kultur, natur, forenings- og virksomhedssamarbejde

Rødovre Kommune den 23. januar 2019

Praksis og proces

Kommunens Åben Skole-konsulent udvikler i samarbejde med kommunens børnekulturkonsulent og en lærer fra hver skole en årlig Åben Skole pakke med obligatoriske Åben Skole-forløb for alle fag og alle klassetrin. Det kommende skoleårs Åben Skole pakke og dens indhold præsenteres for det pædagogiske personale på hver skole i løbet af foråret, så den enkelte lærer eller årgangsteam kan inddrage Åben Skole forløbene i planlægningen af næste skoleår.

Åben Skole-konsulenten og børnekulturkonsulenten præbooker teaterforestillinger, koncerter og andre forløb/besøg, der kræver, at man er i god tid. Er bindeled og kontaktperson samt foretager evalueringer.

Åben Skole-konsulenten laver opsøgende arbejde og indgår partnerskabsaftaler i forhold til samarbejder med virksomheder, foreninger, kulturinstitutioner mm.

Åben Skole-konsulenten afvikler lærerkurser i udeskoledidaktik (før-under-efter) og forberedelsesbesøg på eksempelvis kulturinstitutioner.

Kontekst og formål

Erfaringen var, at arbejdet med Åben skole var meget tilfældigt og ofte noget, mange ikke fik gjort. Derfor ansatte Rødovre Kommune en Åben Skole-konsulent til at understøtte skolernes arbejde med Åben Skole. Efter en kortlægning af skolernes brug af og arbejde med Åben Skole, blev der i etableringsfasen nedsat henholdsvis et leder- og et lærernetværk for åben skole, der udviklede en fælleskommunal praksis for arbejdet med Åben Skole. Formålet var dels at sikre, at alle børn og unge fik glæde af Åben Skole og dels at sikre kvalitet i Åben Skole forløbene. Netværkene er nu afløst af en arbejdsgruppe, der primært fokuserer på indhold og kommunikation.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Rødovre Kommunes skolevæsen har en vision, der hedder:

Trivsel og progression i læring for alle børn og unge i dannende fællesskaber

Åben skole kan i den forbindelse være med til at motivere eleverne, gøre undervisningen varieret, relevant og forberede eleverne til det samfund og arbejdsmarked, de er og bliver en del af. Åben Skole appellerer til mangfoldighed og tilbyder flere måder at lære på. Mange elever trives med at komme ud af det traditionelle klasserum, arbejde med udforskende, problemløsende, skabende eller kreative aktiviteter, der ofte er mere ’hands on’ end den traditionelle undervisning.

Åben Skole er med til at gøre undervisningen mere virkelighedsnær og bidrager positivt til elevernes læring, trivsel og udvikling. Forløbene kan desuden bidrage til nye fællesskaber og skabe nye sociale konstellationer i klassen.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

  • Den didaktiske struktur er vigtig:

For at opnå det størst mulige læringsudbytte bør Åben skole aktiviteter integreres i undervisningen på en måde, så der arbejdes med elevernes forforståelse inden aktiviteten/besøget/forløbet og med, at elevernes oplevelser og handlinger i forbindelse med åben Skole besøget/aktiviteten efterbearbejdes på skolen med refleksion og evaluering. Alle Åben Skole forløb bør således bygges op i en didaktisk struktur med et før, under og efter.

  • Hvis Åben Skole ikke gøres obligatorisk, kan det være en udfordring at få alle klasser/skoler til benytte Åben Skole
  • Afgørende med medejerskab fra henholdsvis skoleledelser og pædagogisk personale

De næste skridt

Rødovre Kommunes Åben Skole pakke er blevet en fast praksis, som dog udvikles og kvalificeres løbende.

Nødvendige ressourcer

Det er afgørende, at der er en kommunal tovholder, der kan indgå tværkommunale aftaler med eksterne læringsmiljøer, organisationer, foreninger og virksomheder.

Det vigtigste råd til andre

  • Vigtigt med systematik omkring Åben Skole
  • Det skal være nemt og enkelt for lærerne at inddrage Åben skole i undervisningen
  • Åben Skole skal være relevant for undervisningen og opfylde relevante læringsmål
  • Medinddragelse af lærerne ved udvælgelse af indhold til fælleskommunal åben skole pakke
  • Sikre at ALLE elever uanset hvilken lærer de har og hvilken skole de går på kommer afsted til åbne skole tiltag – det må ikke være tilfældigt

Hvis du vil vide mere

https://rk-puc.aula.dk/

Se fanen Åben Skole

×

Log ind