Kommunale praksiseksempler Arbejdet med en varierende og motiverende skoledag/dagtilbud

Lemvig Kommune: Udvikling af udendørs læringsrum på skoler og i dagtilbud

Lemvig Kommune, den 27. maj 2019

Praksis og proces

I forbindelse med budgetlægningen for budget 2018, blev der afsat 1 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af analyse samt konkrete tiltag til forbedringer af udendørs læringsrum.

Familie- og Kulturudvalget indgik en aftale med et arkitektfirma om udarbejdelse af en analyse af det udendørs læringsrum. Analysen skulle give et billede af tilstanden af kommunens udearealer på skoler og dagtilbud, samt de oplagte potentialer, der ligger i områderne, både mht. til nye typer af leg og læring og i forhold til at få aktiveret og stimuleret flere forskellige elevgrupper.

Rapporten blev fremlagt for udvalget og alle dagtilbud og skoler. På baggrund heraf blev der udmeldt en ansøgningsrunde for skoler og dagtilbud. Familie- og Kulturudvalget har på baggrund af de indkomne ansøgninger fordelt puljen.

Kontekst og formål

Børns leg, læring og trivsel hænger i høj grad sammen med de fysiske miljøer, der omgiver nærmiljøet omkring skolerne og institutionerne.

Et godt udemiljø spiller på flere sanser, aktiverer flere elevgrupper, understøtter forskellige typer af pædagogisk læring og skal samtidig skabe optimale vilkår for konflikthåndtering i dagligdagen, for de gode rollelege, for forskellige typer af udeundervisning og gruppearbejde.

Baggrunden for beslutningen er, at adskillige skoler og dagtilbud de senere år har fremsendt ønsker om anlægsbevillinger til legepladser og udearealer. Der er taget stilling til disse ansøgninger enkeltvis og uden en samlet prioritering. For at sikre et bedre beslutningsgrundlag, har der været et ønske om at få udarbejdet en samlet rapport, der kan danne grundlag for fremtidige prioriteringer.

Sammenhæng til kommunal politik og strategi

Projektet knytter sig til et stort politisk fokus på læring, trivsel og udvikling, der gennemsyrer hele arbejdet med skoler og dagtilbud.

Med udgangspunkt i analysen er det de enkelte skoler og dagtilbud, der udarbejder ansøgningerne til puljen. Der er derfor i arbejdsgangen indbygget en stor grad af decentral indflydelse.

Erfaringer og opmærksomhedspunkter

Det har givet et samlet overblik over forbedringsønsker til skoler og dagtilbuds legepladser og udearealer. Det har derfor været muligt at behandle anlægsbevillinger på baggrund af et mere oplyst beslutningsgrundlag med fokus på potentialerne for børns læring og trivsel.

Ansøgningsproceduren har medvirket til at skabe et stort lokalt engagement, da det er de lokale institutioner, der udarbejder ansøgningerne på baggrund af analysens resultater.

De næste skridt

Næste skridt i processen er, at midlerne for 2019 skal fordeles på baggrund af den udmeldte ansøgningsrunde. Efter denne anden ansøgningsrunde vil der ikke blive udmeldt flere.

Nødvendige ressourcer

Projektet kræver dels, at der afsættes tid og økonomiske ressourcer til at gennemføre analyse af tilstanden på kommunens udearealer på skoler og dagtilbud samt de oplagte potentialer, der ligger i områderne.

Desuden kræves det, at der i anlægsbudgettet afsættes ressourcer til at indfri de fundne potentialer for at skabe et udviklende udendørs læringsrum.

Det vigtigste råd til andre

At de nødvendige ressourcer afsættes til projektet.

Hvis du vil vide mere

www.lemvig.dk

×

Log ind