Kommunale praksiseksempler Arbejdet med en varierende og motiverende skoledag/dagtilbud

Ringsted Kommune: Her leger vi udenfor hele dagen - og vi lærer hele dagen igennem

Ringsted Kommune den 8. september 2018

Praksis og proces

Vi er ude hele dagen og bruger naturen til at understøtte det helhedsorienterede syn vi har på børn og deres udvikling.

Vi er optaget af, at arbejdet med børnene skal være meningsfuldt og bliver båret af ægte aktiviteter der understøtter nødvendigheden i at være sammen.

Det vil sige, at der foregår små aktiviteter, der løses små opgaver hen over hele dagen. Eksempler på det er, fuglene der skal fodres, legepladsen der skal efterses for skrald, så det kan blive kildesorteret. Cyklerne der skal vaskes og pumpes før køreturene osv. Morgenbollerne der skal bages, så vi har morgenmad i morgen. Altså en sammenhæng i opgaverne der har betydning for børnenes interesser og som gør at den styrkede læreplan med de brede læringsmål får lov at folde sig ud i helheder.

Vi arbejder med læringsrum hvor børnene oplever at de voksne sætter rammen, andre gange er det et fælles læringsrum, hvor vi deltager sammen og endelig er der tider hvor børnene sætter scenen og medarbejderne observerer. Vi mener børn skal opleve alle tre læringsrum hver eneste dag.

Vi arbejder bevidst med at nedsætte stressende situationer, og lader ting tage sin tid.

Kontekst og formål

Børnenes motivation er drivkraften i vores pædagogik, i tæt sammen- hæng med pædagogernes evne til at læse og forstå børnene. For os giver det den bedste grobund for fællesskaber, hvor der også er plads til børn i udsatte positioner. Vi kan arbejde med børnene hen over hele dagen og i mange forskellige gruppestørrelser. Det giver en frihed for det enkelte barn til at komme i gang når motivationen er der. vi har også børn der har brug for at se tingene an nogle gange før de finder modet til at prøve og det er denne måde at arbejde på, vældig god til at opfange.

Vi arbejder med interessegrupper, fremfor aldersgrupper og det betyder at der kommer deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner.

Børnene får stimuleret deres fantasi, ved at bruge de forhåndenværende materialer i legen. Ideer og forestillinger fødes hos både de små og store børn.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

I Ringsted kommune arbejder vi for at medvirke til at skabe livsduelige mennesker.

Vi oplever i Bøgely Skovbørnehave at vi lykkes godt med dette, idet vi i tæt samarbejde med forældrene skaber en institution, som ikke kun er børnenes, men i lige så høj grad forældrenes. De opfordres til at deltage i daglig livet i institutionen og det er helt i orden at være til stede og nyde naturen sammen med sit barn.

Ligeledes arbejder vi med demokratibegrebet, at den enkelte nogle gange går forud for fællesskabet og at nogle gange er det den enkelte der må bøje sig for fællesskabets beslutninger. Det betyder at børnene lærer at de som individer har mulighed for at påvirke og at de nogle gange påvirkes af andre - en egenskab der er helt nødvendig i de fællesskaber de senere i livet skal indgå i.

I Ringsted kommune har vi en udviklingsmodel der systematisk får os til at reflektere over børnenes trivsel, via trivselsvurderinger, vi har en mødestruktur der betyder at vi kan hente hjælp hos andre faggrupper, hvis vi har brug for flere perspektiver eller andre måder at arbejde med børnene på, som giver endnu mere trivsel for det enkelte barn, den enkelte børnegruppe.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det er vigtigt at medarbejderne er omstillingsparate og positive – at de trives med forandringer. Hver dag må den enkelte medarbejder tage bestik af børnegruppernes interesser, hvad er på spil i dag og hvordan kan jeg bidrage ind idet. Naturen udfordrer os og det gør at planer kan forsvinde i regnskyl eller blive omstødt pga. snefald. Det kræver en evne til at være fleksibel og den enkelte må være refleksiv i sine beslutninger, hver eneste dag.

Endvidere tror vi på styrken i forskellighed. Medarbejderne er ikke ens, brænder ikke for de samme aktiviteter og det betyder at børnene har mange forskellige rollemodeller at spejle sig i. Det giver forskellige oplevelser for børnene og stor arbejdsglæde for medarbejderne.

Det er vigtigt at nye medarbejdere finder deres plads i gruppen og får lov at sætte sit særpræg på institutionen. Det gør at vi hele tiden er på vej og aldrig bliver færdige med at udvikle os.

Vi har studerende fra pædagogseminarier og elever fra pædagogisk assistent uddannelse, og samarbejdet med uddannelsessteder og vejledning af studerende skærper vores evne til at reflektere, samt giver os ny viden og vi får mulighed for at lære fra os.

Når forældrene er så meget i institutionen betyder det også at alle medarbejdere skal kunne arbejde med forældre-øjne på sig. Det er naturligt at skulle dette, men det kræver at medarbejderne gør sig refleksioner over hvorfor de handler som de gør- da forældrene spørger til dette.

De næste skridt

Vi vil gerne inddrage forældrene endnu mere gennem emneeftermiddage, hvor emner angående opdragelse, børns udvikling osv. kan drøftes i små studiekredse – vi er opmærksomme på at forældre efterspørger dette meget mere end tidligere. Vi vil også gerne endnu mere i dialog med det omgivende samfund, kunne samarbejde med andre om projekter, der kan give børnene endnu flere oplevelser og erfaringer.

Lige nu har vi et samarbejde med ældresagen, og qua vores placering midt i en skov, så ser vi tit jægere og børnene bliver inviteret til at se parade efter en jagt. Men der kunne sagtens udvikles på endnu flere partnerskaber.

Nødvendige ressourcer

Det kræver medarbejdere der tør blive udfordret hver dag og som har øje for børnenes perspektiv.

Det kræver ledelse som sætter rammer og insisterer på fremdrift hver eneste dag.

Ambitionerne er høje og vi kunne ønske os endnu mere tid til pædagogiske diskussioner, så ressourcer til refleksions-cafeer, studiekredse, tid til fordybelse er højt på ønskesedlen.

Det vigtigste råd til andre

Vær modig som pædagog i børnenes tjeneste. At turde gå nye veje uden altid at kende slutningen, så bliver pædagogikken endnu mere vedkommende.

Hvis du vil vide mere

Vil du vide mere så kontakt os via vores hjemmeside. Klik her for at komme til hjemmesiden.

×

Log ind